แสดง 141 ถึง 160 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
141อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมจบ 0032.1/36472021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
142อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม"แพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลฯสวสท.012/25642021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
143อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงารพัฒนาศักยภาพบุคลากรอว 8603.15(กทม.)/ว0672021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
144อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชา ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอว 660301.9.3/ว.4632021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
145อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชา ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอว 660301.9.3/ว.4632021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
146อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหารอว 0605.18/ว4432021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
147อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 1103.12/2262021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
148อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technologyสธ.0232.05/ว7772021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
149อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีมค 0017.5/ว41022021-03-08นางสุธิดา คณะมะ
150อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"อว 660301.6.2.13/2612021-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
151อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุสธ 0319.1/ว12021-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
152อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Opthalmic Technicians รุ่นที่ 14 สธ.0307/ว 7 2021-03-03นายปภังกร โคตะลุ
153อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2564สธ 1103.10/ว.3212021-03-03หน่วยบริการ
154อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุพยาบาลเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือวันลาสพท.0339./25642021-03-03-
155อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว.78.23/ว001172021-03-02นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
156อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนกสธ 1104.01/742021-02-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
157อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2564ว.003/25642021-01-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
158อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.ศิลปากร)อว8603.15(กทม.)/ว0402021-01-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
159อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563สธ0208.05/ว652021-01-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
160อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข)สธ0208.05/ว4152021-01-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์