แสดง 1 ถึง 20 จาก 29 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ มค.0032.001/-2017-12-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร132017-12-08 07:10:55
2ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่องมค0032.001/-2017-11-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร332017-11-14 09:18:05
3ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร472017-11-08 09:33:59
4ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร522017-11-03 10:27:29
5ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการมค0032.001/-2017-11-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร442017-11-03 10:29:35
6ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการมค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร572017-11-03 02:20:37
7ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ โรงพยาบาลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 7 พ.ย.60)มค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322017-11-03 02:25:13
8ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลังมค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร452017-11-03 02:54:07
9ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382017-11-03 03:03:56
10ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูฯเพื่อการเลิกบุหรี่และสุรามค0032.001/2017-09-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร862017-09-15 09:23:05
11ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฯเพื่อการเลิกบุรี่และสุรา88/25602017-08-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1452017-08-22 09:56:42
12ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (รพ.กุดรัง)2017-02-28งานพัสดุนายบัญชา อุดมวิเศษ772017-02-28 04:29:33
13ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างจ้างเหมาจัดทำวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-20งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์832017-02-20 03:43:40
14ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายวรยศ คุ้มตะบุตร1082016-12-07 07:15:41
15ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2016-12-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร882016-12-06 07:43:53
16ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฯ ต.ปะหลาน อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์23-28พ.ย.592016-11-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822016-11-23 04:45:53
17ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พืันที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1 หลัง (โดยวิธีประกวดราคาดอิเล็คทรอนิกส์ E-Biding )2016-11-23งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์652016-11-23 07:53:40
18ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์15-18พ.ย.592016-11-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร562016-11-15 06:49:31
19ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร รพ.บรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจเสนอแนะวิจารณ์11-16 พ.ย.592016-11-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร462016-11-11 03:28:27
20ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เดือนกันยายน 25592016-10-28งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์322016-10-28 06:46:12