แสดง 41 ถึง 60 จาก 701 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการส่งพยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการสศ.วพบ.สปส. 2565/ว282022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
42อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเกษียณเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565สศ.วนพ.สปส.2565/ว312022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
43อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอว 64.2.75/17452022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
44อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขส.ท.พ.ท.72/25652022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
45อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"สธ 0232.05/ว20802022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
46อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" รอบที่ 2 อว 68006/ว7822022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
47อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมสัมนมนาเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565สลท 15/25652022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
48อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการ2/25652022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
49อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 และวิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะร.ว.ท.ท./อปวช./ว9/25652022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
50อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดการหลักสูตร ์Non Degree อว 0604.11/ว 56282022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
51อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยที่มองไม่เห็นดวงตาผิดรูปแบบสธ 0307/ว452022-06-23นางสุธิดา คณะมะ
52อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอว 64.38/03902022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
53อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์อว 64.38/04182022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
54อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์อว 64.38/04182022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
55อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญอบรมหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ ฯมค 0017.5/ว96832022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
56อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าโครงการ "50 ปี 5000 รอยยิ้ม" เนื่องในโอกาศ 50 ปีอว 8393(3)/ว.3522022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
57อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอว 660301.6.2.11/ว.0122022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
58อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2564สธ 0416.2/ว782022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
59อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 "ประชากรและสังคม 2565 " เรื่อง โควิด-19 การฟื้นตัวและโอกาศของประชาชนและสังคมสธ 0246/ว126732022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
60อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอส่งนักศึกษาฝึกเสริมประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพสธ 1103.13/5412022-06-13นางสุธิดา คณะมะ