แสดง 21 ถึง 40 จาก 68 ผลลัพธ์

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
21เอกสารทั่วไป(QR-CODE)pppp02019-09-09นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
22เอกสารทั่วไป(QR-CODE)smart kids กรมการจังหวัด_ก.ค.62_29.07.62_17.57-2019-07-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
23เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ไฟล์นำเสนอ แนวทางการบันทึกข้อมูลบุหรี่-สุรา ผ่าน HOSXP และการใช้งาน DataExchange+การตรวจสอบรายงาน HDC-2019-06-25นายบัญชา อุดมวิเศษ
24เอกสารทั่วไป(QR-CODE)CODE-2019-06-21นายบัญชา อุดมวิเศษ
25เอกสารทั่วไป(QR-CODE)OP-PP Individual 62-2019-05-24นายบัญชา อุดมวิเศษ
26เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการประชุมคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster-2019-03-11นางสุภาพร กุณาศล
27เอกสารทั่วไป(QR-CODE)คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ2562-2019-03-11นางมาฆนุช ภูมิสายดร
28เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ข่าวประชาสัมพันธ์มค.0031.0132018-12-21นายประวัติ แปลงมาลย์
29เอกสารทั่วไป(QR-CODE)คำสั่งมค.0031.0132018-12-17นายประวัติ แปลงมาลย์
30เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของโรงพยาบาล.-2018-11-22นางอังคณา พรรณะ
31เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของ รพสต.-2018-11-22นางอังคณา พรรณะ
32เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ CREEN & CLEAN Hospital-2018-11-21นางอังคณา พรรณะ
33เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1-2018-11-21นางอังคณา พรรณะ
34เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบรายงานผลการดำเนินงานดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.2-2018-11-21นางอังคณา พรรณะ
35เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล-2018-11-20นางอังคณา พรรณะ
36เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล-2018-11-20นางอังคณา พรรณะ
37เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 2561(4ตค.61).pdf-2018-10-04นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
38เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอผลงาน พนย.2561(4 ตค.61)update11-2018-10-04นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
39เอกสารทั่วไป(QR-CODE)บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561-1-2018-09-28นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
40เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายภายในจังหวัด รอบ ส.ค.61-2018-07-11นายปภังกร โคตะลุ