แสดง 261 ถึง 280 จาก 352 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
261อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ /ภาควิชากุมารศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.2/11282017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-06-06 08:45:53
262อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุม National Palliative and Hospice Care Conference /กรมการแพทย์สธ 0324/12372017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์782017-06-06 08:50:49
263อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงพยาบาล/คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.13/ว 8342017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์692017-06-06 08:52:54
264อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ละครบำบัดในบริการด้านสุขภาพ/คณะพยาบาลฯ มมส.ศธ 0503.11/9252017-05-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-05-29 06:45:01
265อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา จพ.ทันตสาธารณสุข วสส.ยะลาสธ 02030.083/ว 2732017-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์882017-04-03 08:04:39
266อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560พล0032.116/19532017-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1002017-04-03 08:08:31
267อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560สธ 0203/62162017-03-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2222017-03-21 06:42:46
268อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 พล0032.116/ว19532017-03-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972017-04-03 07:36:30
269อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ / ม.วลัยลักษณ์ศธ 574300/13642017-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652017-03-07 07:58:57
270อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาลสธ 0318/38832017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์462017-03-06 02:29:36
271อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์อบรมระยะสั้น เรื่องบทบาทพยาบาลเวชปฏฺบัติ /ม.มหิดลศธ 0517.142/1392017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์662017-03-06 02:35:03
272อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างเสริมทักษะสธ 0318/38992017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-03-06 02:41:29
273อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคามศธ 0530.20/ว 5392017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์732017-04-03 07:31:48
274อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก / ของสถบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ 0318/37232017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-03-02 06:50:43
275อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็กในศตวรรษ ที่21/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สธ 0318/37232017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์222017-03-02 06:53:26
276อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงบาลสวสท.003/25602017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:16:15
277อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี /ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย รวรท 018-25602017-03-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:17:58
278อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัดศธ 0590/2007112017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:20:06
279อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น นานาชาติ รุ่นที่ 16สธ 0203.091/3652017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-04-03 07:37:31
280อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่8 / รพ.มะเร็งชลบุรี สธ 0312.1/01642017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์222017-02-27 06:51:23