แสดง 241 ถึง 260 จาก 654 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
241อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
242อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรมค 00017.5/ว 73062021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
243อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564อว 0604.11/36622021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
244อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2564สอท.00093/25642021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
245อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม"เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-0ฉบับมืออาชีพ"อว 78.0733/0612021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
246อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานสธ 02317/ว 84842021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
247อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสธ 0311/6452021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
248อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
249อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
250อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสธ 0246/ว85952021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
251อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 สธ 0246/ว85902021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
252อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.37512021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
253อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(4เดือน) ทันตสาธารณสุข(ทันตกรรมครอบครัว)สธ 0239/8462021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
254อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน นร 1200/ว22021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
255อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสวสท 014/25642021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
256อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้นพ.ศอ./อร.ว27.3.ATCN/25642021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
257อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูสธ 0232.05/ว11582021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
258อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรรวกท.086/25642021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
259อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CNF 13th Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with new normalสธ .0232.05/ว11092021-04-16นางสุธิดา คณะมะ
260อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอว 660206.1/ว.32832021-04-08นางสุธิดา คณะมะ