แสดง 201 ถึง 220 จาก 619 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
201อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการสธ 0208.07/ว28802021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
202อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยมค 0017.5/ว75222021-05-07นางสุธิดา คณะมะ
203อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ-2021-05-03นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
204อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23สธ 0246/ว87972021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
205อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
206อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564อว 0604.11/38252021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
207อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรมค 00017.5/ว 73062021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
208อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564อว 0604.11/36622021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
209อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2564สอท.00093/25642021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
210อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม"เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-0ฉบับมืออาชีพ"อว 78.0733/0612021-05-03นางสุธิดา คณะมะ
211อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานสธ 02317/ว 84842021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
212อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสธ 0311/6452021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
213อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
214อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini อว 78.18/ 5162021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
215อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสธ 0246/ว85952021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
216อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 สธ 0246/ว85902021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
217อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอว 78.06/ว.37512021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
218อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(4เดือน) ทันตสาธารณสุข(ทันตกรรมครอบครัว)สธ 0239/8462021-04-28นางสุธิดา คณะมะ
219อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน นร 1200/ว22021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
220อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสวสท 014/25642021-04-22นางสุธิดา คณะมะ