แสดง 41 ถึง 60 จาก 68 ผลลัพธ์

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41เอกสารทั่วไป(QR-CODE)smart kids-กรมการจังหวัด(28.06.61)-2018-06-27นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
42เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใน Program Thailand Visions 2020 -2018-06-08นายบัญชา อุดมวิเศษ
43เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สรุปการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)-2018-05-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
44เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สถานการณ์ไข้เลือดออก28พฤษภาคม2561-2018-05-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
45เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ-2018-02-12นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
46เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561-2018-02-12นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
47เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 1/2561-2018-02-07นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
48เอกสารทั่วไป(QR-CODE)รพ.สต.ติดดาว-2018-02-05นางมาฆนุช ภูมิสายดร
49เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการประชุม TEDA4I-2017-01-29-2018-01-29นายบัญชา อุดมวิเศษ
50เอกสารทั่วไป(QR-CODE)รายงานการประชุมเดือนธันวาคม-2018-01-24นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
51เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ระเบียบวาระการประชุม (กวป.) ครั้งที่ 1/2561-2018-01-24นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
52เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประธานแจ้งเพื่อทราบ-2018-01-24นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
53เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องtest12018-01-24นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
54เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-1-วาระการประชุม-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
55เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-2-สรุปวาระประชุมครั้งที่ 8/2560-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
56เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-3-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
57เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 1 สสอ.เมือง-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
58เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 2 รพ.กุดรัง-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
59เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 3 รพ.วาปีปทุม-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
60เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 4 รพ.บรบือ-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์