แสดง 1 ถึง 20 จาก 93 ผลลัพธ์

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ITA ตรวจสอบภายในแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔-2021-08-11นายวิทวัส ละอองทอง
2ITA ตรวจสอบภายในค่านิยม MOPH-2021-06-01นายวิทวัส ละอองทอง
3ITA ตรวจสอบภายในพรบ.โรคติดต่อ-2021-06-01นายวิทวัส ละอองทอง
4ITA ตรวจสอบภายในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง-2021-04-20นายวิทวัส ละอองทอง
5ITA ตรวจสอบภายในคู่มือการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม-2021-01-14นายวิทวัส ละอองทอง
6ITA ตรวจสอบภายในแนวทางการดำเนินงาน EIA 5 มิติ จ.มหาสารคาม-2020-01-24นางศรีประภา อาจเดช
7ITA ตรวจสอบภายในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf-2020-01-22นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
8ITA ตรวจสอบภายในแบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2563-2020-01-21นางศรีประภา อาจเดช
9ITA ตรวจสอบภายในแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน-2019-10-31นางศรีประภา อาจเดช
10ITA ตรวจสอบภายในผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562-2019-08-26นางนิกุล ศรีทรัพย์
11ITA ตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561-2019-05-27นางนิกุล ศรีทรัพย์
12ITA ตรวจสอบภายในคะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ภาพรวมประเทศ-2019-05-14นางนิกุล ศรีทรัพย์
13ITA ตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562กค 0409.4/ ว 232019-05-03นางนิกุล ศรีทรัพย์
14ITA ตรวจสอบภายในEB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามดครงการ Smart Kids Taksila 4.0-2019-03-25นางนิกุล ศรีทรัพย์
15ITA ตรวจสอบภายในEB5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน-2019-03-22นางนิกุล ศรีทรัพย์
16ITA ตรวจสอบภายในEB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน-2019-03-22นางนิกุล ศรีทรัพย์
17ITA ตรวจสอบภายในEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ-2019-03-19นางนิกุล ศรีทรัพย์
18ITA ตรวจสอบภายในEB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน -2019-03-19นางนิกุล ศรีทรัพย์
19ITA ตรวจสอบภายในEB25 มาตรการ กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน-2019-03-18นางนิกุล ศรีทรัพย์
20ITA ตรวจสอบภายในEB8 มาตรการ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน-2019-03-18นางนิกุล ศรีทรัพย์