ทั้งหมด 822 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการอว 78.06/ว.129172022-11-29นางสุธิดา คณะมะ
2อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสธ 1103.09/ว14652022-11-29นางสุธิดา คณะมะ
3อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินสธ 1103.21/ว11522022-11-28นางสุธิดา คณะมะ
4อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้นตจิตวิทยา ครั้งที่ 23SKO 0053/25652022-11-20นางสุธิดา คณะมะ
5อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพย 0033.006.1/ว3652022-11-15นางสุธิดา คณะมะ
6อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการสรรหาพนักงานราชการทั่วไปกส 0033/ว61882022-11-15นางสุธิดา คณะมะ
7อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสธ 0621.02/ว69092022-11-15นางสุธิดา คณะมะ
8อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 98.06/ว123652022-11-15นางสุธิดา คณะมะ
9อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสจ.มหาสารคาาม-2022-11-14นางสุธิดา คณะมะ
10อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสธ 1104.05/ว7952022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
11อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล รุ่นที่ 6สธ 0246/ว247422022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
12อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหารสธ 0246/ว247402022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
13อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกุลยุทธ์การตลอดและการสื่อสานอย่างมีเป้าประสงค์สธ 0203/ว247432022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
14อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโึครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายสธ 0207.06/ว59832022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
15อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายสธ 0207.06/ว 59832022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
16อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพล 0033.009/ว69062022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
17อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566สธ 1103.10/ว15902022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
18อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว123662022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
19อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่"สธ 0246/ว252512022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
20อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ(ออนลไน์)หัวข้อ"Smart City: พลิกประเทศ ให้คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน"มค 0017.5/ว189942022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
21อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช่ยาและสารเสพติดสธ 0312/ว5272022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
22อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 มค 0017.5/ว190932022-11-09นางสุธิดา คณะมะ
23อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565สธ 1103.21/ว8242022-11-04นางสุธิดา คณะมะ
24อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 660301.6.2.2/ว18272022-11-03นางสุธิดา คณะมะ
25อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สธ 0208.07/ว59912022-10-27นางสุธิดา คณะมะ
26อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์สธ 1103.02/18812022-10-26นางสุธิดา คณะมะ
27อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปจ 0033/ว120482022-10-26นางสุธิดา คณะมะ
28อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน สธ 0208.07/ว59922022-10-26นางสุธิดา คณะมะ
29อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญเข้าอบรมสัมนาสพบ.ค 66/12022-10-25นางสุธิดา คณะมะ
30อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสธ 0311/19002022-10-24นางสุธิดา คณะมะ
31อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมอว 8394(3)/ว23582022-10-23นางสุธิดา คณะมะ
32อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566พวท 098/25652022-10-21นางสุธิดา คณะมะ
33อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปข 0033.201/203312022-10-20นางสุธิดา คณะมะ
34อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปข 0033.201/203312022-10-20นางสุธิดา คณะมะ
35อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษามค 0017.5/ว 185332022-10-20นางสุธิดา คณะมะ
36อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเข้าเร่วม โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนออนไลน์สธช.01/ว 10902022-10-20นางสุธิดา คณะมะ
37อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเผยแพร่ความรู้ Online เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปีสธ 0219/ว1182022-10-19นางสุธิดา คณะมะ
38อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์สธ 0208.07/ว55692022-10-18นางสุธิดา คณะมะ
39อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆมค 0017.5/172092022-10-18นางสุธิดา คณะมะ
40อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์บูรณาการอว 7724/ว 31272022-10-18นางสุธิดา คณะมะ
41อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ 039/25652022-10-12นางสุธิดา คณะมะ
42อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าสัมนา65-P1-0204/ว172022-10-11นางสุธิดา คณะมะ
43อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
44อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
45อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
46อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
47อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
48อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
49อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเลื่อนประชุมวิชาการอบ 0033.128/ว 24632022-10-07นางสุธิดา คณะมะ
50อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
51อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
52อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
53อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
54อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
55อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
56อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติสธ 0246/ว225362022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
57อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือวันลาอว 660301.6.2.2/ว 1592022-10-05นางสุธิดา คณะมะ
58อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสธ 1103.14/9952022-10-03นางสุธิดา คณะมะ
59อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสธ 1103.14/9952022-10-03นางสุธิดา คณะมะ
60อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว218002022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
61อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อหลักสูตรกลางเพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสธ 0246/ว218012022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
62อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสธ 1102/88772022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
63อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการสรรหาพนักงานราชการทั่วไปกส 0033/ว200672022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
64อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารสาธารณสุขแพร่เพื่อการพัฒนาพร 0033.010/ว28042022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
65อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินต้นน้ำอว 78.12/26192022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
66อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มี่ผลการเด่นด้านส่งเสริมมค 0017.5/ว1912022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
67อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการสรรหาพนักงานราชการทั่วไปอด 0033/ว 33712022-09-29นางสุธิดา คณะมะ
68อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการฯอว 660301.5.14.1/ว35102022-09-28นางสุธิดา คณะมะ
69อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสธ 0232.03/ว34872022-09-27นางสุธิดา คณะมะ
70อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 78.06/ว 114282022-09-27นางสุธิดา คณะมะ
71อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการอว 8393(8).25/4772022-09-21นางสุธิดา คณะมะ
72อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Moving toward patient safety in Thailand"อว 78.06/ว.96762022-09-21นางสุธิดา คณะมะ
73อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/104142022-09-21นางสุธิดา คณะมะ
74อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกรอ.Lecture 05/25652022-09-21นางสุธิดา คณะมะ
75อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลสพยส 04/ว1952022-09-21นางสุธิดา คณะมะ
76อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสธ 1103.14/9912022-09-19นางสุธิดา คณะมะ
77อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสธ 1103.14/9942022-09-19นางสุธิดา คณะมะ
78อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสธ 1103.14/9922022-09-19นางสุธิดา คณะมะ
79อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564มค 0017.5/ว191892022-09-19นางสุธิดา คณะมะ
80อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทยสรพท 001/25652022-09-14นางสุธิดา คณะมะ
81อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์วารสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยสธ 0207.05/ว50632022-09-14นางสุธิดา คณะมะ
82อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางอว 0626.14/35152022-09-12นางสุธิดา คณะมะ
83อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงานสศบม ว.0260/25652022-09-09นางสุธิดา คณะมะ
84อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคฃากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 8393(7)/32422022-09-09นางสุธิดา คณะมะ
85อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคฃากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 8393(7)/32422022-09-09นางสุธิดา คณะมะ
86อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยอว 67.34/82.10802022-09-09นางสุธิดา คณะมะ
87อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสธ 0207.06/ว46782022-09-08นางสุธิดา คณะมะ
88อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับรักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนสธ 0208.05/48882022-09-07นางสุธิดา คณะมะ
89อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic life Support for Healthอว 78.06/104152022-09-06นางสุธิดา คณะมะ
90อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมอว 8393(7.18.1.)/6902022-09-05นางสุธิดา คณะมะ
91อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้นสธ 0246/ว20132022-09-05นางสุธิดา คณะมะ
92อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั่นอว 78.06/ว.103272022-09-02นางสุธิดา คณะมะ
93อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/8492022-09-02นางสุธิดา คณะมะ
94อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการสรรหาพนักงานราชการทั่วไปอด 0033/ว124942022-09-02นางสุธิดา คณะมะ
95อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตร'การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ'รุ่นที่ 14 สธ 0246/ว190472022-09-01นางสุธิดา คณะมะ
96อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปท 0033.201.4/ว184932022-09-01นางสุธิดา คณะมะ
97อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวปท.0033.201.4/ว144942022-09-01นางสุธิดา คณะมะ
98อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์อว 8393(8).25/4762022-08-31นางสุธิดา คณะมะ
99อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการอบ 0033.128/ว.51212022-08-26นางสุธิดา คณะมะ
100อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประกวด"Ombudsman Awards" รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสังคมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565มค 0017.5/ว140472022-08-26นางสุธิดา คณะมะ
101อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 42 ปี การถึงแก่อนิจกรรมของศาสตรจารย์146/25652022-08-26นางสุธิดา คณะมะ
102อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30สรท 51/25652022-08-26นางสุธิดา คณะมะ
103อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสธ 05207.06/ว42622022-08-26นางสุธิดา คณะมะ
104อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 78.06/ว 86702022-08-26นางสุธิดา คณะมะ
105อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมสธ 0232.05/ว30382022-08-25นางสุธิดา คณะมะ
106อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนม 0033.011/ว60542022-08-23นางสุธิดา คณะมะ
107อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝคกอบรมการพยาบาลสธ 1103.01/15832022-08-23นางสุธิดา คณะมะ
108อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุม "สร้างสุขที่ปลายทาง"ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2565 สช.กสส.ว.0817/25652022-08-22นางสุธิดา คณะมะ
109อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสารี่นศ 0033.102/193552022-08-22นางสุธิดา คณะมะ
110อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว 87762022-08-22นางสุธิดา คณะมะ
111อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองสธ 0208.07/ว42282022-08-22นางสุธิดา คณะมะ
112อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมสธ 0218.04/ว 40542022-08-22นางสุธิดา คณะมะ
113อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการอว 68104.9/65-001382022-08-22นางสุธิดา คณะมะ
114อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมสธ 1103.02/ว11912022-08-18นางสุธิดา คณะมะ
115อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 -2022-08-18นางสุธิดา คณะมะ
116อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครสอบสผบ 266/25652022-08-18นางสุธิดา คณะมะ
117อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการสธ 1103.01/ว15472022-08-18นางสุธิดา คณะมะ
118อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวร.ส.พ.ค.ท. ว.1585/25652022-08-16นางสุธิดา คณะมะ
119อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ12จฬ.ล.5869/25652022-08-16นางสุธิดา คณะมะ
120อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติอว 660301.9.1.1/ว.18352022-08-09นางสุธิดา คณะมะ
121อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"Update Practice in Newborn And Pediatricสธ 1103.01/ว 04982022-08-09นางสุธิดา คณะมะ
122อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การอ่านคลื่นไฟฟ้าสธ 1103.01/ว14982022-08-09นางสุธิดา คณะมะ
123อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ "เรื่องการเขียนหนังสือรับรองการตาย"4/25652022-08-04นางสุธิดา คณะมะ
124อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ขก 0033.1/112792022-08-04นางสุธิดา คณะมะ
125อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมTCC : ว018/25652022-08-04นางสุธิดา คณะมะ
126อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร(มหานครรุ่นที่ 10 )สธ 0246/ว160272022-08-01นางสุธิดา คณะมะ
127อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาอว 0609.5/ว.8822022-08-01นางสุธิดา คณะมะ
128อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ"สธช .01/ว.7272022-08-01นางสุธิดา คณะมะ
129อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจเรื่อง "Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Padiatricสธ 0321/37432022-07-25นางสุธิดา คณะมะ
130อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565อว 660301.6.2.17/ว 7592022-07-25นางสุธิดา คณะมะ
131อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการผ่าตัดต่อลูกหมากทางกล้องสธ 0308/ว54992022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
132อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมอว 67.31/ว.16132022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
133อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนมร.04/088882022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
134อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสธ 0208.07/ว32312022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
135อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568พส 014/ว.67202022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
136อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathbodiอว 78.06/ว67382022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
137อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 25666สธ 0225.06/ว52462022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
138อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาระบบการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับสธ 0305/16212022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
139อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาการชาดไทย ครั้งที่ 17สศรจ.001/25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
140อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯสธ 0204/ว124122022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
141อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565สธ 1103.04/ว.1522022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
142อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11ว.1/25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
143อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเสนอชื่อ"ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"อว 78.14/019792022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
144อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2565สจ.สธ/ว 01 /25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
145อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและสมัครคัดเลือกคนดีศรีเวชตาสพวต 8/3/25652022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
146อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2566 - 2568พส 014/ว41182022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
147อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "Trends in Pediatric.สธ 0321/32182022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
148อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสธ 1102/44942022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
149อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2565อว 7415(20)/ว422022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
150อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพค 021/25652022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
151อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/6532022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
152อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/6362022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
153อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสู.สธ 0246/ว 139712022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
154อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์สธ 0301/14502022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
155อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยสธ 0232.05/ว 20972022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
156อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพสจป.สกต.108/25642022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
157อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสัมนาหลักสูตร " นักบริหารทีมงาน" "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง"สธ 0246/ว138122022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
158อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอนนไลน์สธ 0246/ว138102022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
159อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมการอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 2/2565สผบ 163/25652022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
160อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์งาน SETA 2022 Solar+ Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022สธ 0907.05/ว41242022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
161อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพนธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสธ 1102/ว55872022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
162อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการสศ.วพบ.สปส. 2565/ว282022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
163อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเกษียณเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565สศ.วนพ.สปส.2565/ว312022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
164อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอว 64.2.75/17452022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
165อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขส.ท.พ.ท.72/25652022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
166อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"สธ 0232.05/ว20802022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
167อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" รอบที่ 2 อว 68006/ว7822022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
168อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมสัมนมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565สลท 15/25652022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
169อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการ2/25652022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
170อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 และวิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะร.ว.ท.ท./อปวช./ว9/25652022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
171อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดการหลักสูตร ์Non Degree อว 0604.11/ว 56282022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
172อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยที่มองไม่เห็นดวงตาผิดรูปแบบสธ 0307/ว452022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
173อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 64.38/03902022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
174อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์อว 64.38/04182022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
175อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์อว 64.38/04182022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
176อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ ฯมค 0017.5/ว96832022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
177อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าโครงการ "50 ปี 5000 รอยยิ้ม" เนื่องในโอกาศ 50 ปีอว 8393(3)/ว.3522022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
178อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอว 660301.6.2.11/ว.0122022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
179อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2564สธ 0416.2/ว782022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
180อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 "ประชากรและสังคม 2565 " เรื่อง โควิด-19 การฟื้นตัวและโอกาศของประชาชนและสังคมสธ 0246/ว126732022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
181อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอส่งนักศึกษาฝึกเสริมประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพสธ 1103.13/5412022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
182อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ในโครงการ "วิกฤตในหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"สธ 0316/13472022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
183อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯสธ 1104.08/6122022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
184อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง " ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม: การดูแลแบบร่วมสมัยและบทบาทพยาบาลสธ 1103.01/ว.10692022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
185อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสธ 0204/ว6332022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
186อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2565ชพบจ 2565/22022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
187อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 "ประชาการและสังคม 2565"อว 78.19/ว 4802022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
188อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565454/25652022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
189อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล"ศวม 004/2282022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
190อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอว 660301.6.2.13/ว8192022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
191อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 17อว 660301.6.3.17/ว 3582022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
192อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมหลักสูตร"บุคลิกภายในงานราชการ ศิลปะการวางตนคนทำงาน ศิลปะการพูด05/25652022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
193อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าอบรม/ประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/4822022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
194อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 14ชวจน./001/652022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
195อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมชพค.1/25652022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
196อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia อว 78.06/ว.50452022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
197อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญร่วมงานสัมนา ASB Talk สธ 0203/ว109852022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
198อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 สธ 0246/ว110922022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
199อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสธ 0246/ว110912022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
200อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการส.บพ.2565/0222022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
201อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน"สธ 0946.02/ว33192022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
202อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาอว 0609.5/ว.7372022-05-31นางสุธิดา คณะมะ
203อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมสธ 0207.05/ว28682022-05-30นางสุธิดา คณะมะ
204อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาลรววท.สธ 16/25652022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
205อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ขอข้มูลปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการตรวจทางรังสีวิทยาฯรวรท .143/25652022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
206อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสธ 0232.05/ว16312022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
207อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนหนังสือราชการ"ิอว 0602.08(01)/6702022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
208อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน"สธ 0321/25542022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
209อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง "แกนนำพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล ฯ "สธ 0321/26292022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
210อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจสธ 0321/26872022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
211อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาออนไลน์สธ 0308/ว35682022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
212อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมนาออนไลน์ งานวิชาการการคลอดมาตรฐานปีงบประมาณ 2565สธ 0308/ว31812022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
213อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ"สธ 0206.01/ว19802022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
214อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอว 78.08/ว.11662022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
215อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยส.พ.ส.ท.16/25652022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
216อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565อว 0603/ว055172022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
217อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM Onlineมค0017.5/ว72832022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
218อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3อว 0604.18/12812022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
219อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้อว.66030.6.2.2./ว942022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
220อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง "Modern Trip and Tricks for better"อว 78.03/ว021272022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
221อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ.016/25652022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
222อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ.016/25652022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
223อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีอว 8706.1/8732022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
224อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ 016/25652022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
225อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อปรับกิจกรรมปฏิทินการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ รอบที่ 2สธ 1102/40072022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
226อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565สศพศ.320/25652022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
227อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสธ 1102/40482022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
228อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"จริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4 "อว 660301.7/ว 18482022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
229อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพิ้นฐาน (EMR)ยส 0032.003/ว 872022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
230อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอว 8614/ว06942022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
231อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2565สพฉ2022-04-29นางสุธิดา คณะมะ
232อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมสธ 0218.04/ว15182022-04-29นางสุธิดา คณะมะ
233อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์การประชุมสพยส. 04/ว 042 2022-04-29นางสุธิดา คณะมะ
234อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสธ 0246/ว2692022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
235อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการ "ค่าของแผ่นดิน"สธ 0217/ว 15652022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
236อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสัมมนาวิชาการบริษัทสายพันธ์ใหม่ : การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสธ 0246/ว82702022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
237อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงสธ 0246/ว82672022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
238อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9สธ 0246/ว82682022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
239อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Update Intergrative Medicine Approach for Health in Current Topicอว 7724/ว5202022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
240อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42สผท.142/25652022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
241อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์สธ 0311/5722022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
242อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูสธ 0320/ว182022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
243อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูการกลืนแบบบูรณาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางสธ 0320/ว.172022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
244อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าประชุมวิชาการอว 78.067/2832022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
245อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าประชุมวิชาการอว 78.067/2822022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
246อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565สธ 0307/ว172022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
247อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565"สธช.01/ว3382022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
248อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2อว 660301.6.2.13/ว1002022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
249อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม ฯ ประจำปี 2565สผบ.042/25632022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
250อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง"การพยาบาลเด็ก"สธ 0321/17762022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
251อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม"แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี พ.ศ.2565ที่ สวสท.011/25652022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
252อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมนาวิชาการ "Mahidol Dental Research"อว 78.03/016522022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
253อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์"โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี"ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2)สธ 1103.10/ว4252022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
254อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญอจ 0032.010/ว3362022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
255อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติสธ 1103.28/ว1902022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
256อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง"ที่ อว.8422/3292022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
257อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผนที่ สธ 0246/ว63172022-03-30นางสุธิดา คณะมะ
258อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัลที่ สธ 0246/ว 67112022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
259อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "2022 Approaches in Pediatric dentisty"ที่ อว 78.03/ว 013102022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
260อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1ที่ สธ 0246/ว66572022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
261อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมอว 78.142/2372022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
262อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565อว 78.03/ว008322022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
263อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสัมมนาหลักสูตรทฤษฏี Grid ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริหารสธ 0246/ว59022022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
264อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมมนาวิชาการในหัวข้อ The New Genetic Corporation สธ 0246/ว58662022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
265อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมจบ 0032.1/ว29942022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
266อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของแพทยสภา ประจำปี พ.ศ32565สธ 0219/10962022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
267อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการส.ท.ช. ว 035/25652022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
268อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ อว 78.06/ว22902022-03-14นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
269อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้ายสุขภาพโลก ประจำปี 2565 ที่ สธ 0203.05/52232022-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
270อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ที่ อว 0604.11/ว24812022-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
271อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการสธ 1103.30/ว982022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
272อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางฯที่ สธ 0246/ว41022022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
273อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ อว 8394(3)/ว 0412022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
274อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ สธ 1103.24/ว1022022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
275อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯที่ สธ 1103.03/ว1712022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
276อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ อว 660301.9.3/ว 0382022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
277อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมระยะสั้นที่ อว 78.06/ว.12012022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
278อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประสาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าอบรมปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิตอว 660301.8.13/ว.612022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
279อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะกิจทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตที่ อว 660301.8.1.3/ว602022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
280อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565ว.009/25652022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
281อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอว 8706.1/1512022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
282อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการอว 7714/ว3352022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
283อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับสู่องค์กรระบบอัตโนมัติ(DUGA)ที่ สธ 0246/ว36242022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
284อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว36202022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
285อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้นอว 78.06/ว8052022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
286อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร Mini Executive Development Programสธ 0246/ว36342022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
287อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 0220.05/31982022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
288อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่"สธ 0232.05/ว06012022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
289อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนสธ 0208.05/ว6952022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
290อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครโครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาอว 0603.11/ว1152022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
291อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปท 0032.201.4/ว21802022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
292อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัฒนกรรมการบริการสธ 0246/ว33572022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
293อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาลสพยส.04/ว.0082022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
294อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศสธ 0209.05/ว6952022-02-11นางสุธิดา คณะมะ
295อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเสนอชื่อเภสัชกรเพื่อคัดเลือกรับงานรางวัลเภสัชดนตรีอีสานอว 660301.11.1/ว6082022-02-09นางสุธิดา คณะมะ
296อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจส์ รุ่นที่2สธ 0246/ว19452022-01-31นางสุธิดา คณะมะ
297อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการเล่นและแนวทางการประยุกต์ใช้ทางกิจกรรมบำบัดสธ 0321/562022-01-31นางสุธิดา คณะมะ
298อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมอว 8397(7.18.1)/0232022-01-31นางสุธิดา คณะมะ
299อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาอว.660301.62.2.2/572022-01-25นางสุธิดา คณะมะ
300อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.1092022-01-24นางสุธิดา คณะมะ
301อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ 001/25652022-01-24นางสุธิดา คณะมะ
302อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร"การบริหารโรงพยาบาล"รุ่นที่ 51 ประจำปี 2565อว 78.06/ว 126992022-01-21นางสุธิดา คณะมะ
303อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7สธ 0308/ว108122022-01-21นางสุธิดา คณะมะ
304อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสธ 1103.28/ว82022-01-21นางสุธิดา คณะมะ
305อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรมมค 0017.5/ว3662022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
306อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการฯสธ 0232.05/ว612022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
307อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมสธ 0232.05/วว552022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
308อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์อว 7330/ว00052022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
309อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการ 22 -cp-14 Digital Workplaceสธ 0203.05/4502022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
310อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565พส 010/ว 133702022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
311อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"Update Practice in NICU 2022" (ออนไลน์)สธ 1103.01/ว.24942022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
312อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสธ 1104.01/ว20172022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
313อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสธ 1103.28/ว13602022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
314อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรม นบส.ศธ.สธ 0246/ว291312022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
315อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Exeitiveสธ 0246/ว291322022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
316อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล"สธ 0204/ว10232022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
317อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจเมืองโลกมค0017.5/ว 232382021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
318อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนามค 0017.5/ว 232392021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
319อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรประชุมวิชาการอว 78.06/ว121462021-12-21นางสุธิดา คณะมะ
320อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/8872021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
321อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมค 0017.5/ว 226012021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
322อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกสธ 1102/ว112082021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
323อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสธ 0232.05/ว41392021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
324อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายอว.7333/ว 03192021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
325อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญฝึกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสธ 0246/ว272002021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
326อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพสธ 0246/ว271972021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
327อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อฝึกอบรมหลักสูตรนวัฒกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว272042021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
328อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009222021-12-03นางสุธิดา คณะมะ
329อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009232021-12-03นางสุธิดา คณะมะ
330อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเรื่อง"CT Radiation Dose Optimization"รวรท.299/25642021-12-02นางสุธิดา คณะมะ
331อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการฯที่ 12/25642021-12-02นางสุธิดา คณะมะ
332อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมสธ.0232.058/ว3841ๅ2021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
333อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาอว 68104.4/พิเศษ2021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
334อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญรับชมรายการวันแพทย์ทางโทรทัศน์ NBT 2 HD ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนเวลา 15.00-17.00น.ที่ พสท 293/25642021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
335อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครสธ 0246/ว261482021-11-24นางสุธิดา คณะมะ
336อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดฯอว.660301.6.2.2/2642021-11-24นางสุธิดา คณะมะ
337อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯสธ.0232.05/ว36542021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
338อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯสธ.0232.05/ว36542021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
339อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/7392021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
340อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกรอ.lecture 05/25642021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
341อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2565สสสท 449/256452021-11-18นางสุธิดา คณะมะ
342อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขส.พ.ส.ว.1/25642021-11-18นางสุธิดา คณะมะ
343อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceedingที่ พวท.046/25642021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
344อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ อว 78.06/ว.98542021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
345อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564ที่ สผบ.184/25642021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
346อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติที่ อว.0605.12/ว11122021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
347อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลที่ สธ 1103.01/ว.21582021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
348อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญประชุมจัดสัมมนาวิชาการ(ออนไลน์)ในรูปแบบ Virtual Eventที่ สธ 0246/ว246682021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
349อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบสธ 0218.04/ว 40852021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
350อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงานสศบม.ว.0171/25642021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
351อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565รอ.สรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นฯ 12/25642021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
352อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอว 0603.12/ว.10252021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
353อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมอว 8394(3)/ว 16782021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
354อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"Thailand Internationnal Health Expo 2022"สธ 0712.03/14472021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
355อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต( รป.บ.)มค 0017.5/ว183292021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
356อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอว 660206.1/ว.7152021-10-15นางสุธิดา คณะมะ
357อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้สวปก.148/25642021-10-15นางสุธิดา คณะมะ
358อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamental of Smart Cityมค0013/ว2502021-10-11นางสุธิดา คณะมะ
359อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021สสวท.041/25642021-10-11นางสุธิดา คณะมะ
360อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564อว 78/ ว 54912021-10-07นางสุธิดา คณะมะ
361อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565อว 0604.11/ว95882021-10-07นางสุธิดา คณะมะ
362อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อปรสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต0232.05/ว.30422021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
363อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมรับขับเคลื่อนอว 78.18/1387 2021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
364อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือเสนอรายชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์0232.05/ว30832021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
365อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.13/วจ.463/25642021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
366อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมมค 0017.3/ว 165752021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
367อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 22ตจ 242/25642021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
368อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021สตท.2564/ว3702021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
369อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัฒกรรมและการปฏิบัติการพยาบาล"สภ.พ.01 /ว .0362021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
370อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564สธ 0208.05/ว37882021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
371อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ RIAC 2021อว.78.06/ว.81972021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
372อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรออนไลน์ การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ สำหรับแพทย์ นักวิชาชีพ"อว 78.23/009912021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
373อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/10112021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
374อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 2สธ 1104.04/9102021-09-01นางสุธิดา คณะมะ
375อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเสนอทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสจป.สกต.036/25642021-09-01นางสุธิดา คณะมะ
376อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเขิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15สพปร.41/25642021-09-01นางสุธิดา คณะมะ
377อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล ตามร่างแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสธ 0212/ว 171162021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
378อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practiceอว 78.03/ ว.032262021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
379อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Natianal palliative and Hospice Care Conferenceสธ.0232.05/ว23742021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
380อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The internationnal Virtual Conference on "Community-based Palliative Care:The Way Forword"อว 660301.6.3.19.1/3032021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
381อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ปปช.มค 0017.5/ว131912021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
382อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์"งานประชุมวิชาการระดับชาตินนททรีอีสาน ครั้งที่ 9 อว 6504.0103/10362021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
383อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11 )สชท ที่ 015/7/25642021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
384อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเลื่อนระยะเวลาการอบรม โดยปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ผสมผสานกับในชั้นเรียน สธ 0246/ว 151722021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
385อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไขอว 78.03/ว 029182021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
386อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอว 660301.9.4/ว 17262021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
387อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2564อว 0605.11/ว 9702021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
388อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯศป 087/25642021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
389อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อกพ.พิจารณายกเลิกการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการมค 0017.5/ว 124692021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
390อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021อว 78.08/16942021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
391อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่"สวสท. 034/25642021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
392อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือวันลาสพยส.04/4062021-06-09นางสุธิดา คณะมะ
393อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.37502021-05-28นางสุธิดา คณะมะ
394อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสธ 0320/ว.232021-05-28นางสุธิดา คณะมะ
395อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA สธ0246/ว102292021-05-20นางสุธิดา คณะมะ
396อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุกใหม่(IMNES:Integative Managemment for New Era Security)สธ0246/ว94462021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
397อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเรื่อง " วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง"สพยส.04/0642021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
398อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสธ 0320/ว.202021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
399อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมอว.8422/18682021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
400อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ Public Training : Online ผ่านระบบ Google Meetอว.8422/18672021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
401อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการปรับรูปแบบการอบรมโครงการ"พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง"อว 0605.11/6642021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
402อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมอว 67.38/1482021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
403อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ 26สธ.0232.05/ว13882021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
404อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการสธ 0208.07/ว28802021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
405อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยมค 0017.5/ว75222021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
406อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ-2021-05-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
407อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23สธ 0246/ว87972021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
408อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
409อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
410อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรมค 00017.5/ว 73062021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
411อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564อว 0604.11/36622021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
412อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2564สอท.00093/25642021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
413อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม"เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-0ฉบับมืออาชีพ"อว 78.0733/0612021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
414อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานสธ 02317/ว 84842021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
415อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสธ 0311/6452021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
416อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
417อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
418อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสธ 0246/ว85952021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
419อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 สธ 0246/ว85902021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
420อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.37512021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
421อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(4เดือน) ทันตสาธารณสุข(ทันตกรรมครอบครัว)สธ 0239/8462021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
422อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน นร 1200/ว22021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
423อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสวสท 014/25642021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
424อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้นพ.ศอ./อร.ว27.3.ATCN/25642021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
425อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูสธ 0232.05/ว11582021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
426อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรรวกท.086/25642021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
427อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CNF 13th Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with new normalสธ .0232.05/ว11092021-04-16นางสุธิดา คณะมะ
428อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอว 660206.1/ว.32832021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
429อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 6104.1/ว212021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
430อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีอว 8706.1/7842021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
431อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอว 78.03/ว.014472021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
432อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 6104.1/ว212021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
433อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์สธ 1104.08/ว2302021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
434อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านงูพิษศพว.33/25642021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
435อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯอว 64.38/01292021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
436อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a digital Worldสธ 0246/ว66912021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
437อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการอว 78.06/ว.28772021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
438อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์สารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสานสธ 0232.05/ว9272021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
439อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาสพท.0501/25642021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
440อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวปี 25ร.ว.พ.ค.ท. ว.482/25642021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
441อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศผลการคัดเลือกรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯสธ 0232.05/ว7262021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
442อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 สธ 1103.10/ว.4792021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
443อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจอะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 99m.01.01/022021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
444อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดูแลขภาพช่องปากผู้สูงอายุสธ 0208.05/ว2182021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
445อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมจบ 0032.1/36472021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
446อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม"แพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลฯสวสท.012/25642021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
447อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงารพัฒนาศักยภาพบุคลากรอว 8603.15(กทม.)/ว0672021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
448อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชา ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอว 660301.9.3/ว.4632021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
449อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชา ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอว 660301.9.3/ว.4632021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
450อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหารอว 0605.18/ว4432021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
451อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 1103.12/2262021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
452อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technologyสธ.0232.05/ว7772021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
453อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีมค 0017.5/ว41022021-03-08นางสุธิดา คณะมะ
454อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"อว 660301.6.2.13/2612021-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
455อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุสธ 0319.1/ว12021-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
456อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Opthalmic Technicians รุ่นที่ 14 สธ.0307/ว 7 2021-03-03นายปภังกร โคตะลุ
457อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2564สธ 1103.10/ว.3212021-03-03หน่วยบริการ
458อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุพยาบาลเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือวันลาสพท.0339./25642021-03-03-
459อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว.78.23/ว001172021-03-02นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
460อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนกสธ 1104.01/742021-02-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
461อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2564ว.003/25642021-01-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
462อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.ศิลปากร)อว8603.15(กทม.)/ว0402021-01-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
463อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563สธ0208.05/ว652021-01-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
464อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข)สธ0208.05/ว4152021-01-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
465อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสันพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเปลือกตา ปี 2564สธ0307/ว12021-01-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
466อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น DT CMสธ0319/5062021-01-06พิสมัย ศรีทำนา
467อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ (DT CM)สธ0319/4802020-12-28พิสมัย ศรีทำนา
468อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2563 ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)สพยส.04/ว1352020-10-12นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
469อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1สธ 1103.01/22722020-10-12นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
470อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563ชพบจ2563/012020-10-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
471อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมมค๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๒๒๖2020-04-20นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
472อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขฯ ปี ๒๕๖๓มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว.๒๕๒๖2020-02-13นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
473อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความท้าทายสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในยุค 2020สธ0232.05/ว33602019-12-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
474อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020:infaction prevention and Control on the Move สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชืออว78.067/13872019-12-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
475อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล: ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 16อว64.2.75/41422019-12-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
476อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91/ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย รววท.ลธ 32/25622019-12-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
477อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563สภ.พ.01/ว.0712019-11-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
478อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการส่งต่อผู้ป่วยหลอดเลือดอว660301.6.3.19/20502019-11-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
479อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางแพทย์"สธ0204/ว 219462019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
480อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17สรพท005/25622019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
481อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 48สธ0207.04/ว20452019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
482อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 สธ0239.01/ว15252019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
483อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562lT 0232.05/; 22552019-08-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
484อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสธ 0328/23022019-08-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
485อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน / สภาการสาธารณสุขสธช.01/ว 2582019-06-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
486อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ khon kaen internationtional conference in palliative careมข 0301.6.3.19.1/ว 2732019-05-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
487อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์" สุขภาพเด็กแห่งชาติ"สธ 0318/51542019-04-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
488อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 /สธ 0318/51532019-04-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
489อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังสธ0232.03/ว10942019-04-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
490อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562/ม.ศิลปากรสธ 6803.13/ว1582019-04-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
491อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2562/วพบ.กทม.สธ0213.091/ว5892019-04-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
492อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล / แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยพสท.227/25622019-04-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
493อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน / รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์สธ0305/ว 31062019-04-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
494อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเววชปฏิบัติทั่วไป /วพบ.นครราชศรีมาสธ0213.093/ว4572019-04-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
495อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / สมาคมศฺษย์เก่าพยาบลกระทรวงสาธารณสุขส.พ.ส.2562/ว22019-04-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
496อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสพท.1213/25622019-04-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
497อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องจริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน /สภาการพยาบาลสภ.พ.01/ว.0182019-04-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
498อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้น/รพ.มะเร้งอุดรธานีสธ0232.05/ว8912019-04-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
499อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ / รพ.มคมค0032.201/15602019-03-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
500อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการตรวจทางรัวสีวินิจฉัย(หลักสูตร 1 เดือน) / กรมการแพทย์สธ 0312/6892019-03-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
501อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสัญจร / สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯส.ท.พ.ท./07/25622019-03-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
502อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สผบ.007/25622019-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
503อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี2562ของชมรมพยาบาลแผล ออาโตมี และควบคุมการขับถ่ายชผอค.002/25622019-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
504อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบัน/หลักสูตร การใช้ยาตำรับเข้ากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนไทยสพอท.111/2972019-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
505อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลบริจาคอัวยวะและการปลูกถ่าย/วพบ.นพรัตน์วชิระสธ0213.0932/ว2872019-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
506อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟู พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค/รพ.รามาธิบดีศธ0517.067/1832019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
507อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง พลิกวิฤกตการพยาบาล:ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ/รพ.รามาธิบดีศธ0517.067/1842019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
508อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง การบำบัดโดยการปรับเปบี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ0318/42732019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
509อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคื่อนนวัตกรรมและR2Rเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพเด็ก(รุ่นที่2)/สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ0318/38452019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
510อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่1/2562/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสพฉ062/25622019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
511อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงฯ/สถาบันเด็กมหาราชินีสธ0318/23852019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
512อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์การจราจรสธ0405.11/ว14992019-03-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
513อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ /สมาคมศิษย์เก่า วสส.ชลบุรีสศ.วสส.4/25622019-03-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
514อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง (ม.มหาสารคาม)ศธ0530.11/ว1822019-02-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
515อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2562ว.002/25622019-01-17นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
516อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลศธ0514.7.3.15/ว19022019-01-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
517อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ฯศธ6803.13/ว1382019-01-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
518อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Ernergency Managementศธ0213.091/ว28402019-01-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
519อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3อด 0032.1/ว 99092018-12-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
520อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ HRCTรจภ002/5512018-12-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
521อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย0840/25612018-12-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
522อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะด้านรักสีรักษาสธ0312/31452018-12-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
523อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ของกรมสุขภาพจิต สธ0822.3/ว 17862018-11-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
524อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthlmic Technicians รุ่นที่ 12 / รพ.เมตตาประชารักษ์สธ0304/ว652018-11-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
525อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" / ม.เชียงใหม่ศธ6593(7.18.1)/11362018-11-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
526อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ศธ 6594(3)/ว18162018-11-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
527อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ฯ /คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นศธ0514.7.2.2/ว 5322018-11-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
528อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค / ม.เชียงใหม่สธ 0207.05/ว 36392018-11-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
529อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง/ม.เชียงใหม่ศธ 6593(7.12.1)/10802018-11-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
530อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 /สนง.ก.พ.ร.มค 0017.5/ว 54222018-11-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
531อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์ / ชมรมช่างกายอุปกรณ์สธ 0207.05/ว 36122018-11-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
532อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย คพสท 62/25612018-11-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
533อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านการจัดการความปวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ศธ 0514.7.2.12/16182018-11-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
534อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร "หลักสูตรข้าราชการที่ดี" /วพบ.แพร่สธ 0213.0918/9502018-11-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
535อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการรับรองหลักสูตรสธ 0727.03/7262018-11-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
536อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSOสธ 0201.02/ว6732018-10-17นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
537อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ม.สวนดุสิตสธ 0201.02/ว6502018-10-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
538อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)ศธ 0517.06/ว.123532018-10-05นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
539อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.6.1.2.2/ว35822018-10-05นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
540อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พย.1400/2052018-10-05นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
541อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ชพบจ 2561/632018-10-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
542อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2018 ศธ 0517.06/ว.122112018-10-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
543อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International on Breastfeeding Sick babiesศนท.570/25612018-09-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
544อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันดูแลแบบประคับประคองสากลสธ 0232.03/24302018-09-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
545อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ อย่างไรสธ 0207.02/ว34272018-09-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
546อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์สธ 0201.302/ว.6112018-09-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
547อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือภายในสธ 0201.02/ว.6122018-09-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
548อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์-พยาบาลและนักวิชาการเข้ารับการอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก สอส.61/ว.112018-09-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
549อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 15 Ramathibodi Plastic Annual Symptom 2018ศธ 0517.06/ว.117442018-09-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
550อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition: Innovation in Nursing Practice and Researchศธ 0517.067/11112018-09-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
551อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่มอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2018ศธ 0512.13/วจ 411/25612018-09-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
552อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)ร่นที่ 20/2562สธ 0213.0916/ว.10272018-09-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
553อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์(NIDA)สธ 0201.02/ว5842018-09-17นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
554อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯเพื่อรีบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมฉก.0108/05872018-09-17นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
555อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมโครงการพํฒนาและบริการวิชาการทางกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ศวม.1317/25612018-09-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
556อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 สธ 0318/106442018-09-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
557อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้ารมอบรม Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018ศธ 0517.06/ว.113282018-09-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
558อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย We care IV careศธ 0521.1.0615(14)/61-005252018-09-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
559อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39สผท.260/25612018-09-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
560อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปีศธ 0530.11/ว.17252018-09-11นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
561อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic :Simple way to make Asthma&COPD outcome betterศธ 0514.7.3.13.13.3/373/612018-09-11นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
562อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสารสัมพันธ์ แก้วกัลยาสิกชาลัย ฉบับที่ 4 ปีที่ 12สธ 0213/ว247322018-09-11นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
563อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0สธ0201.02/ว.5672018-09-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
564อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม TNSD 2/25612018-09-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
565อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Master Programสธ 0201.02/ว.5472018-09-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
566อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 5สธ 0201.02/ว.5532018-09-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
567อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14สธ 0232.03/22572018-09-05นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
568อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสธ 0405.24/ว.482018-09-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
569อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018TASP084/25612018-09-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
570อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 2561 ช.รพ.สต.ว.9/25612018-08-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
571อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือขายอาเซียน รุ่นที่ 7สธ 0201.02/ว5262018-08-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
572อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian Cancer Comferenceศธ 0512.13/38242018-08-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
573อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมWorld Sepsis Day Thailand 2561 วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือดและRapid Response Team Conference in Thailand ครั้งที่ 2สธ 0325/254932018-08-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
574อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kean International Conference in Palliative Care 2018สธ 0232.03/21532018-08-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
575อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พํฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคลากร และการจัดทำแผนพํฒนารายบุคคลสธ 0201.02/ว.5182018-08-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
576อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือขายอาเซียน รุ่นที่ 7ว.4/25612018-08-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
577อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตรภิชาน พ.ศ. 2561ศธ 57 43 00/ว.77462018-08-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
578อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางศธ 6906818962018-08-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
579อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "Get The Most out of One Day Surgery 2018"สธ 0232.03/21302018-08-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
580อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อฯมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561(ภาคปลาย)ศธ 0517.02/ว.084122018-08-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
581อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการอบรม สถาบันพัฒนศาสตร์สพศ.011/25612018-08-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
582อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพํฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกศธ 6593(7)/62752018-08-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
583อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมาธิบำบัดแบบ SKTศธ 0514.6.1.2.2/ว.28952018-08-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
584อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5ศธ 0514.6.1.2.2/ว.28962018-08-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
585อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29รอ.สัญจร 05/25612018-08-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
586อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลํกสูตรที่ 4สธ 0201.02/ว4992018-08-17นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
587อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่มอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cloud computing pipeline for Exome sequencingสธ 0201.02/ว4962018-08-16นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
588อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่น2)สธ 0201.02/ว4942018-08-16นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
589อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสืือราชการและการเขียนรายงานการประชุมสธ 0201.02/ว4872018-08-16นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
590อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมทางการพยาบาลกับการศึกษาทางไกลสู่ภาวะประชาชนศธ 0522.26/9012018-08-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
591อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อหลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 3สธ 0201.02/ว.4862018-08-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
592อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2561 Ambulatory Neurologyส.ป.ท.113/25612018-08-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
593อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมระยะสั้น 3-6 เดือน สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สธ 0201.02/ว.5112018-08-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
594อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2ศธ 0514.6.1.2.2/ว.38032018-08-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
595อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการแระชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ 5th Annual RamathibodiAnesthesia Conference ศธ 0517.06/ว.97152018-08-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
596อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation Prevention and Care for NCDs and Global Healthสธ 0213.03/ว62522018-08-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
597อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี2561 เรื่องเสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต ศธ 0517.06/ว.97132018-08-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
598อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 5th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference ศธ 0517.06/ว.97142018-08-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
599อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์สธ 0201.02/ว.4822018-08-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
600อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี 2561สธ 0201.02/ว.4812018-08-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
601อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561ศธ 0514.10/ว.31682018-08-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
602อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/8832018-08-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
603อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ศธ 6593(.18.1)/8832018-08-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
604อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าโรคผิวหนังสผ 20/25612018-08-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
605อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง(หลังรับปริญญา) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4ศธ 0514.6.1.2.2/ว.26972018-08-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
606อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัยศธ 0555/ว4212018-08-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
607อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561สพศก.0550/25612018-08-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
608อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคตศธ 0517.06/ว.88532018-08-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
609อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม ศูนย์การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/8652018-08-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
610อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Case-based Learning in Dermatological Practiceสผ.20/25612018-08-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
611อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรอบรมระยะสั้น การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติศธ 0517.06/ว.82182018-08-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
612อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าพัฒนาความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)สธ 0201.02/ว4592018-08-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
613อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคากรเข้ารว่มอบรมโครงการการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลสธ 0201.02/ว4562018-08-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
614อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมอบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรฯสธช.01/ว2602018-08-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
615อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bangkok Conference in Intervention Oncology (BCIO 2018)TRF-T1/25612018-08-01นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
616อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 41สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ2018-08-01นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
617อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนังตจ.280/612018-07-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
618อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แลการแปรผลคลื่นหัวใจศธ0514.6.1.2.2/ว.26262018-07-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
619อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 สธ 0318/16502018-07-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
620อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯเพื่อรีบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.11.1/ว.32542018-07-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
621อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมเรื่องกฎหมายร้อน ฝันร้ายของวงการแพทย์ไทย ข้อเสนอทางออก สพอท.108/3192018-07-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
622อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาและจัดการระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพเดียวกันศธ 0514.7.3.19/ว0332018-07-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
623อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสธ 0308/ว602018-07-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
624อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Globalization of Traditional Medicineศธ 5919/1532018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
625อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิฐบุคลากรรับการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดศธ 0517.06/ว17572018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
626อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคลากร/องค์กรดีเด่นศธ 0512.38/07272018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
627อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สธ 0207.11/ว191072018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
628อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพศธ 0547.14/10522018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
629อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจศธ 0521.1.0614/61-002702018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
630อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/7812018-07-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
631อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการครั้งที่ 9 เรื่อว National Forum on Birth Defects and Disabilities25612018-07-17นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
632อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12TCN ป.002/25612018-07-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
633อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้นสรท. ว.104/25612018-07-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
634อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologistสรท.ว.118/25612018-07-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
635อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศธ0517.06/ว.85112018-07-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
636อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการนานาชาติ /คณะแพทย์ มมส.ศธ0530.20/ว12442018-07-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
637อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมและการสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สรท.35/25612018-07-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
638อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดนำลูกตาออก/รพ.เมตาประชารักษ์สธ0304/ว372018-07-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
639อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โควตาแพทย์ประจำบ้านและโรงพยาบาลทุนต้นสังกัด จังหวัดเพชรบรูณ์พช0032.010/ว21472018-07-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
640อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Case-Base Approach in pediatic Practiceกห 0633.7(9)/1352018-06-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
641อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนังสธ 0315/ว142018-06-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
642อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย016/25612018-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
643อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับแพทย์ สธ 0421.4/ว 2452018-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
644อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ / คณะพยาบาลศาตร์ มมส.ศธ 0530.11/ว 8552018-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
645อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ / สมาคมศิษย์เก่า วพบ.ขกสศ.วพบ.ขก.3 ว/25612018-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
646อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ 0318/63722018-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
647อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ / วสส.ขกสธ 0213.082/ว 7932018-05-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
648อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ / คณะทันตแพทย์ มข.ศธ0514.19.1/30522018-05-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
649อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาควิชาวิสัญญญี ม.ขอนแก่นศธ0514.7.2.12/05052018-05-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
650อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการเครือข่ายกลุ่มดรคอัตราตายสูง / รพ.ศรีนครินทร์ศธ0514.7.3.1/9112018-04-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
651อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ /สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสพท0698/25612018-04-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
652อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ ครั้งที่14 /ภาคสูตินรีเวช ม.ขอนแก่นศธ0514.7.17/ว 4302018-04-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
653อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุม National Palliative and Hospics Care Conferene สธ 0325/8662018-04-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
654อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์99ท.01.01/062018-04-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
655อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมของโครงการประเมินเทคโนดลยีและนโยบายด้านสุขภาพHITAP /67/25612018-03-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
656อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา / วพบ.กทม.สธ 0213.091/3352018-03-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
657อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ชร 0032.101.5/ว 7 2018-03-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
658อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ / วพบ.ราชบุรีสธ 0232.05/ว 6182018-03-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
659อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติกสธ 0842/ว 343 2018-03-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
660อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วันพยาบาลสากลสพท 0697/25612018-03-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
661อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรัยสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหาสารคามศธ 0530.18/ว 2992018-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
662อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาโภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.11.2/0432018-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
663อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขฯ ม.ขอนแก่นศธ 0514.11.1/ว 10202018-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
664อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคามศธ 0530.12/ว 2352018-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
665อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เสียงความถี่สูงในทาสูติ-นารีเวชสธ 0305/ว 13932018-03-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
666อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การคลอดมาตรฐาน /รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์สธ 0305/ว 13502018-03-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
667อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฯ/วสส.ชลบุรีสศงวสส.4/25612018-03-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
668อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2วฉท.0100/122018-03-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
669อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ของสถาบันมะเร็งสธ 0232.03/ว 2422018-02-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
670อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ คณะพยาบาล ม.ขอนแก่นศธ 0514.6.1.2.2/ว 3492018-02-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
671อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ โครงการ"เวทีสานพลังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย"ศธ6206/ว 01562018-02-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
672อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ ของชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมฯ1/25612018-02-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
673อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อคู่มือการเพิ่มโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22-23 ก.พ.2561-2018-02-21นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
674อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทีมบริหารของโรงพยาบาล / สมาคมนักบริหารสาธารณสุขสนบส24/612018-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
675อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสร์สุขภาพ / สป.สธสธ 0230.05/ว 2162018-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
676อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 11 / รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)สธ 0304/ว 1022018-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
677อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 5สธ 0232.05/ว 2012018-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
678อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์ โครงการอบรม การทำบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการเงิน / ม.ศิลปกรศธ 6803.13/ว 58532018-01-25นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
679อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 35 / วสส.ขอนแก่นสธ0213.082/ว 822018-01-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
680อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน / วพบ.กทม.สธ 0213.091/23022017-12-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
681อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7 ชรพท.060/25602017-12-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
682อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป / วพบ.กรุงเทพสธ 0213.091/22382017-12-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
683อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลนร 1013.3/362017-12-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
684อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล/คณะแพทย์ มข.ศธ 0514.7.3.1.5/ว 11022017-12-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
685อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแระชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / สภากาชาดไทยสพศก.2666/25602017-12-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
686อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 สธ 0207.04/318912017-12-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
687อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 33 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสธ0503/ว 6612017-12-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
688อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12สธ 0405.41/ว 722017-12-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
689อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง / สถาบันมะเร็งแห่งชาติสธ 0232.05/ว 27272017-12-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
690อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน สธ 0807.27/84742017-11-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
691อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปรจำปี 2561 / สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยสพกศ 2566/25602017-11-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
692อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ เรื่องการดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อม สอส.60/ว 102017-11-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
693อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร / สภาการพยาบาลสภ.พ01/ว 0802017-11-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
694อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเรียนรู้ สธ 0308/ว 862017-11-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
695อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ / ม.บูรพา ศธ 6206/ว 19992017-11-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
696อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยบดเจ็บ / ม.ขอนแก่น ศธ 0514.6.1.2.2/ว 37132017-11-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
697อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น / วิลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสธ 0213.0913/ว 13092017-11-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
698อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิวาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 สธช.ว187/25602017-11-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
699อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมสธ 0232.05/ว 24892017-11-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
700อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forurm 10 เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 ฮิ /สธ 0207.04/221282017-11-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
701อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค ไทแลนด์ 4.0 / ของ ม.ขอนแก่นสธ 0514.6.1.2.2/ว 36962017-11-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
702อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชพบจ2506/522017-10-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
703อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม/ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยTNSD6/25602017-10-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
704อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่6 /ของสมาคมเวชสารสนเทศไทยสสวท 122/25602017-10-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
705อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ของ วพบ.เพชรบุรีสธ 0213.0916/ว 10622017-10-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
706อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมผลงาน ของ ม.มหิดล สธ 0201.02/ว 7072017-10-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
707อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด /คณะยาบาล ม.ขอนแก่น ศธ 0514.6.1.2.2/ว 30842017-10-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
708อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ / สถาบันบำราศนราดูรสธ 0405.24/ว 592017-10-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
709อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธืการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจและอ่านเครื่องตรวจหัวใจ / กรมการแพทย์ สธ 0305/ว 70212017-10-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
710อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นสธ0209.05/ว25312017-09-11นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
711อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2560ขก 0032.1/147922017-08-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
712อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไตเรื้อรัง "สธ 0305/ว 58812017-08-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
713อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ของสำนักวิชาการ ม.ขอนแก่น ศธ0514.20/ว 10962017-08-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
714อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทางการเงินการคลัง / มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงิน สธ 0201.02/4392017-08-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
715อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการ การให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย / รพ.สรรพสิทธิประสงค์อบ 0032.128/ว 812017-07-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
716อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราชศธ 0522.26/7702017-07-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
717อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม : ความท้าทายในการดูแลสุขภาพยุคไทยแลนด์ ของสภากาชาดไทยสพศก 1732/25602017-07-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
718อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สธ 0312/11642017-07-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
719อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 6 หลักสูตร / สถาบันเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ศธ 0516.34/ว 6762017-07-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
720อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดขยะต้นทาง ปลายทางขยะสร้างรายได้ชุมชน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามศธ0540.07/ว.30892017-07-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
721อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต / ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.19/ว 25722017-07-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
722อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/สถาบันโรคผิวหนังสธ 0315/ว.142017-07-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
723อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์สธ 0823/ว 8342017-07-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
724อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7ศธ 0514.7.3.19/0112017-07-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
725อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติ / วพบ.นครราชสีมาสธ 0203.093/ว 8922017-06-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
726อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยส.พ.ส.ท 65/25602017-06-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
727อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ / รพ.เมตตาประชารักษ์สธ 0304/ว 362017-06-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
728อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญี /ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย รววท.ลธ 21/25602017-06-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
729อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ของศัลยแพทย์ สธ 0228.04/128882017-06-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
730อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สธ 0230/ว 5752017-06-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
731อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ /ภาควิชากุมารศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.2/11282017-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
732อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุม National Palliative and Hospice Care Conference /กรมการแพทย์สธ 0324/12372017-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
733อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงพยาบาล/คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.13/ว 8342017-06-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
734อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ละครบำบัดในบริการด้านสุขภาพ/คณะพยาบาลฯ มมส.ศธ 0503.11/9252017-05-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
735อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา จพ.ทันตสาธารณสุข วสส.ยะลาสธ 02030.083/ว 2732017-04-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
736อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560พล0032.116/19532017-04-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
737อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560สธ 0203/62162017-03-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
738อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 พล0032.116/ว19532017-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
739อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ / ม.วลัยลักษณ์ศธ 574300/13642017-03-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
740อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาลสธ 0318/38832017-03-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
741อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์อบรมระยะสั้น เรื่องบทบาทพยาบาลเวชปฏฺบัติ /ม.มหิดลศธ 0517.142/1392017-03-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
742อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างเสริมทักษะสธ 0318/38992017-03-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
743อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคามศธ 0530.20/ว 5392017-03-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
744อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก / ของสถบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ 0318/37232017-03-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
745อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็กในศตวรรษ ที่21/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สธ 0318/37232017-03-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
746อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงบาลสวสท.003/25602017-03-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
747อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี /ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย รวรท 018-25602017-03-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
748อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัดศธ 0590/2007112017-03-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
749อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น นานาชาติ รุ่นที่ 16สธ 0203.091/3652017-03-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
750อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่8 / รพ.มะเร็งชลบุรี สธ 0312.1/01642017-02-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
751อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประะชาสัมพันธ์การอบรมของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศธ 0516.34/ว 14442017-02-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
752อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห้งประเทศไทยประจำปี 2560 สนอ.010/25602017-02-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
753อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของสำนักบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.20/912017-02-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
754อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ของ วพบ.พะเยา สธ 0243.05/ว 2942017-02-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
755อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของ ม.สงขลานครินทร์ศธ 0521.13/ว 1462017-02-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
756อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปกิบัติ / ของคณะแพทย์ ม.มหิดลศธ 0517.067/01262017-02-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
757อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรม สธ 0312/2772017-02-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
758อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรือง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าสำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต / ม.มหิดล ศธ 0517.067/0462017-02-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
759อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่องยาและสารเสพติดในชีวิตประจำวัน ศธ 0514.15.1/ว.5542017-02-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
760อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท /คณะแพทย์ศิริราช ศธ 0517.07/10162017-02-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
761อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล /คณะพยาบาล จุฬาลงกรณ์ศธ 0512.11/01052017-02-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
762อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาลสธ 0304/ว 162017-02-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
763อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยใช้การจัดการรายกรณีสธ 0203.0915/ว 982017-02-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
764อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2561สภ.พ.01/ว 0042017-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
765อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Medical-Surgical Nursing วพ.178/25602017-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
766อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2017 ดศ0410/ว2602017-02-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
767อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 / ม.สงขลานครินทร์ศธ 0521.1.0614/352017-01-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
768อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์มหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง และผลการพิจารณารับรองหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องลย 0032.015/ว 952017-01-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
769อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37/สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยสผท 011/25602017-01-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
770อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 40 พิเศษ/25602017-01-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
771อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 3 สธ 0201.001/ว 22017-01-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
772อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2560 สธ 0203.082/15072017-01-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
773อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ /วพบ.แพร่สธ 0203.0918/7642016-12-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
774อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐมค 0017.5/ว 66962016-12-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
775อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนงานบริการพยาบาลเชิงรุกสธ 0230/ว 16952016-12-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
776อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย / ม.ขอนแก่นศธ0514.7.3.13.13.3/469/592016-12-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
777อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / กรมควบคุมโรคสธ 0421.1/ว 33222016-12-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
778อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 18 /รพ.ศรีนครินทร์ ศธ 0514.7.2.2/ว 12792016-12-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
779อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจร โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ปีงบประมาณ 2560 / กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารรสุขสธ 0314/32192016-12-21นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
780อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบาดวิทยา จำนวน 2 ทุน /สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนามนรส/ว 0632016-12-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
781อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กสรอบรมเชิงให้ความรู้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ บุคลากรผู้ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ / รพ.ราชวิถี สธ 0305/ว.92942016-12-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
782อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) / วพบ.กรงเทพสธ 0243.05/ว 17232016-12-16นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
783อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ ระดับAdvance ส.วทก./1/25592016-12-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
784อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M in health รุ่นที่ 22 ศธ 0517.18/16172016-12-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
785อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสันพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่ออบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง / ม.มหิดลศธ 0517.067/11202016-12-02นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
786อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ของมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย1368/25592016-11-25นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
787อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2 /วพบ.นครราชสีมาสธ 0203.093/18712016-11-24นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
788อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 11ศธ 0514.6.1.2.2/ว 41972016-11-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
789อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560/ สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยสวสท.2559/บ .0312016-11-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
790อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.6.1.2.2/ว 41962016-11-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
791อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่3 / ม.บูรพา ศธ 3203/ว 09042016-11-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
792อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การหลักสูตรการอบรมโรคผิวหนัง ปี 2560สธ 0315/ว 182016-11-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
793อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กวัยรุ่น /สถาบันราชกูล กรมสุขภาพจิตสธ 0820.602/14472016-11-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
794อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4 / ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(4)/14952016-11-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
795อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร / สภาการพยาบาลสภ.พ01/ว 0782016-10-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
796อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวพ.2556/25562016-10-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
797อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ /วพบ.ขอนแก่น สศ.วพบ.ขก ว35/25592016-10-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
798อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเขียนบทความด้านสุชภาพช่องปาก / สำนักทันต กรมอนามัยสธ 0904.04/ว22292016-10-25นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
799อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17 สปสช 5.30/ว03012016-10-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
800อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญช่างกายอุปกรณ์เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานสธ 0228.04/324572016-10-13นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
801อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ / ม.เชียงใหม่ ศธ 2593(7.18.1)/9502016-10-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
802อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการอบรมศักยภาพ99ท.01.01/04/25592016-10-05นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
803อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปศธ 0527.12/ว 8852016-10-04นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
804อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดรุ่นที่ 7/ ของม.แม่ฟ้าหลวงศธ 5900/088102016-10-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
805อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรม แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตรป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / รพ.จิตเวช ขอนแก่นสธ 0813.13/31582016-09-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
806อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค / ม.เชียงใหม่ศธ 6593/14482016-09-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
807อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป / วพบ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี สธ 0203.0916/ว.10222016-09-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
808อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5 /สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยสพท.1283/25592016-09-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
809อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1มค 0032.012/ว 21602016-09-16นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
810อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. สำหรับแพทย์ พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11สธ 0405.24/ว442016-09-16นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
811อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดลศธ 0517.031/ศน/001552016-09-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
812อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์44/25592016-09-12นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
813อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรม/ ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลศพบ 1459/ว 6012016-09-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
814อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวตกรรมพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง /คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/8522016-09-06นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
815อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชามัสพันธ์การประชุมวิชาการ Acpuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 พ.ฝ.ส.029.ว0042/592016-09-01นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
816อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 35/ของ คณะแพทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย.1236/25592016-08-31นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
817อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ วสส.ขอนแก่นสธ 0203.082/15072016-08-25นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
818อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวรศธ 0527.12/ว.7482016-08-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
819อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หัวข้อ Reganerative Medicine in Stem Cell Laboratory and researchมสว 151/25592016-08-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
820อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ practical tips in aesthetic dermatology ของสมคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง2016-08-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
821อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของวพบ.สรรพสิทธิประสงค์สธ0203.097/11052016-08-15นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
822อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2560/ของรพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)สธ 0304/ว492016-08-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์