แสดง 41 ถึง 60 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564ที่ สผบ.184/25642021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
42อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติที่ อว.0605.12/ว11122021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
43อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลที่ สธ 1103.01/ว.21582021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
44อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญประชุมจัดสัมมนาวิชาการ(ออนไลน์)ในรูปแบบ Virtual Eventที่ สธ 0246/ว246682021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
45อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบสธ 0218.04/ว 40852021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
46อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงานสศบม.ว.0171/25642021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
47อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565รอ.สรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นฯ 12/25642021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
48อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอว 0603.12/ว.10252021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
49อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมอว 8394(3)/ว 16782021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
50อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"Thailand Internationnal Health Expo 2022"สธ 0712.03/14472021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
51อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต( รป.บ.)มค 0017.5/ว183292021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
52อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอว 660206.1/ว.7152021-10-15นางสุธิดา คณะมะ
53อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้สวปก.148/25642021-10-15นางสุธิดา คณะมะ
54อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamental of Smart Cityมค0013/ว2502021-10-11นางสุธิดา คณะมะ
55อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021สสวท.041/25642021-10-11นางสุธิดา คณะมะ
56อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564อว 78/ ว 54912021-10-07นางสุธิดา คณะมะ
57อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565อว 0604.11/ว95882021-10-07นางสุธิดา คณะมะ
58อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อปรสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต0232.05/ว.30422021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
59อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมรับขับเคลื่อนอว 78.18/1387 2021-09-29นางสุธิดา คณะมะ
60อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือเสนอรายชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์0232.05/ว30832021-09-29นางสุธิดา คณะมะ