แสดง 261 ถึง 280 จาก 654 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
261อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 6104.1/ว212021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
262อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีอว 8706.1/7842021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
263อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอว 78.03/ว.014472021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
264อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 6104.1/ว212021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
265อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์สธ 1104.08/ว2302021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
266อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านงูพิษศพว.33/25642021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
267อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯอว 64.38/01292021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
268อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a digital Worldสธ 0246/ว66912021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
269อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการอว 78.06/ว.28772021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
270อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์สารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสานสธ 0232.05/ว9272021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
271อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาสพท.0501/25642021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
272อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวปี 25ร.ว.พ.ค.ท. ว.482/25642021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
273อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศผลการคัดเลือกรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯสธ 0232.05/ว7262021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
274อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 สธ 1103.10/ว.4792021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
275อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจอะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 99m.01.01/022021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
276อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดูแลขภาพช่องปากผู้สูงอายุสธ 0208.05/ว2182021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
277อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมจบ 0032.1/36472021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
278อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม"แพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลฯสวสท.012/25642021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
279อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงารพัฒนาศักยภาพบุคลากรอว 8603.15(กทม.)/ว0672021-03-17นางสุธิดา คณะมะ
280อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชา ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอว 660301.9.3/ว.4632021-03-17นางสุธิดา คณะมะ