แสดง 41 ถึง 60 จาก 193 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว15408 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
42หนังสือ รับย้าย-รับโอนสถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสธ 0208.10/ว1244 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
43หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 2527 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
44หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0202.01/ว1255 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
45หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและรับดับชำนาญการนฐ 0032/ว4564 ลว. 16 มิ.ย. 632020-06-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
46หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับเลื่อน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.010/4116 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
47หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญปท 0032/ว10723 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
48หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญลป 0032/ว12762 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
49หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการสส0032.2/ว6891 ลว. 5 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
50หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพล0032.009/ว3610 ลว. 28 พ.ค. 632020-06-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
51หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญนพ 0032.001.03/ว4923 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
52หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศผล ลงวันที่ 10 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
53หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/09/ว752 ลว. 9 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
54หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/04/ว1070 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
55หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรอ 0032.101/6294 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
56หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค.0032.201/3051 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
57หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี รับโอนข้าราชการกจ 54901/ว506 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
58หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว13929 ลว. 29 พ.ค. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
59หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/ว11799 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
60หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.010/ว2141 ลว. 25 พ.ค. 63 2020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย