แสดง 21 ถึง 40 จาก 701 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
21อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11ว.1/25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
22อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเสนอชื่อ"ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"อว 78.14/019792022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
23อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2565สจ.สธ/ว 01 /25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
24อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและสมัครคัดเลือกคนดีศรีเวชตาสพวต 8/3/25652022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
25อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2566 - 2568พส 014/ว41182022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
26อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "Trends in Pediatric.สธ 0321/32182022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
27อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสธ 1102/44942022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
28อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2565อว 7415(20)/ว422022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
29อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพค 021/25652022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
30อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/6532022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
31อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/6362022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
32อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสู.สธ 0246/ว 139712022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
33อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์สธ 0301/14502022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
34อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยสธ 0232.05/ว 20972022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
35อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพสจป.สกต.108/25642022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
36อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสัมนาหลักสูตร " นักบริหารทีมงาน" "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง"สธ 0246/ว138122022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
37อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอนนไลน์สธ 0246/ว138102022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
38อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมการอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 2/2565สผบ 163/25652022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
39อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์งาน SETA 2022 Solar+ Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022สธ 0907.05/ว41242022-06-28นางสุธิดา คณะมะ
40อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพนธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสธ 1102/ว55872022-06-28นางสุธิดา คณะมะ