แสดง 1 ถึง 20 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรมมค 0017.5/ว3662022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
2อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการฯสธ 0232.05/ว612022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
3อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมสธ 0232.05/วว552022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
4อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์อว 7330/ว00052022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
5อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการ 22 -cp-14 Digital Workplaceสธ 0203.05/4502022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
6อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565พส 010/ว 133702022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
7อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"Update Practice in NICU 2022" (ออนไลน์)สธ 1103.01/ว.24942022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
8อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสธ 1104.01/ว20172022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
9อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสธ 1103.28/ว13602022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
10อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรม นบส.ศธ.สธ 0246/ว291312022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
11อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Exeitiveสธ 0246/ว291322022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
12อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล"สธ 0204/ว10232022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
13อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจเมืองโลกมค0017.5/ว 232382021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
14อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนามค 0017.5/ว 232392021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
15อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรประชุมวิชาการอว 78.06/ว121462021-12-21นางสุธิดา คณะมะ
16อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/8872021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
17อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมค 0017.5/ว 226012021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
18อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกสธ 1102/ว112082021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
19อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสธ 0232.05/ว41392021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
20อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายอว.7333/ว 03192021-12-16นางสุธิดา คณะมะ