แสดง 61 ถึง 80 จาก 701 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
61อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ในโครงการ "วิกฤตในหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"สธ 0316/13472022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
62อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯสธ 1104.08/6122022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
63อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง " ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม: การดูแลแบบร่วมสมัยและบทบาทพยาบาลสธ 1103.01/ว.10692022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
64อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสธ 0204/ว6332022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
65อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2565ชพบจ 2565/22022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
66อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 "ประชาการและสังคม 2565"อว 78.19/ว 4802022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
67อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565454/25652022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
68อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล"ศวม 004/2282022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
69อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอว 660301.6.2.13/ว8192022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
70อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 17อว 660301.6.3.17/ว 3582022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
71อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมหลักสูตร"บุคลิกภายในงานราชการ ศิลปะการวางตนคนทำงาน ศิลปะการพูด05/25652022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
72อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าอบรม/ประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/4822022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
73อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 14ชวจน./001/652022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
74อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมชพค.1/25652022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
75อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Anesthesia อว 78.06/ว.50452022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
76อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญร่วมงานสัมนา ASB Talk สธ 0203/ว109852022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
77อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 สธ 0246/ว110922022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
78อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสธ 0246/ว110912022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
79อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการส.บพ.2565/0222022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
80อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน"สธ 0946.02/ว33192022-06-02นางสุธิดา คณะมะ