แสดง 201 ถึง 220 จาก 822 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
201อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น "การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน"สธ 0946.02/ว33192022-06-02นางสุธิดา คณะมะ
202อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาอว 0609.5/ว.7372022-05-31นางสุธิดา คณะมะ
203อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมสธ 0207.05/ว28682022-05-30นางสุธิดา คณะมะ
204อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาลรววท.สธ 16/25652022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
205อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ขอข้มูลปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการตรวจทางรังสีวิทยาฯรวรท .143/25652022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
206อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสธ 0232.05/ว16312022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
207อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเขียนหนังสือราชการ"ิอว 0602.08(01)/6702022-05-20นางสุธิดา คณะมะ
208อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน"สธ 0321/25542022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
209อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง "แกนนำพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล ฯ "สธ 0321/26292022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
210อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจสธ 0321/26872022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
211อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาออนไลน์สธ 0308/ว35682022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
212อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมนาออนไลน์ งานวิชาการการคลอดมาตรฐานปีงบประมาณ 2565สธ 0308/ว31812022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
213อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ"สธ 0206.01/ว19802022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
214อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอว 78.08/ว.11662022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
215อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยส.พ.ส.ท.16/25652022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
216อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565อว 0603/ว055172022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
217อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM Onlineมค0017.5/ว72832022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
218อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3อว 0604.18/12812022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
219อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้อว.66030.6.2.2./ว942022-05-18นางสุธิดา คณะมะ
220อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง "Modern Trip and Tricks for better"อว 78.03/ว021272022-05-18นางสุธิดา คณะมะ