แสดง 21 ถึง 40 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
21อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญฝึกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสธ 0246/ว272002021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
22อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพสธ 0246/ว271972021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
23อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อฝึกอบรมหลักสูตรนวัฒกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว272042021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
24อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009222021-12-03นางสุธิดา คณะมะ
25อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009232021-12-03นางสุธิดา คณะมะ
26อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเรื่อง"CT Radiation Dose Optimization"รวรท.299/25642021-12-02นางสุธิดา คณะมะ
27อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการฯที่ 12/25642021-12-02นางสุธิดา คณะมะ
28อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมสธ.0232.058/ว3841ๅ2021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
29อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาอว 68104.4/พิเศษ2021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
30อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญรับชมรายการวันแพทย์ทางโทรทัศน์ NBT 2 HD ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนเวลา 15.00-17.00น.ที่ พสท 293/25642021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
31อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครสธ 0246/ว261482021-11-24นางสุธิดา คณะมะ
32อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดฯอว.660301.6.2.2/2642021-11-24นางสุธิดา คณะมะ
33อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯสธ.0232.05/ว36542021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
34อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯสธ.0232.05/ว36542021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
35อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/7392021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
36อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกรอ.lecture 05/25642021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
37อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2565สสสท 449/256452021-11-18นางสุธิดา คณะมะ
38อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขส.พ.ส.ว.1/25642021-11-18นางสุธิดา คณะมะ
39อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceedingที่ พวท.046/25642021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
40อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ อว 78.06/ว.98542021-11-08นางสุธิดา คณะมะ