แสดง 61 ถึง 80 จาก 220 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
61หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/ว9308 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
62หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/ว2257 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
63หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/1467 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
64หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษชบ 0032.1/ว086 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
65หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 1104.02/ว857 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
66หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว2528 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
67หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/3265 ลว. 10 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
68หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว15408 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
69หนังสือ รับย้าย-รับโอนสถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสธ 0208.10/ว1244 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
70หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 2527 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
71หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0202.01/ว1255 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
72หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและรับดับชำนาญการนฐ 0032/ว4564 ลว. 16 มิ.ย. 632020-06-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
73หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับเลื่อน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.010/4116 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
74หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญปท 0032/ว10723 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
75หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญลป 0032/ว12762 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
76หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการสส0032.2/ว6891 ลว. 5 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
77หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพล0032.009/ว3610 ลว. 28 พ.ค. 632020-06-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
78หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญนพ 0032.001.03/ว4923 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
79หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศผล ลงวันที่ 10 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
80หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/09/ว752 ลว. 9 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย