ทั้งหมด 25 ผลลัพธ์

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพสธ0917.03/ว4452019-02-18กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา2322019-02-18 07:37:32
2กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯสธ0317/392019-02-12กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา2152019-02-12 01:41:42
3กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62สธ0032.006/ว55972018-11-19กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา3002018-11-19 04:35:59
4กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สธ0317/932018-05-11กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา3122018-05-11 09:18:25
5กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมศธ0514.20/ว2972018-04-18กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา4342018-04-18 07:31:17
6กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสธ0923.04/ว8652018-02-26กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา4012018-02-26 04:20:30
7กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"สธ0317/132018-02-22กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา3822018-02-22 07:57:31
8กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์สธ0317/162018-02-13กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา3842018-02-13 02:18:10
9กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Cognitive stimulation รุ่นที่ 8สธ0317/2932017-12-13กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา3642017-12-13 02:58:04
10กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชนมสพช.114/25602017-11-15กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา3182017-11-15 09:15:02
11กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2561 พฤฒาศาสตร์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพวท068/25602017-11-03กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา1832017-11-03 06:08:50
12กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10สธ0906.02/ว49562017-07-17กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา2812017-07-17 07:22:54
13กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็กสธ0304/ว482017-06-23กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางสาวนิยม เปรมบุญ2302017-06-23 03:24:19
14กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์สธ0317/12512017-06-05กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา1672017-06-05 02:40:26
15กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุฯสธ0311/1092017-06-05กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา1992017-06-05 02:44:30
16กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2560มค0005/ว21682017-05-09กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางสราญจิต อินศร2172017-05-09 10:42:11
17กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอความร่วมมือดำเนินงานมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก2017-03-28กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางสาวนิยม เปรมบุญ452017-03-30 07:47:28
18กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพบทบาทหน้าที่และแนวทางการขับเคลื่อนมหกรรมโป้าแอนด์ชายด์ป้าเกมส์2017-03-28กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางสาวนิยม เปรมบุญ362017-03-30 07:50:00
19กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 6สธ0317.1/1082017-02-22กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา2142017-02-22 09:59:58
20กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญอบรมทักษะการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้โปรแกรม Aging health dataสธ0317/33102017-01-18กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา2462017-01-18 06:30:07
21กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Dementia Care Manager (DCM)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่น 2สธ0317/31982016-12-29กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา2112016-12-29 04:40:53
22กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก รุ่นที่ 4สธ0317/32162016-12-29กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา1982016-12-29 04:47:20
23กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพการใช้จ่ายเงิน LTC-VDO conference กลุ่มประกันสุขภาพ2016-12-26กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา672016-12-26 03:49:33
24กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผุ้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cagnitive Stimulation)สธ.0317/01902016-11-04กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา702016-11-04 08:06:28
25กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนำส่งเอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้ิองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์2016-11-04กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา612016-11-04 08:14:39