ทั้งหมด 68 ผลลัพธ์

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สรุปผลการดำเนินงาน PA (Performance Agreement) ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 และข้อสั่งการดำเนินงาน ปี 2564 -2020-09-23นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
2เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สรุปการประชุมของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2563 ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค. ผ่านระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ-2020-05-05นายบัญชา อุดมวิเศษ
3เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference วันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 13.30-2020-05-01นายวิทวัส ละอองทอง
4เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference วันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 13.30-2020-05-01นายวิทวัส ละอองทอง
5เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการป้องกัน-2020-03-19วุฒิพันธุ์ จันคามิ
6เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบฟอร์มส่งกู้เงินสหกรณ์ 2563-2020-03-11นายบัญชา อุดมวิเศษ
7เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การบูรณาการแผนงานโครงการกองทุนท้องถิ่น อ-2020-01-24นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
8เอกสารทั่วไป(QR-CODE)คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน-2020-01-23นายประวัติ แปลงมาลย์
9เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)-2020-01-09นายประวัติ แปลงมาลย์
10เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบประเมิน รพ.สต .ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G&C .63-2019-12-23นายประวัติ แปลงมาลย์
11เอกสารทั่วไป(QR-CODE)มาตรการสำคัญระยะเกิดเหตุ-2019-12-20วุฒิพันธุ์ จันคามิ
12เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 -2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
13เอกสารทั่วไป(QR-CODE)GREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการ 63 -2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
14เอกสารทั่วไป(QR-CODE)โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
15เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital-2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
16เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ-2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
17เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบบันทึกข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย - ศอ.7 ขอนแ-2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
18เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ฎกระทรวง-สุขลักษณะการจัดการปฎิกูล พ.ศ.2561-2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
19เอกสารทั่วไป(QR-CODE)กฎกระทรวงเรื่องสิ่งอำนวยควาสะดวกผู้พิการ-2019-12-19นายประวัติ แปลงมาลย์
20เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ-2019-11-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
21เอกสารทั่วไป(QR-CODE)pppp02019-09-09นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
22เอกสารทั่วไป(QR-CODE)smart kids กรมการจังหวัด_ก.ค.62_29.07.62_17.57-2019-07-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
23เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ไฟล์นำเสนอ แนวทางการบันทึกข้อมูลบุหรี่-สุรา ผ่าน HOSXP และการใช้งาน DataExchange+การตรวจสอบรายงาน HDC-2019-06-25นายบัญชา อุดมวิเศษ
24เอกสารทั่วไป(QR-CODE)CODE-2019-06-21นายบัญชา อุดมวิเศษ
25เอกสารทั่วไป(QR-CODE)OP-PP Individual 62-2019-05-24นายบัญชา อุดมวิเศษ
26เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการประชุมคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster-2019-03-11นางสุภาพร กุณาศล
27เอกสารทั่วไป(QR-CODE)คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ2562-2019-03-11นางมาฆนุช ภูมิสายดร
28เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ข่าวประชาสัมพันธ์มค.0031.0132018-12-21นายประวัติ แปลงมาลย์
29เอกสารทั่วไป(QR-CODE)คำสั่งมค.0031.0132018-12-17นายประวัติ แปลงมาลย์
30เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของโรงพยาบาล.-2018-11-22นางอังคณา พรรณะ
31เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประเมินตนเองจัดบริการอาชีวของ รพสต.-2018-11-22นางอังคณา พรรณะ
32เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ CREEN & CLEAN Hospital-2018-11-21นางอังคณา พรรณะ
33เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.1-2018-11-21นางอังคณา พรรณะ
34เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบรายงานผลการดำเนินงานดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พส.2-2018-11-21นางอังคณา พรรณะ
35เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล-2018-11-20นางอังคณา พรรณะ
36เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล-2018-11-20นางอังคณา พรรณะ
37เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 2561(4ตค.61).pdf-2018-10-04นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
38เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอผลงาน พนย.2561(4 ตค.61)update11-2018-10-04นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
39เอกสารทั่วไป(QR-CODE)บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561-1-2018-09-28นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
40เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายภายในจังหวัด รอบ ส.ค.61-2018-07-11นายปภังกร โคตะลุ
41เอกสารทั่วไป(QR-CODE)smart kids-กรมการจังหวัด(28.06.61)-2018-06-27นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
42เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใน Program Thailand Visions 2020 -2018-06-08นายบัญชา อุดมวิเศษ
43เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สรุปการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)-2018-05-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
44เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สถานการณ์ไข้เลือดออก28พฤษภาคม2561-2018-05-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
45เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอ คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ-2018-02-12นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
46เอกสารทั่วไป(QR-CODE)นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561-2018-02-12นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
47เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 1/2561-2018-02-07นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
48เอกสารทั่วไป(QR-CODE)รพ.สต.ติดดาว-2018-02-05นางมาฆนุช ภูมิสายดร
49เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการประชุม TEDA4I-2017-01-29-2018-01-29นายบัญชา อุดมวิเศษ
50เอกสารทั่วไป(QR-CODE)รายงานการประชุมเดือนธันวาคม-2018-01-24นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
51เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ระเบียบวาระการประชุม (กวป.) ครั้งที่ 1/2561-2018-01-24นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
52เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประธานแจ้งเพื่อทราบ-2018-01-24นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
53เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องtest12018-01-24นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
54เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-1-วาระการประชุม-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
55เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-2-สรุปวาระประชุมครั้งที่ 8/2560-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
56เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-3-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
57เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 1 สสอ.เมือง-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
58เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 2 รพ.กุดรัง-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
59เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 3 รพ.วาปีปทุม-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
60เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 4 รพ.บรบือ-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
61เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 5 รพ.โกสุมพิสัย-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
62เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 6 รพ.กันทรวิชัย-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
63เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 7 รพ.แกดำ-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
64เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-5-เอกสารแบบฟอร์มรายงาน หน่วยบริการที่ 8 รพ.นาดูน-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
65เอกสารทั่วไป(QR-CODE)2561-4-คำสั่งแต่งตั้ง คกก ประจำปี 2561-2018-01-16นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
66เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารประกอบการประชุม รพ.สต.ติดดาว 11 มกราคม 2561-2018-01-11นางมาฆนุช ภูมิสายดร
67เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ปี 61-2017-12-29นางอังคณา พรรณะ
68เอกสารทั่วไป(QR-CODE)เอกสารการประชุม PCC-2017-12-21นางสุภาพร กุณาศล