แสดง 181 ถึง 200 จาก 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
181หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอท 0032.2/ว1558 ลว. 15 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
182หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.101.5/7301 ลว. 16 เม.น. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
183หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/4198 ลว. 14 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
184หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว3889 ลว. 9 เม.ย. 632020-04-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
185หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลาเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รบ 0032.2/03/ว2545 ลว. 1 เม.ย. 632020-04-17นางจินตนา วงผักเบี้ย
186หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ททางเลือก รับโอนข้าราชการสธ 0501.02/ว1660 ลว 26 มี.ค. 63)2020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
187หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการตง0032.001.3/ว450 ลว. 17 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
188หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว2132 ลว 27 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
189หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/ว4896 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
190หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับย้าย/รับโอนข้าราชการยส 0032.2/ว70 ลว. 26 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
191หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว3251 ลว. 25 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
192หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโสปท 0032/ว6487 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
193หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการสห 0032.001/ว1204 ลว. 23 มี.ค. 632020-04-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
194หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับย้าน/รับโอนข้าราชการอท 0032.2/ว1130 ลว. 24 มี.ค. 632020-04-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
195หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.201/ว1158 ลว. 24 มี.ค. 632020-04-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
196หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)รบ 0032/ว1968 ลว. 19 มี.ค. 632020-04-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
197หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการพช0032.201/972 ลว. 13 มี.ค. 632020-03-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
198หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พท 0032.201.2/ว41 ลว. 4 มี.ค. 632020-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
199หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค0032.301/ว1043 ลว. 17 มี.ค. 632020-03-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
200หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล 0032.009/ง1757 ลว. 12 มี.ค. 632020-03-17นางจินตนา วงผักเบี้ย