แสดง 281 ถึง 300 จาก 654 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
281อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชา ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอว 660301.9.3/ว.4632021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
282อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหารอว 0605.18/ว4432021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
283อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 1103.12/2262021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
284อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technologyสธ.0232.05/ว7772021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
285อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีมค 0017.5/ว41022021-03-08นางสุธิดา คณะมะ
286อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"อว 660301.6.2.13/2612021-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
287อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุสธ 0319.1/ว12021-03-08นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
288อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Opthalmic Technicians รุ่นที่ 14 สธ.0307/ว 7 2021-03-03นายปภังกร โคตะลุ
289อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2564สธ 1103.10/ว.3212021-03-03หน่วยบริการ
290อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุพยาบาลเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือวันลาสพท.0339./25642021-03-03-
291อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว.78.23/ว001172021-03-02นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
292อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนกสธ 1104.01/742021-02-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
293อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2564ว.003/25642021-01-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
294อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.ศิลปากร)อว8603.15(กทม.)/ว0402021-01-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
295อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563สธ0208.05/ว652021-01-28นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
296อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข)สธ0208.05/ว4152021-01-26นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
297อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสันพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเปลือกตา ปี 2564สธ0307/ว12021-01-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
298อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น DT CMสธ0319/5062021-01-06พิสมัย ศรีทำนา
299อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ (DT CM)สธ0319/4802020-12-28พิสมัย ศรีทำนา
300อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2563 ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)สพยส.04/ว1352020-10-12นางสาวโศภิตา บุญวิทย์