แสดง 1 ถึง 20 จาก 89 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ITA ตรวจสอบภายในคู่มือการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม-2021-01-14นายวิทวัส ละอองทอง
2ITA ตรวจสอบภายในแนวทางการดำเนินงาน EIA 5 มิติ จ.มหาสารคาม-2020-01-24นางศรีประภา อาจเดช
3ITA ตรวจสอบภายในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf-2020-01-22นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
4ITA ตรวจสอบภายในแบบสอบทานตรวจสอบภายใน ปี 2563-2020-01-21นางศรีประภา อาจเดช
5ITA ตรวจสอบภายในแบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน-2019-10-31นางศรีประภา อาจเดช
6ITA ตรวจสอบภายในผลการประเมิน การปฎิบัติราชการ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562-2019-08-26นางนิกุล ศรีทรัพย์
7ITA ตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561-2019-05-27นางนิกุล ศรีทรัพย์
8ITA ตรวจสอบภายในคะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส 2 ภาพรวมประเทศ-2019-05-14นางนิกุล ศรีทรัพย์
9ITA ตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562กค 0409.4/ ว 232019-05-03นางนิกุล ศรีทรัพย์
10ITA ตรวจสอบภายในEB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามดครงการ Smart Kids Taksila 4.0-2019-03-25นางนิกุล ศรีทรัพย์
11ITA ตรวจสอบภายในEB5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน-2019-03-22นางนิกุล ศรีทรัพย์
12ITA ตรวจสอบภายในEB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน-2019-03-22นางนิกุล ศรีทรัพย์
13ITA ตรวจสอบภายในEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ-2019-03-19นางนิกุล ศรีทรัพย์
14ITA ตรวจสอบภายในEB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน -2019-03-19นางนิกุล ศรีทรัพย์
15ITA ตรวจสอบภายในEB25 มาตรการ กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน-2019-03-18นางนิกุล ศรีทรัพย์
16ITA ตรวจสอบภายในEB8 มาตรการ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน-2019-03-18นางนิกุล ศรีทรัพย์
17ITA ตรวจสอบภายในEB16 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน-2019-03-18นางนิกุล ศรีทรัพย์
18ITA ตรวจสอบภายในEB21 การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน-2019-03-12นางนิกุล ศรีทรัพย์
19ITA ตรวจสอบภายในEB17 การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน-2019-03-11นางนิกุล ศรีทรัพย์
20ITA ตรวจสอบภายในEB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอนในหน่วยงาน-2019-03-11นางนิกุล ศรีทรัพย์