แสดง 101 ถึง 120 จาก 669 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
101อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญอจ 0032.010/ว3362022-04-18นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
102อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติสธ 1103.28/ว1902022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
103อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง"ที่ อว.8422/3292022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
104อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผนที่ สธ 0246/ว63172022-03-30นางสุธิดา คณะมะ
105อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธการปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัลที่ สธ 0246/ว 67112022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
106อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "2022 Approaches in Pediatric dentisty"ที่ อว 78.03/ว 013102022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
107อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1ที่ สธ 0246/ว66572022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
108อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมอว 78.142/2372022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
109อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565อว 78.03/ว008322022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
110อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสัมมนาหลักสูตรทฤษฏี Grid ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริหารสธ 0246/ว59022022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
111อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมมนาวิชาการในหัวข้อ The New Genetic Corporation สธ 0246/ว58662022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
112อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมจบ 0032.1/ว29942022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
113อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของแพทยสภา ประจำปี พ.ศ32565สธ 0219/10962022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
114อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการส.ท.ช. ว 035/25652022-03-22นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
115อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ อว 78.06/ว22902022-03-14นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
116อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้ายสุขภาพโลก ประจำปี 2565 ที่ สธ 0203.05/52232022-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
117อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ที่ อว 0604.11/ว24812022-03-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
118อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการสธ 1103.30/ว982022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
119อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางฯที่ สธ 0246/ว41022022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
120อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ อว 8394(3)/ว 0412022-02-24นางสุธิดา คณะมะ