ทั้งหมด 192 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 632020-08-04งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย402020-08-04 02:32:44
2หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 632020-07-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย352020-07-30 07:14:15
3หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษนพ0032.201.ว 10768 ลว. 24 ก.ค. 25632020-07-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย452020-07-30 07:16:36
4หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปor 0032.001.03/ว 6175 ลว. 22 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1392020-07-29 02:32:45
5หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสก 0032.201/ว3712 ลว. 21 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย322020-07-29 02:34:59
6หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5583 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย462020-07-29 09:08:33
7หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5585 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย302020-07-29 09:09:59
8หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/5584 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย332020-07-29 09:11:22
9หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการสฏ 0032.101.4/ว 5594 ลว. 16 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย362020-07-29 09:13:33
10หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 1103.27/ว 541 ลว. 17 ก.ค. 632020-07-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย342020-07-29 09:16:06
11หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรบ 0032/ว4483 ลว. 13 ก.ค. 632020-07-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152020-07-22 09:07:50
12หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษกบ 0032.2/ว85 ลว. 13 ก.ค. 632020-07-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย62020-07-21 03:51:25
13หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอต 0032.101.3/ว8766 ลว. 15 ก.ค. 632020-07-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย72020-07-21 03:53:15
14หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษรบ0032/ว4368 ลว. 9 ก.ค. 632020-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย62020-07-20 09:28:45
15หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปท0032.201.4/ว14959 ลว. 9 ก.ค. 632020-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย42020-07-20 09:39:20
16หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1อด0032.1/ว6268 ลว. 14 ก.ค. 632020-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย42020-07-20 09:42:26
17หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รบ 0032.2/03/ว4520 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-07-16 07:39:36
18หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่าง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อท0032.2/ว2823 ลว. 3 ก.ค. 632020-07-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92020-07-16 07:41:24
19หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษสข0032.201.2/ว254 ลว. 8 ก.ค. 632020-07-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-07-16 07:44:17
20หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ระดับเชี่ยวชาญพง 0032.007/ว3771 ลว. 8 ก.ค. 632020-07-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย82020-07-16 07:51:42
21หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032/12363 ลว. 8 ก.ค. 632020-07-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-07-16 07:53:01
22หนังสือ รับย้าย-รับโอนสถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสธ 0208.10/ว1457 ลว. 9 ก.ค. 632020-07-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย242020-07-10 03:04:51
23หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสธ1103.30/352 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย272020-07-09 07:07:22
24หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลนามนกส0032/ว4398 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย112020-07-09 07:09:19
25หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยกเลิกการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล0032.009/ว4141 ลว. 19 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-07-09 07:11:12
26หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนฐ0032/ว9067 ลว. 26 มิ.ย.632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-07-09 07:13:32
27หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนฐ0032/ว2809 ลว. 26 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-07-09 07:17:41
28หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายสข0032.101.2/ว11412 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-07-09 07:20:05
29หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201.4/ว138392020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-07-09 07:26:15
30หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว7146 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-07-09 07:27:47
31หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว 7187 ลว. 29 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย112020-07-09 07:29:13
32หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว5984 ลว. 30 มิ.ย. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย82020-07-09 07:36:25
33หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/ว9308 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย22020-07-09 07:38:14
34หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/ว2257 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย662020-06-23 04:58:26
35หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/1467 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย352020-06-23 04:59:52
36หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษชบ 0032.1/ว086 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152020-06-23 05:01:46
37หนังสือ รับย้าย-รับโอนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 1104.02/ว857 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย322020-06-23 05:03:20
38หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว2528 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย112020-06-23 05:05:09
39หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/3265 ลว. 10 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-06-23 05:06:30
40หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว15408 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-06-23 05:08:10
41หนังสือ รับย้าย-รับโอนสถาบันวัคซีน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสธ 0208.10/ว1244 ลว. 19 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92020-06-23 05:11:39
42หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 2527 ลว. 12 มิ.ย. 632020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92020-06-23 05:13:37
43หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0202.01/ว1255 ลว. 15 มิ.ย. 632020-06-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย262020-06-22 04:27:27
44หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและรับดับชำนาญการนฐ 0032/ว4564 ลว. 16 มิ.ย. 632020-06-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย62020-06-22 04:30:03
45หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับเลื่อน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.010/4116 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-06-18 02:18:42
46หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญปท 0032/ว10723 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย72020-06-18 02:21:01
47หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญลป 0032/ว12762 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย62020-06-18 02:23:13
48หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการสส0032.2/ว6891 ลว. 5 มิ.ย. 632020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย82020-06-18 02:24:31
49หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพล0032.009/ว3610 ลว. 28 พ.ค. 632020-06-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย562020-06-16 01:47:17
50หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญนพ 0032.001.03/ว4923 ลว. 11 มิ.ย. 632020-06-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-06-16 01:50:18
51หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศผล ลงวันที่ 10 มิ.ย. 632020-06-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1122020-06-11 02:14:46
52หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/09/ว752 ลว. 9 มิ.ย. 632020-06-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย432020-06-11 08:05:39
53หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/04/ว1070 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย392020-06-11 08:07:29
54หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรอ 0032.101/6294 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212020-06-11 08:09:41
55หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค.0032.201/3051 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย502020-06-08 09:41:06
56หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี รับโอนข้าราชการกจ 54901/ว506 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152020-06-08 09:42:45
57หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว13929 ลว. 29 พ.ค. 632020-06-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-06-08 09:44:31
58หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/ว11799 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-06-08 09:46:00
59หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.010/ว2141 ลว. 25 พ.ค. 63 2020-06-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122020-06-08 09:48:00
60หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญสธ0208.10/2039 ลว. 22 พ.ค. 632020-06-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-06-05 04:16:42
61หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)สร0032.101/ว377 ลว. 19 พ.ค.632020-06-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92020-06-05 04:19:46
62หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลจอมพระจอเกล้า รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพบ0032.2/ว1 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122020-06-05 04:21:49
63หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษปท0032.201.4/ว11527 ลว. 21 พ.ค. 632020-06-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122020-06-02 02:51:56
64หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย-รับโอนข้าราชการลบ0032.201/2/2214 ลว. 20 พ.ค. 632020-06-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-06-02 02:53:32
65หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมค 0017.5/ว8983 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย322020-06-01 02:29:25
66หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/02/ว12782020-05-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย332020-05-29 07:28:49
67หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)มค.0032.301/08/ว1250 ลว. 26 พ.ค. 632020-05-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย632020-05-29 07:30:28
68หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ]r 0032.2/ว512020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-05-27 03:53:53
69หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจบ 0032.001/ว 2414 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย432020-05-27 03:56:05
70หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว 4197 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย292020-05-20 03:39:48
71หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว 4198 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-05-20 03:41:41
72หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล 0032.009/ว2837 ลว. 23 เม.ย. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-05-20 03:43:23
73หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสก 0032.201/ว2406 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122020-05-20 06:04:07
74หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกบ 0032/ว4942 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-05-20 06:08:30
75หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลปท 0032.201.4/ว10492 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172020-05-20 06:12:14
76หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการปข 0032.2/ว9286 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย82020-05-20 06:28:53
77หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลวาปีปทุม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/03/ว955 ลว. 18 พ.ค. 632020-05-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-05-20 06:30:35
78หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนค 0032.201/2815 ลว. 30 เม.ย. 632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-05-14 02:50:41
79หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค 0032.301/08/ว1086 ลว. 1 พ.ค. 632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย302020-05-14 02:52:54
80หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการฉช 0032.101/ว35 ลว 1 พ.ค. 632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-05-14 06:54:02
81หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสส 0032.2/ว55632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-05-14 06:57:08
82หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว894 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย252020-05-14 07:23:07
83หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค0032.301/08/ว1115 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152020-05-14 07:24:31
84หนังสือ รับย้าย-รับโอนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน รับโอนข้าราชการอย74301/ว516 ลว. 7 พ.ค. 632020-05-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152020-05-14 07:26:06
85หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับบก0032.301(01)/ว1496 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-05-08 03:43:04
86หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร0032.101/ว4685 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212020-05-08 03:44:55
87หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย-รับโอนข้าราชการชร 0032.010/3061 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย232020-05-08 03:48:45
88หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032/5717 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-07งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-05-07 09:11:47
89หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0209.08/ว849 ลว. 29 เม.ย. 632020-05-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย232020-05-05 06:07:54
90หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสุนธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว4944 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย112020-05-05 06:12:23
91หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอท 0032.2/ว1558 ลว. 15 เม.ย. 632020-04-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย322020-04-22 08:28:29
92หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.101.5/7301 ลว. 16 เม.น. 632020-04-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-04-22 08:30:27
93หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/4198 ลว. 14 เม.ย. 632020-04-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-04-22 08:31:53
94หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร 0032.101/ว3889 ลว. 9 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย232020-04-21 04:06:33
95หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลาเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รบ 0032.2/03/ว2545 ลว. 1 เม.ย. 632020-04-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122020-04-17 08:45:26
96หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ททางเลือก รับโอนข้าราชการสธ 0501.02/ว1660 ลว 26 มี.ค. 63)2020-04-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย382020-04-09 03:09:47
97หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการตง0032.001.3/ว450 ลว. 17 มี.ค. 632020-04-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-04-09 03:11:14
98หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว2132 ลว 27 มี.ค. 632020-04-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-04-09 03:12:44
99หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/ว4896 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-09งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย282020-04-09 03:14:18
100หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับย้าย/รับโอนข้าราชการยส 0032.2/ว70 ลว. 26 มี.ค. 632020-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย432020-04-03 02:41:05
101หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว3251 ลว. 25 มี.ค. 632020-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-04-03 02:43:47
102หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโสปท 0032/ว6487 ลว. 31 มี.ค. 632020-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-04-03 02:46:54
103หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.สิงห์บุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการสห 0032.001/ว1204 ลว. 23 มี.ค. 632020-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-04-03 02:48:36
104หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับย้าน/รับโอนข้าราชการอท 0032.2/ว1130 ลว. 24 มี.ค. 632020-04-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152020-04-01 07:02:26
105หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.201/ว1158 ลว. 24 มี.ค. 632020-04-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-04-01 07:04:14
106หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)รบ 0032/ว1968 ลว. 19 มี.ค. 632020-04-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-04-01 07:06:25
107หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการพช0032.201/972 ลว. 13 มี.ค. 632020-03-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย262020-03-20 03:39:36
108หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พท 0032.201.2/ว41 ลว. 4 มี.ค. 632020-03-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-03-18 07:35:39
109หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครค้ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค0032.301/ว1043 ลว. 17 มี.ค. 632020-03-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย512020-03-18 07:39:10
110หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพล 0032.009/ง1757 ลว. 12 มี.ค. 632020-03-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172020-03-17 08:35:54
111หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษกส0032.009/ว3194 ลว. 12 มี.ค. 632020-03-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย272020-03-16 06:11:52
112หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการสฎ 0032.101.4/ว1709 ลว. 3 มี.ค. 632020-03-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-03-13 03:06:40
113หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค. 0032.301/08/ว617 ลว. 9 มี.ค. 632020-03-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย422020-03-13 03:08:32
114หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค 0032.301/04/ว499 ลว. 10 มี.ค. 632020-03-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย432020-03-13 03:10:57
115หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการขก 0032.1/ว.4978 ลว. 9 มี.ค. 632020-03-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย442020-03-13 04:06:18
116หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว1090 ลว. 3 มี.ค. 632020-03-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย222020-03-13 04:07:47
117หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้าย-รับโอนข้าราชการสห 0032.001/ว881 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-03-10 07:16:23
118หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการอย 0032.1/ว 6 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-03-10 07:17:43
119หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/1071 ลว. 2 มี.ค. 632020-03-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-03-10 07:18:58
120หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ 0032.001.03/2235 ลว. 6 มี.ค. 632020-03-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122020-03-10 07:20:34
121หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้มาดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษรบ0032.2/02/ว755 ลว. 17 ก.พ. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย272020-03-05 08:29:26
122หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว 334 ลว. 21 ม.ค. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212020-03-05 08:31:25
123หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลน่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนน 0032.2/6371 ลว. 26 ก.พ. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-03-05 08:48:20
124หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว 652 ลว. 24 ก.พ. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-03-05 08:50:06
125หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว1960 ลว. 2 มี.ค. 25632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92020-03-05 08:51:44
126หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้ายข้าราชการชร 0032.010/ว1293 ลว. 19 ก.พ. 632020-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212020-03-03 02:19:55
127หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสธ 0208.10/ว448 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-03-03 07:09:20
128หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/ว1297 ลว. 19 ก.พ. 632020-02-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย222020-02-25 08:09:54
129หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค.0032.201/ว.08 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย402020-02-24 03:32:16
130หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค.0032.301/02/ว412 ลว. 21 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-02-24 03:34:03
131หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กส 0032/1158 ลว. 18 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-02-24 08:13:14
132หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลท่าช้างสห 0032.001/ว 0599 ลว. 11 ก.พ. 632020-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-02-20 05:02:44
133หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการชร 0032.101.5/28522020-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-02-20 05:05:09
134หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/ว384 ลว. 18 ก.พ. 25632020-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-02-20 07:39:08
135หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว 1738 ลว. 12 ก.พ. 632020-02-19งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-02-19 03:28:50
136หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษลพ 0032.2/ว22 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-19งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-02-19 03:30:46
137หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอย 0032.1/ว3 ลว. 7 ก.. 632020-02-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172020-02-18 02:23:01
138หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/671 ลว. 7 ก.พ. 632020-02-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย292020-02-18 02:24:38
139หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้ายข้าราชการรบ 0032.2/02/3612020-02-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-02-13 01:56:26
140หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/ว470 ลว. 3 ก.พ. 632020-02-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-02-13 01:59:30
141หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการอย0032.1/ว2 ลว. 4 ก.พ. 632020-02-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย162020-02-13 02:01:22
142หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค0032/1684 ลว. 31 ม.ค. 632020-02-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย222020-02-11 03:14:54
143หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/ว149 ลว. 31 ม.ค. 632020-02-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย292020-02-11 03:17:09
144หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว258 ลว. 6 ก.พ.632020-02-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย452020-02-11 03:19:11
145หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลชลบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการชบ0032.1/ว012 ลว. 22 ม.ค. 632020-01-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย402020-01-29 05:00:34
146หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป.0032/ว204 ลว. 17 ม.ค. 632020-01-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย362020-01-28 10:49:30
147หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนค0032.201/370 ลว. 17 ม.ค. 632020-01-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-01-28 10:51:24
148หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032.201/412 ลว. 20 ม.ค. 632020-01-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย372020-01-28 10:53:21
149หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษยล0032.101.7/ว17333 ลว. 20 ม.ค. 632020-01-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172020-01-28 10:55:21
150หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการอจ 0032/1152 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1732019-12-06 06:28:42
151หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับย้ายข้าราชการปข 0032.201/15840 ลว 28 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย732019-12-06 06:30:12
152หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/13507 ลว. 26 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย582019-12-06 06:32:18
153หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนกระเบื้องรบ 0032/ว8456 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย772019-12-06 06:34:57
154หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ0032.201/ว195652019-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1402019-12-02 03:10:08
155หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/วว22126 ลว 26 พ.ย. 622019-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย522019-12-02 09:22:19
156หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสธ.0208.10/ว2572 ลว 29 พ.ย. 622019-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย642019-12-02 09:24:22
157หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชารเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษฉช 0032.101/ว147 ลว. 22 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย522019-11-29 04:42:00
158หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขก 0032.1/22496 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย632019-11-29 04:44:24
159หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19275 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย482019-11-29 04:46:19
160หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19274 ลว.20 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212019-11-29 04:50:02
161หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูงสธ 0208.10/ว2494 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย452019-11-25 03:02:14
162หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับค้ดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สะ.0208.10/ว2495 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย422019-11-25 03:05:06
163หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/17833 ลว. 29 ต.ค. 622019-11-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย992019-11-01 09:32:04
164หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอบ 0032.114.011/ว2597 ลว. 18 ต.ค. 622019-11-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย572019-11-01 09:34:10
165หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยรบ 0032/7577 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย402019-10-31 02:44:17
166หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว3427 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย602019-10-31 02:48:51
167หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/11623 ลว. 11 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย382019-10-31 02:53:09
168หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการสพ 0032.001/2/5758 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย432019-10-31 02:54:45
169หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษสข 0032.201.2/ว456 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย382019-10-31 02:57:07
170หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯรบ 0032/ว7579 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย362019-10-31 03:32:34
171หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษนฐ 0032/ว16855 ลว. 22 ต.ค. 622019-10-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย372019-10-25 05:45:32
172หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ.0032.201.2/ว17242 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย642019-10-24 02:34:38
173หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอท 0032.2/ว 3468 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172019-10-24 02:36:31
174หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลบ 0032.201/2/4524 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย232019-10-24 02:39:06
175หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดอุดรธานี รัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปลว. 11 ต.ค. 622019-10-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย282019-10-22 02:28:07
176หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวลว. 10 ต.ค. 622019-10-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย232019-10-21 01:42:41
177หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ลว. 4 ต.ค. 622019-10-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142019-10-21 01:44:52
178หนังสือ รับย้าย-รับโอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการลว. 3 ต.ค. 622019-10-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย252019-10-18 06:22:56
179หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/โอนข้าราชการลว. 1 ต.ค. 622019-10-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202019-10-16 01:44:37
180หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 7 ต.ค. 622019-10-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย282019-10-16 01:47:36
181หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 7 ต.ค. 622019-10-15งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย222019-10-15 09:33:09
182หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณลว. 3 ต.ค. 622019-10-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย362019-10-11 03:21:05
183หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้าย ข้าราชการลว. 26 ก.ย. 622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย292019-10-10 02:25:26
184หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 27 ก.ย. 622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย242019-10-10 02:27:20
185หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษลว. 3 ต.ค. 622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182019-10-10 02:29:01
186หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการลว. 25 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย382019-10-01 08:46:37
187หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปลว. 24 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย252019-10-01 08:53:43
188หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพ็ฯพนักงานราชการทั่วไปลว. 20 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192019-10-01 09:28:56
189หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลว. 23 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย382019-10-01 09:30:41
190หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212019-10-01 09:32:54
191หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 20 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202019-10-01 09:34:52
192หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172019-10-01 09:36:50