ทั้งหมด 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการขก0033.014/ว2580 ลว 22 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
2หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการอน0033.201.4/ว15720 ลว 18 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
3หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการพย0033.006.1/ว7162 ลว 27 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
4หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการสฎ 0033.201/2549 ลว.14 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
5หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.สกลนคร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครสน0033/11701 ลว 8 กรกฎาคม 25652022-07-19นางสุธิดา คณะมะ
6หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษยส0032.2/ว081 ลว. 5 กรกฎาคม 25652022-07-19นางสุธิดา คณะมะ
7หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0033.1/ว5744 2022-07-19นางสุธิดา คณะมะ
8หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค0033.301/ว592 ลว. 6 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
9หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/04/ว1301 ลว. 6 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
10หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการสธ0208.03/ว3250 ลว.6 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
11หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0033..1/ว 5703 ลว. 5 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
12หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค 0033.301/02/1618 ลว. 28 มิถุนายน 25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
13หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญอย.0033.1/ว10 ลว. 24 มิถุนายน 25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
14หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.มุกดาหาร รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมห 0033/ว1758 ลว.24 มิถุนายน 25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
15หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขยายระยะเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการพบ 0033.2/ว.5 ลว. 22 มิถุนายน 25652022-06-27นางสุธิดา คณะมะ
16หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอน 0033.201.4/ว13112 ลว 14 มิ.ย.25652022-06-27นางสุธิดา คณะมะ
17หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนฐ0033/ว2835 ลว.21 มิ.ย.25652022-06-27นางสุธิดา คณะมะ
18หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขยส0032.2/ว1133 ลว. 10 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ
19หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงสร 0033.101/ว6278 ลว.15 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ
20หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำดงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอย 0033.1/ว30 ลว 17 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ
21หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0033.101.7/ว11542 ลว 15 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ
22หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลวาปีปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)มค0032.301/03/ว1075 ลว.15 มิถุนายน 2565 2022-06-22นางสุธิดา คณะมะ
23หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภก0033/ว1592 ลว.16 มิถุนายน 25652022-06-22นางสุธิดา คณะมะ
24หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษพบ 0033.2/ว.4 ลว.17 มิถุนายน 25652022-06-22นางสุธิดา คณะมะ
25หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค0033.301/ว485 ลว. 2 มิถุนายน 25652022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
26หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับย้ายข้าราชการกส.0033.2/ว4161 ลว.7 มิถุนายน 25652022-06-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
27หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/02/1373 ลว.27 พ.ค.25652022-06-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
28หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/04/ว968 ลว 30 พ.ค.25652022-06-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
29หนังสือ รับย้าย-รับโอนรพ.ขอนแก่น ขยายเวลารับย้าย/โอนข้าราชการขก 0033.1/ว7968 ลว 19 พ.ค.25652022-06-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
30หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอย 0033.1/ว.7 ลว.25 พ.ค.25652022-06-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
31หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0033.1/ว4325 ลว.20 พ.ค.25652022-06-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
32หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้าย รับโอนข้าราชการสฎ0033.101.4/ว22897 ลว 28 เม.ย.65 2022-05-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
33หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกบ0033.2/ว47 ลว 29 เมษายน 25652022-05-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
34หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการพบ0033.2/ว.3 ลว 6 พฤษภาคม 25652022-05-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
35หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.ปทุมธานี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งxm 0033/ว 6436 ลว 25 เม.ย.652022-05-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
36หนังสือ รับย้าย-รับโอนรพ.ขอนแก่น รับย้าย-รับโอนข้าราชการลว 21 เม.ย.652022-05-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
37หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว31 ลว.19 เมษายน 25652022-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
38หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/301/02/ว003 ลว. 20 เมษายน 25652022-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
39หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/04/ว627 ลว 4 เมษายน 25652022-04-12นางจินตนา วงผักเบี้ย
40หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลารับย้าย/ รับโอนข้าราชการสข 0033201.4/ว110 ลว 25 มีนาคม 25652022-04-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
41หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการศก 0032/ว5114 ลว 24 มีนาคม 25652022-03-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
42หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ 0246/ว6775 ลว.25 มีนาคม 25652022-03-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
43หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว22 ลว 15 มีนาคม 25652022-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
44หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกส0032/ว4614 ลว 16 มีนาคม 25652022-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
45หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการศก0032.009/ว1406 ลว 9 มีนาคม 25652022-03-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
46หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/02/666 ลว 10 มีนาคม 25652022-03-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
47หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว386 ลว 28 กุมภาพันธ์ 25652022-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
48หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสธ0220.01/4320 ลว 25 กุมภาพันธ์ 25652022-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
49หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.001.03/ว1728 ลว 23 กุมภาพันธ์ 25652022-02-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
50หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่งสธ0203.01/ว702 ลว 11 กุมภาพันธ์ 25652022-02-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
51หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/02/412 ลว 10 กุมภาพันธ์ 25652022-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
52หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ0211.013/ว3411 ลว 14 กุมภาพันธ์ 25652022-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
53หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/09/ว126 ลว 8 กุมภาพันธ์ 25652022-02-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
54หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว230 ลว 3 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
55หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับย้ายข้าราชการรอ0032.101/ว279 ลว 7 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
56หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการศก0032.009/ว639 ลว 3 กุมภาพันธ์ 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
57หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการอต0032.101/ว491 ลว 31 มกราคม 25652022-02-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
58หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปอด0032/ว1253 ลว 25 มกราคม 25652022-02-04นางจินตนา วงผักเบี้ย
59หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว05 ลว 25 ธันวาคม 25642022-01-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
60หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/ว150 สล 11 มกราคม 25652022-01-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
61หนังสือ รับย้าย-รับโอนรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้ายข้าราชการชพ0032.201.4/ว33 ลว 5 มกราคม 25652022-01-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
62หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/86 ลว 7มกราคม 25652022-01-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
63หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพง0032.007/ว2446 ลว20 ธ.ค.642022-01-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
64หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว06 ลว4 ม.ค.652022-01-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
65หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ0032.201.2/18584 ลว21 ธ.ค.642021-12-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
66หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันมค0032.301/ว1706 ลว 17 ธ.ค.642021-12-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
67หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/ว3046 ลว 17 ธ.ค.642021-12-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
68หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032.2/03/ว9172 ลว 8ธ.ค.642021-12-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
69หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว2587 ลว 7 ธ.ค.25642021-12-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
70หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่2สน0032/22312 ลว7 ธ.ค..642021-12-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
71หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการอบ0032.101/ว8 ลว 25พ.ย.25642021-12-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
72หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปยส0032/ว19871 ลว29 พ.ย.642021-12-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
73หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราขการทั่วไปสป0032/ว4536 ลว 24 พ.ย.25642021-12-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
74หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปจ0032/13239 ลว 30 พ.ย.25642021-12-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
75หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการศก0032/ว20496 ลว 25พ.ย.642021-12-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
76หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว2511 ลว 25พ.ย.642021-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
77หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตราฉช0032.101/ว81 ลว 22พ.ย.642021-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
78หนังสือ รับย้าย-รับโอนกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี และรองเลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่งสธ0208.10/ว917 ลว 18 พ.ย.642021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
79หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1นว0032.1/ว4652021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
80หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระปี่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกบ0032.2/ว159 ลว16 พ.ย.642021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
81หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ.0032.001.03/ว97942021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
82หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปศก0032..009/ว6098 ลว 16 พ.ย.642021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
83หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปศก0032.009/ว6096 ลว 16พ.ย.642021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
84หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/58762021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
85หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว75712021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
86หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว75692021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
87หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุขสำราญรน0032.010/ว49592021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
88หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรารบ0032.2/02/ว48542021-11-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
89หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพล0032.009/ว78692021-11-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
90หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดมค 0017.5/ว6126 ลว 8 เม.ย. 642021-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
91หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 632020-08-04นางจินตนา วงผักเบี้ย
92หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 632020-07-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
93หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษนพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 25632020-07-30นางจินตนา วงผักเบี้ย
94หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปor 0032.001.03/ว 6175 ลว. 22 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
95หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสก 0032.201/ว3712 ลว. 21 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
96หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5583 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
97หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5585 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
98หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5584 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
99หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการสฏ 0032.101.4/ว 5594 ลว. 16 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
100หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 1103.27/ว 541 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
101หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรบ 0032/ว4483 ลว. 13 ก.ค. 632020-07-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
102หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษกบ 0032.2/ว85 ลว. 13 ก.ค. 632020-07-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
103หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอต 0032.101.3/ว8766 ลว. 15 ก.ค. 632020-07-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
104หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษรบ0032/ว4368 ลว. 9 ก.ค. 632020-07-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
105หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปท0032.201.4/ว14959 ลว. 9 ก.ค. 632020-07-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
106หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1อด0032.1/ว6268 ลว. 14 ก.ค. 632020-07-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
107หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รบ 0032.2/03/ว4520 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
108หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่าง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อท0032.2/ว2823 ลว. 3 ก.ค. 632020-07-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
109หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษสข0032.201.2/ว254 ลว. 8 ก.ค. 632020-07-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
110หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ระดับเชี่ยวชาญพง 0032.007/ว3771 ลว. 8 ก.ค. 632020-07-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
111หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032/12363 ลว. 8 ก.ค. 632020-07-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
112หนังสือ รับย้าย-รับโอนสถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสธ 0208.10/ว1457 ลว. 9 ก.ค. 632020-07-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
113หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสธ1103.30/352 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
114หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลนามนกส0032/ว4398 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
115หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยกเลิกการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล0032.009/ว4141 ลว. 19 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
116หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนฐ0032/ว9067 ลว. 26 มิ.ย.632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
117หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนฐ0032/ว2809 ลว. 26 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
118หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายสข0032.101.2/ว11412 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
119หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201.4/ว138392020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
120หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว7146 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
121หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว 7187 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
122หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว5984 ลว. 30 มิ.ย. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
123หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/ว9308 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
124หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/ว2257 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
125หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/1467 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
126หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษชบ 0032.1/ว086 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
127หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 1104.02/ว857 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
128หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว2528 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
129หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/3265 ลว. 10 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
130หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว15408 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
131หนังสือ รับย้าย-รับโอนสถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสธ 0208.10/ว1244 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
132หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 2527 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
133หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0202.01/ว1255 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
134หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและรับดับชำนาญการนฐ 0032/ว4564 ลว. 16 มิ.ย. 632020-06-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
135หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับเลื่อน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.010/4116 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
136หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญปท 0032/ว10723 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
137หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญลป 0032/ว12762 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
138หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการสส0032.2/ว6891 ลว. 5 มิ.ย. 632020-06-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
139หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพล0032.009/ว3610 ลว. 28 พ.ค. 632020-06-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
140หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญนพ 0032.001.03/ว4923 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
141หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศผล ลงวันที่ 10 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
142หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/09/ว752 ลว. 9 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
143หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/04/ว1070 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
144หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรอ 0032.101/6294 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
145หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค.0032.201/3051 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
146หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี รับโอนข้าราชการกจ 54901/ว506 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
147หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว13929 ลว. 29 พ.ค. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
148หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/ว11799 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
149หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.010/ว2141 ลว. 25 พ.ค. 63 2020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
150หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญสธ0208.10/2039 ลว. 22 พ.ค. 632020-06-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
151หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)สร0032.101/ว377 ลว. 19 พ.ค.632020-06-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
152หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลจอมพระจอเกล้า รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพบ0032.2/ว1 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
153หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษปท0032.201.4/ว11527 ลว. 21 พ.ค. 632020-06-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
154หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย-รับโอนข้าราชการลบ0032.201/2/2214 ลว. 20 พ.ค. 632020-06-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
155หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมค 0017.5/ว8983 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
156หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/02/ว12782020-05-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
157หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)มค.0032.301/08/ว1250 ลว. 26 พ.ค. 632020-05-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
158หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ]r 0032.2/ว512020-05-27นางจินตนา วงผักเบี้ย
159หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจบ 0032.001/ว 2414 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-27นางจินตนา วงผักเบี้ย
160หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว 4197 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
161หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว 4198 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
162หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล 0032.009/ว2837 ลว. 23 เม.ย. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
163หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสก 0032.201/ว2406 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
164หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกบ 0032/ว4942 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
165หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลปท 0032.201.4/ว10492 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
166หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการปข 0032.2/ว9286 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
167หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลวาปีปทุม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/03/ว955 ลว. 18 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
168หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนค 0032.201/2815 ลว. 30 เม.ย. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
169หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค 0032.301/08/ว1086 ลว. 1 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
170หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการฉช 0032.101/ว35 ลว 1 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
171หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสส 0032.2/ว55632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
172หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว894 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
173หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค0032.301/08/ว1115 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
174หนังสือ รับย้าย-รับโอนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน รับโอนข้าราชการอย74301/ว516 ลว. 7 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
175หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับบก0032.301(01)/ว1496 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
176หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร0032.101/ว4685 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
177หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย-รับโอนข้าราชการชร 0032.010/3061 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
178หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032/5717 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
179หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0209.08/ว849 ลว. 29 เม.ย. 632020-05-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
180หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสุนธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว4944 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
181หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอท 0032.2/ว1558 ลว. 15 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
182หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.101.5/7301 ลว. 16 เม.น. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
183หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/4198 ลว. 14 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
184หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว3889 ลว. 9 เม.ย. 632020-04-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
185หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลาเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รบ 0032.2/03/ว2545 ลว. 1 เม.ย. 632020-04-17นางจินตนา วงผักเบี้ย
186หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ททางเลือก รับโอนข้าราชการสธ 0501.02/ว1660 ลว 26 มี.ค. 63)2020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
187หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการตง0032.001.3/ว450 ลว. 17 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
188หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว2132 ลว 27 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
189หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/ว4896 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
190หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับย้าย/รับโอนข้าราชการยส 0032.2/ว70 ลว. 26 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
191หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว3251 ลว. 25 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
192หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโสปท 0032/ว6487 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
193หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการสห 0032.001/ว1204 ลว. 23 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
194หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับย้าน/รับโอนข้าราชการอท 0032.2/ว1130 ลว. 24 มี.ค. 632020-04-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
195หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.201/ว1158 ลว. 24 มี.ค. 632020-04-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
196หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)รบ 0032/ว1968 ลว. 19 มี.ค. 632020-04-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
197หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการพช0032.201/972 ลว. 13 มี.ค. 632020-03-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
198หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พท 0032.201.2/ว41 ลว. 4 มี.ค. 632020-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
199หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค0032.301/ว1043 ลว. 17 มี.ค. 632020-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
200หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล 0032.009/ง1757 ลว. 12 มี.ค. 632020-03-17นางจินตนา วงผักเบี้ย
201หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษกส0032.009/ว3194 ลว. 12 มี.ค. 632020-03-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
202หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการสฎ 0032.101.4/ว1709 ลว. 3 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
203หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค. 0032.301/08/ว617 ลว. 9 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
204หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค 0032.301/04/ว499 ลว. 10 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
205หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการขก 0032.1/ว.4978 ลว. 9 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
206หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว1090 ลว. 3 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
207หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้าย-รับโอนข้าราชการสห 0032.001/ว881 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
208หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการอย 0032.1/ว 6 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
209หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/1071 ลว. 2 มี.ค. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
210หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ 0032.001.03/2235 ลว. 6 มี.ค. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
211หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้มาดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษรบ0032.2/02/ว755 ลว. 17 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
212หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว 334 ลว. 21 ม.ค. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
213หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลน่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนน 0032.2/6371 ลว. 26 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
214หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว 652 ลว. 24 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
215หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว1960 ลว. 2 มี.ค. 25632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
216หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้ายข้าราชการชร 0032.010/ว1293 ลว. 19 ก.พ. 632020-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
217หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสธ 0208.10/ว448 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
218หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/ว1297 ลว. 19 ก.พ. 632020-02-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
219หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค.0032.201/ว.08 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
220หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค.0032.301/02/ว412 ลว. 21 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
221หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กส 0032/1158 ลว. 18 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
222หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลท่าช้างสห 0032.001/ว 0599 ลว. 11 ก.พ. 632020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
223หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการชร 0032.101.5/28522020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
224หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/ว384 ลว. 18 ก.พ. 25632020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
225หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว 1738 ลว. 12 ก.พ. 632020-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
226หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษลพ 0032.2/ว22 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
227หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอย 0032.1/ว3 ลว. 7 ก.. 632020-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
228หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/671 ลว. 7 ก.พ. 632020-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
229หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้ายข้าราชการรบ 0032.2/02/3612020-02-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
230หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/ว470 ลว. 3 ก.พ. 632020-02-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
231หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการอย0032.1/ว2 ลว. 4 ก.พ. 632020-02-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
232หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค0032/1684 ลว. 31 ม.ค. 632020-02-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
233หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/ว149 ลว. 31 ม.ค. 632020-02-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
234หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว258 ลว. 6 ก.พ.632020-02-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
235หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลชลบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการชบ0032.1/ว012 ลว. 22 ม.ค. 632020-01-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
236หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป.0032/ว204 ลว. 17 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
237หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนค0032.201/370 ลว. 17 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
238หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032.201/412 ลว. 20 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
239หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษยล0032.101.7/ว17333 ลว. 20 ม.ค. 632020-01-28นางจินตนา วงผักเบี้ย
240หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการอจ 0032/1152 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
241หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับย้ายข้าราชการปข 0032.201/15840 ลว 28 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
242หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/13507 ลว. 26 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
243หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนกระเบื้องรบ 0032/ว8456 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06นางจินตนา วงผักเบี้ย
244หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ0032.201/ว195652019-12-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
245หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/วว22126 ลว 26 พ.ย. 622019-12-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
246หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสธ.0208.10/ว2572 ลว 29 พ.ย. 622019-12-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
247หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชารเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษฉช 0032.101/ว147 ลว. 22 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
248หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขก 0032.1/22496 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
249หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19275 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
250หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19274 ลว.20 พ.ย. 622019-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
251หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูงสธ 0208.10/ว2494 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
252หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับค้ดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สะ.0208.10/ว2495 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
253หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/17833 ลว. 29 ต.ค. 622019-11-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
254หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอบ 0032.114.011/ว2597 ลว. 18 ต.ค. 622019-11-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
255หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยรบ 0032/7577 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
256หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว3427 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
257หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/11623 ลว. 11 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
258หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการสพ 0032.001/2/5758 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
259หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษสข 0032.201.2/ว456 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
260หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯรบ 0032/ว7579 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31นางจินตนา วงผักเบี้ย
261หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษนฐ 0032/ว16855 ลว. 22 ต.ค. 622019-10-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
262หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ.0032.201.2/ว17242 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
263หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 3468 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
264หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลบ 0032.201/2/4524 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
265หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดอุดรธานี รัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปลว. 11 ต.ค. 622019-10-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
266หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวลว. 10 ต.ค. 622019-10-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
267หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ลว. 4 ต.ค. 622019-10-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
268หนังสือ รับย้าย-รับโอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการลว. 3 ต.ค. 622019-10-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
269หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/โอนข้าราชการลว. 1 ต.ค. 622019-10-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
270หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 7 ต.ค. 622019-10-16นางจินตนา วงผักเบี้ย
271หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 7 ต.ค. 622019-10-15นางจินตนา วงผักเบี้ย
272หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณลว. 3 ต.ค. 622019-10-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
273หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้าย ข้าราชการลว. 26 ก.ย. 622019-10-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
274หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 27 ก.ย. 622019-10-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
275หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษลว. 3 ต.ค. 622019-10-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
276หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการลว. 25 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
277หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปลว. 24 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
278หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพ็ฯพนักงานราชการทั่วไปลว. 20 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
279หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลว. 23 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
280หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
281หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 20 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
282หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01นางจินตนา วงผักเบี้ย