แสดง 61 ถึง 80 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
61อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.13/วจ.463/25642021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
62อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมมค 0017.3/ว 165752021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
63อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นตจวิทยา ครั้งที่ 22ตจ 242/25642021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
64อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021สตท.2564/ว3702021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
65อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัฒกรรมและการปฏิบัติการพยาบาล"สภ.พ.01 /ว .0362021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
66อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564สธ 0208.05/ว37882021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
67อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ RIAC 2021อว.78.06/ว.81972021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
68อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรออนไลน์ การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ สำหรับแพทย์ นักวิชาชีพ"อว 78.23/009912021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
69อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/10112021-09-09นางสุธิดา คณะมะ
70อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 2สธ 1104.04/9102021-09-01นางสุธิดา คณะมะ
71อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเสนอทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสจป.สกต.036/25642021-09-01นางสุธิดา คณะมะ
72อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเขิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15สพปร.41/25642021-09-01นางสุธิดา คณะมะ
73อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล ตามร่างแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสธ 0212/ว 171162021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
74อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practiceอว 78.03/ ว.032262021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
75อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Natianal palliative and Hospice Care Conferenceสธ.0232.05/ว23742021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
76อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The internationnal Virtual Conference on "Community-based Palliative Care:The Way Forword"อว 660301.6.3.19.1/3032021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
77อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ปปช.มค 0017.5/ว131912021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
78อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์"งานประชุมวิชาการระดับชาตินนททรีอีสาน ครั้งที่ 9 อว 6504.0103/10362021-08-13นางสุธิดา คณะมะ
79อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11 )สชท ที่ 015/7/25642021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
80อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเลื่อนระยะเวลาการอบรม โดยปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ผสมผสานกับในชั้นเรียน สธ 0246/ว 151722021-08-03นางสุธิดา คณะมะ