แสดง 41 ถึง 55 จาก 55 ผลลัพธ์

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560)มค 0032.002/ว1572017-01-19นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
42หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รูปเล่มคู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2560 _รัชนีวิภา (7 มกราคม 60)2017-01-07นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
43หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานข้อมูลตรวจราชการ รอบที่ 1/25602017-01-06นายเดชาชิต แก้วม่วง
44หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ส่งประกาศค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัดสำหรับชุมชนมค 0032.001/ว65542016-12-22นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
45หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์ม Template KPIs ปี 25602016-11-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
46หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-16นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
47หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2560ศธ 0527.10/ว90922016-11-15นางสาวปาริชาต ปกิรณะ
48หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ค่ากลางที่คาดหวังระดับเขตสำหรับชุมชน 5 กลุ่มวัย2016-11-14นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
49หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในกองทุน อปท. ปี 25602016-10-31นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
50หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์(25ตค.59)2016-10-26นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
51หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบทำแผนปีงบประมาณ 25602016-10-07นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
52หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข-2016-10-03นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
53หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2559มค 0032.002/ว 21802016-09-20นายสุเมธ ระโยธี
54หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขออนุมัติประกาศหน้าเวบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11นายบัญชา อุดมวิเศษ
55หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แนวทางการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุ (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-10นายบัญชา อุดมวิเศษ