แสดง 121 ถึง 140 จาก 669 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
121อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ สธ 1103.24/ว1022022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
122อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯที่ สธ 1103.03/ว1712022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
123อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ อว 660301.9.3/ว 0382022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
124อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมระยะสั้นที่ อว 78.06/ว.12012022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
125อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประสาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าอบรมปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิตอว 660301.8.13/ว.612022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
126อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะกิจทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตที่ อว 660301.8.1.3/ว602022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
127อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565ว.009/25652022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
128อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอว 8706.1/1512022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
129อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการอว 7714/ว3352022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
130อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับสู่องค์กรระบบอัตโนมัติ(DUGA)ที่ สธ 0246/ว36242022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
131อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว36202022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
132อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้นอว 78.06/ว8052022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
133อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร Mini Executive Development Programสธ 0246/ว36342022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
134อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 0220.05/31982022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
135อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่"สธ 0232.05/ว06012022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
136อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนสธ 0208.05/ว6952022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
137อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครโครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาอว 0603.11/ว1152022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
138อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปท 0032.201.4/ว21802022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
139อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัฒนกรรมการบริการสธ 0246/ว33572022-02-18นางสุธิดา คณะมะ
140อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่ในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศของพยาบาลสพยส.04/ว.0082022-02-18นางสุธิดา คณะมะ