แสดง 181 ถึง 200 จาก 669 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
181อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญรับชมรายการวันแพทย์ทางโทรทัศน์ NBT 2 HD ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนเวลา 15.00-17.00น.ที่ พสท 293/25642021-11-25นางสุธิดา คณะมะ
182อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครสธ 0246/ว261482021-11-24นางสุธิดา คณะมะ
183อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคทางระบบหายใจและเวชบำบัดฯอว.660301.6.2.2/2642021-11-24นางสุธิดา คณะมะ
184อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯสธ.0232.05/ว36542021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
185อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯสธ.0232.05/ว36542021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
186อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/7392021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
187อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโปรดเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกรอ.lecture 05/25642021-11-19นางสุธิดา คณะมะ
188อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2565สสสท 449/256452021-11-18นางสุธิดา คณะมะ
189อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขส.พ.ส.ว.1/25642021-11-18นางสุธิดา คณะมะ
190อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceedingที่ พวท.046/25642021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
191อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ อว 78.06/ว.98542021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
192อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564ที่ สผบ.184/25642021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
193อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติที่ อว.0605.12/ว11122021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
194อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลที่ สธ 1103.01/ว.21582021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
195อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญประชุมจัดสัมมนาวิชาการ(ออนไลน์)ในรูปแบบ Virtual Eventที่ สธ 0246/ว246682021-11-08นางสุธิดา คณะมะ
196อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบสธ 0218.04/ว 40852021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
197อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงานสศบม.ว.0171/25642021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
198อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565รอ.สรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นฯ 12/25642021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
199อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอว 0603.12/ว.10252021-10-18นางสุธิดา คณะมะ
200อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมอว 8394(3)/ว 16782021-10-18นางสุธิดา คณะมะ