แสดง 81 ถึง 100 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
81อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไขอว 78.03/ว 029182021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
82อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอว 660301.9.4/ว 17262021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
83อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2564อว 0605.11/ว 9702021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
84อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯศป 087/25642021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
85อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อกพ.พิจารณายกเลิกการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการมค 0017.5/ว 124692021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
86อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021อว 78.08/16942021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
87อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่"สวสท. 034/25642021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
88อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือวันลาสพยส.04/4062021-06-09นางสุธิดา คณะมะ
89อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.37502021-05-28นางสุธิดา คณะมะ
90อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสธ 0320/ว.232021-05-28นางสุธิดา คณะมะ
91อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA สธ0246/ว102292021-05-20นางสุธิดา คณะมะ
92อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุกใหม่(IMNES:Integative Managemment for New Era Security)สธ0246/ว94462021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
93อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเรื่อง " วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง"สพยส.04/0642021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
94อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสธ 0320/ว.202021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
95อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมอว.8422/18682021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
96อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ Public Training : Online ผ่านระบบ Google Meetอว.8422/18672021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
97อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการปรับรูปแบบการอบรมโครงการ"พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง"อว 0605.11/6642021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
98อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมอว 67.38/1482021-05-17นางสุธิดา คณะมะ
99อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ 26สธ.0232.05/ว13882021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
100อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการสธ 0208.07/ว28802021-05-07นางสุธิดา คณะมะ