แสดง 101 ถึง 120 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
101อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยมค 0017.5/ว75222021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
102อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ-2021-05-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
103อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23สธ 0246/ว87972021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
104อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
105อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
106อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรมค 00017.5/ว 73062021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
107อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564อว 0604.11/36622021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
108อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2564สอท.00093/25642021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
109อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม"เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-0ฉบับมืออาชีพ"อว 78.0733/0612021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
110อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานสธ 02317/ว 84842021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
111อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสธ 0311/6452021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
112อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
113อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
114อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสธ 0246/ว85952021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
115อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 สธ 0246/ว85902021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
116อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.37512021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
117อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(4เดือน) ทันตสาธารณสุข(ทันตกรรมครอบครัว)สธ 0239/8462021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
118อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน นร 1200/ว22021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
119อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสวสท 014/25642021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
120อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้นพ.ศอ./อร.ว27.3.ATCN/25642021-04-20นางสุธิดา คณะมะ