แสดง 141 ถึง 160 จาก 669 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
141อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศสธ 0209.05/ว6952022-02-11นางสุธิดา คณะมะ
142อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเสนอชื่อเภสัชกรเพื่อคัดเลือกรับงานรางวัลเภสัชดนตรีอีสานอว 660301.11.1/ว6082022-02-09นางสุธิดา คณะมะ
143อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจส์ รุ่นที่2สธ 0246/ว19452022-01-31นางสุธิดา คณะมะ
144อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการเล่นและแนวทางการประยุกต์ใช้ทางกิจกรรมบำบัดสธ 0321/562022-01-31นางสุธิดา คณะมะ
145อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมอว 8397(7.18.1)/0232022-01-31นางสุธิดา คณะมะ
146อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาอว.660301.62.2.2/572022-01-25นางสุธิดา คณะมะ
147อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.1092022-01-24นางสุธิดา คณะมะ
148อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ 001/25652022-01-24นางสุธิดา คณะมะ
149อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร"การบริหารโรงพยาบาล"รุ่นที่ 51 ประจำปี 2565อว 78.06/ว 126992022-01-21นางสุธิดา คณะมะ
150อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7สธ 0308/ว108122022-01-21นางสุธิดา คณะมะ
151อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสธ 1103.28/ว82022-01-21นางสุธิดา คณะมะ
152อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรมมค 0017.5/ว3662022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
153อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการฯสธ 0232.05/ว612022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
154อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมสธ 0232.05/วว552022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
155อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์อว 7330/ว00052022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
156อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการ 22 -cp-14 Digital Workplaceสธ 0203.05/4502022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
157อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565พส 010/ว 133702022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
158อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"Update Practice in NICU 2022" (ออนไลน์)สธ 1103.01/ว.24942022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
159อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสธ 1104.01/ว20172022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
160อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสธ 1103.28/ว13602022-01-05นางสุธิดา คณะมะ