แสดง 1 ถึง 20 จาก 43 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการอจ 0032/1152 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย302019-12-06 06:28:42
2หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับย้ายข้าราชการปข 0032.201/15840 ลว 28 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102019-12-06 06:30:12
3หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/13507 ลว. 26 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122019-12-06 06:32:18
4หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนกระเบื้องรบ 0032/ว8456 ลว. 25 พ.ย. 622019-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92019-12-06 06:34:57
5หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ0032.201/ว195652019-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย412019-12-02 03:10:08
6หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/วว22126 ลว 26 พ.ย. 622019-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย122019-12-02 09:22:19
7หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสธ.0208.10/ว2572 ลว 29 พ.ย. 622019-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192019-12-02 09:24:22
8หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชารเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษฉช 0032.101/ว147 ลว. 22 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152019-11-29 04:42:00
9หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขก 0032.1/22496 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย242019-11-29 04:44:24
10หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19275 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172019-11-29 04:46:19
11หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนพ 0032.201.2/19274 ลว.20 พ.ย. 622019-11-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย82019-11-29 04:50:02
12หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูงสธ 0208.10/ว2494 ลว. 19 พ.ย. 622019-11-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย332019-11-25 03:02:14
13หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับค้ดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สะ.0208.10/ว2495 ลว. 20 พ.ย. 622019-11-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย242019-11-25 03:05:06
14หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนครพนม รับย้าย/รับโอนข้าราชการนพ 0032.201.2/17833 ลว. 29 ต.ค. 622019-11-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย772019-11-01 09:32:04
15หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอบ 0032.114.011/ว2597 ลว. 18 ต.ค. 622019-11-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย372019-11-01 09:34:10
16หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งแพทย์แผนไทยรบ 0032/7577 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย322019-10-31 02:44:17
17หนังสือ รับย้าย-รับโอนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว3427 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย402019-10-31 02:48:51
18หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/11623 ลว. 11 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย222019-10-31 02:53:09
19หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการสพ 0032.001/2/5758 ลว. 17 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย272019-10-31 02:54:45
20หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษสข 0032.201.2/ว456 ลว. 16 ต.ค. 622019-10-31งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย262019-10-31 02:57:07