แสดง 161 ถึง 180 จาก 669 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
161อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรม นบส.ศธ.สธ 0246/ว291312022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
162อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Exeitiveสธ 0246/ว291322022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
163อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล"สธ 0204/ว10232022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
164อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจเมืองโลกมค0017.5/ว 232382021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
165อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนามค 0017.5/ว 232392021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
166อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรประชุมวิชาการอว 78.06/ว121462021-12-21นางสุธิดา คณะมะ
167อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/8872021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
168อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมค 0017.5/ว 226012021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
169อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกสธ 1102/ว112082021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
170อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสธ 0232.05/ว41392021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
171อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายอว.7333/ว 03192021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
172อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญฝึกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสธ 0246/ว272002021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
173อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพสธ 0246/ว271972021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
174อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อฝึกอบรมหลักสูตรนวัฒกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว272042021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
175อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009222021-12-03นางสุธิดา คณะมะ
176อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009232021-12-03นางสุธิดา คณะมะ
177อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเรื่อง"CT Radiation Dose Optimization"รวรท.299/25642021-12-02นางสุธิดา คณะมะ
178อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการฯที่ 12/25642021-12-02นางสุธิดา คณะมะ
179อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมสธ.0232.058/ว3841ๅ2021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
180อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาอว 68104.4/พิเศษ2021-11-25นางสุธิดา คณะมะ