แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ITA ตรวจสอบภายในInfo No gift policy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข-2021-12-28นายวิทวัส ละอองทอง
2ITA ตรวจสอบภายในInfo No gift policy ปลัดกระทรวงสาธารณสุข-2021-12-28นายวิทวัส ละอองทอง
3ITA ตรวจสอบภายในInfo No gift policy นพ.สสจ.มหาสารคาม-2021-12-28นายวิทวัส ละอองทอง
4ITA ตรวจสอบภายในประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯมค.0017.5/ว 211222021-12-07นายวิทวัส ละอองทอง
5ITA ตรวจสอบภายในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐมค 0017.5/ว 215462021-12-07นายวิทวัส ละอองทอง
6ITA ตรวจสอบภายในคู่มือการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท.จัดทำขึ้นมค 0017.5/ว 205622021-12-07นายวิทวัส ละอองทอง
7ITA ตรวจสอบภายในขยายระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1สธ 0217/ว 8282021-12-07นายวิทวัส ละอองทอง
8ITA ตรวจสอบภายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตมค 0017.5/ว 196862021-12-07นายวิทวัส ละอองทอง
9ITA ตรวจสอบภายในประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯมค.0017.5/ว 194782021-12-07นายวิทวัส ละอองทอง
10ITA ตรวจสอบภายในแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๔-2021-08-11นายวิทวัส ละอองทอง
11ITA ตรวจสอบภายในค่านิยม MOPH-2021-06-01นายวิทวัส ละอองทอง
12ITA ตรวจสอบภายในพรบ.โรคติดต่อ-2021-06-01นายวิทวัส ละอองทอง
13ITA ตรวจสอบภายในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง-2021-04-20นายวิทวัส ละอองทอง
14ITA ตรวจสอบภายในคู่มือการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม-2021-01-14นายวิทวัส ละอองทอง
15ITA ตรวจสอบภายในแนวทางการดำเนินงาน EIA 5 มิติ จ.มหาสารคาม-2020-01-24นางศรีประภา อาจเดช
16ITA ตรวจสอบภายในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf-2020-01-22นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
17ITA ตรวจสอบภายในแบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2563-2020-01-21นางศรีประภา อาจเดช
18ITA ตรวจสอบภายในแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน-2019-10-31นางศรีประภา อาจเดช
19ITA ตรวจสอบภายในผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562-2019-08-26นางนิกุล ศรีทรัพย์
20ITA ตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561-2019-05-27นางนิกุล ศรีทรัพย์