แสดง 221 ถึง 240 จาก 822 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
221อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ.016/25652022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
222อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ.016/25652022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
223อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีอว 8706.1/8732022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
224อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสพศ 016/25652022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
225อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อปรับกิจกรรมปฏิทินการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ รอบที่ 2สธ 1102/40072022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
226อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565สศพศ.320/25652022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
227อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสธ 1102/40482022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
228อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"จริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4 "อว 660301.7/ว 18482022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
229อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพิ้นฐาน (EMR)ยส 0032.003/ว 872022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
230อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอว 8614/ว06942022-05-10นางสุธิดา คณะมะ
231อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2565สพฉ2022-04-29นางสุธิดา คณะมะ
232อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมสธ 0218.04/ว15182022-04-29นางสุธิดา คณะมะ
233อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์การประชุมสพยส. 04/ว 042 2022-04-29นางสุธิดา คณะมะ
234อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสธ 0246/ว2692022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
235อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการ "ค่าของแผ่นดิน"สธ 0217/ว 15652022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
236อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสัมมนาวิชาการบริษัทสายพันธ์ใหม่ : การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสธ 0246/ว82702022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
237อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงสธ 0246/ว82672022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
238อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9สธ 0246/ว82682022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
239อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Update Intergrative Medicine Approach for Health in Current Topicอว 7724/ว5202022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
240อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 42สผท.142/25652022-04-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์