แสดง 1 ถึง 20 จาก 701 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติอว 660301.9.1.1/ว.18352022-08-09นางสุธิดา คณะมะ
2อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ "เรื่องการเขียนหนังสือรับรองการตาย"4/25652022-08-04นางสุธิดา คณะมะ
3อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ขก 0033.1/112792022-08-04นางสุธิดา คณะมะ
4อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมTCC : ว018/25652022-08-04นางสุธิดา คณะมะ
5อบรม/สัมนา/ศึกษาต่ออบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร(มหานครรุ่นที่ 10 )สธ 0246/ว160272022-08-01นางสุธิดา คณะมะ
6อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาอว 0609.5/ว.8822022-08-01นางสุธิดา คณะมะ
7อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ"สธช .01/ว.7272022-08-01นางสุธิดา คณะมะ
8อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจเรื่อง "Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Padiatricสธ 0321/37432022-07-25นางสุธิดา คณะมะ
9อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565อว 660301.6.2.17/ว 7592022-07-25นางสุธิดา คณะมะ
10อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการผ่าตัดต่อลูกหมากทางกล้องสธ 0308/ว54992022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
11อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมอว 67.31/ว.16132022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
12อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนมร.04/088882022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
13อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสธ 0208.07/ว32312022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
14อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568พส 014/ว.67202022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
15อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathbodiอว 78.06/ว67382022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
16อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 25666สธ 0225.06/ว52462022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
17อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาระบบการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับสธ 0305/16212022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
18อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาการชาดไทย ครั้งที่ 17สศรจ.001/25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
19อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการฯสธ 0204/ว124122022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
20อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565สธ 1103.04/ว.1522022-07-05นางสุธิดา คณะมะ