ทั้งหมด 54 ผลลัพธ์

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/25630022020-06-02นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
2หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุมการชี้แจงแนวทางและรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2563-2020-02-19นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
3หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือตรวจราชการรอบ 1-2563-2020-02-03นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
4หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบตารางจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2-2562-2019-05-28นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
5หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม-2019-05-28นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
6หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (SARs)-2019-05-24นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
7หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มการตรวจราชการ-2019-01-04นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
8หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มการตรวจราชการ-สรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำเอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 1/2562 (จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มการตรวจราชการให้งานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม ๒๕62-2019-01-04นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
9หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2019-01-03นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
10หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ-2018-12-24นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
11หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รูปเล่มแผนยุทธศาตร์ระบบสุขภาพ ปี 2562-2564-2018-10-23นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
12หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุมเตรียมตรวจราชการรอบที่ 2-2018-06-06นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
13หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รูปเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ประจำปี 2561-2018-05-18นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
14หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (SARs)-2018-05-18นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
15หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์การจัดทีมปฏิบัิตการและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (เอกสารแนบ1-3)มค0032.002ว3772018-02-09นางสาวอัจฉรา ประจงจีบ
16หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่1/2561-2018-01-30นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
17หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nation Public Service Awards 2018ที่ สธ 0216/371022018-01-09นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
18หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มรับตรวจราชการ-2018-01-09นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
19หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เล่มแผนตรวจราชการ ปี 61 (รวมไฟล์ทั้งเล่ม 18MB)-2017-12-27นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
20หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เล่มแผนตรวจราชการ ปี 61 (รวมไฟล์ทั้งเล่ม 130MB)-2017-12-27นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
21หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์ม Template KPIs 2561-2017-12-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
22หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มนิเทศงาน ปี 2561-2017-12-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
23หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุม PMQA วันที่ 22 ธันวาคม 60-2017-12-22นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
24หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP)"ศธ 0529/ ว81722017-11-24นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
25หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รูปเล่มการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ปี2561-2017-11-17นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
26หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ไฟล์นำเสนอ การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ปี2561-2017-11-17นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
27หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารแนบ ข้อสั่งการจากการประชุม EOC อุกทกภัย 6-11-60-2017-11-09นางสาวอัจฉรา ประจงจีบ
28หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ไฟล์นำเสนอถอดบทเรียน EOC จังหวัดมหาสารคาม-2017-10-30นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
29หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560-2017-07-21นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
30หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์สรุปตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2560-2017-07-15นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
31หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-2560-2017-07-12นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
32หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์2.นำเสนอตรวจราชการ รพ.มค2-60-2017-07-12นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
33หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 6/2560)มค 0032.002/ว 16642017-06-15นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
34หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 3/2560)มค 0032.002/ว 7992017-03-21นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
35หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งที่ 2/2560)มค 0032.001/ ว5232017-02-22นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
36หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เล่มสรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1-2560 จังหวัดมหาสารคาม2017-02-03นายเดชาชิต แก้วม่วง
37หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ คณะที่ 1-52017-02-03นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
38หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์นำเสนอตรวจราชการ_1-2560 มหาสารคาม2017-02-01นายเดชาชิต แก้วม่วง
39หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-25602017-02-01นายเดชาชิต แก้วม่วง
40หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560)มค 0032.002/ว1572017-01-19นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
41หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รูปเล่มคู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2560 _รัชนีวิภา (7 มกราคม 60)2017-01-07นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
42หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานข้อมูลตรวจราชการ รอบที่ 1/25602017-01-06นายเดชาชิต แก้วม่วง
43หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ส่งประกาศค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัดสำหรับชุมชนมค 0032.001/ว65542016-12-22นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
44หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์ม Template KPIs ปี 25602016-11-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
45หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-16นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
46หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2560ศธ 0527.10/ว90922016-11-15นางสาวปาริชาต ปกิรณะ
47หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ค่ากลางที่คาดหวังระดับเขตสำหรับชุมชน 5 กลุ่มวัย2016-11-14นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
48หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในกองทุน อปท. ปี 25602016-10-31นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
49หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์(25ตค.59)2016-10-26นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
50หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบทำแผนปีงบประมาณ 25602016-10-07นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
51หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข-2016-10-03นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
52หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2559มค 0032.002/ว 21802016-09-20นายสุเมธ ระโยธี
53หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขออนุมัติประกาศหน้าเวบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11นายบัญชา อุดมวิเศษ
54หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แนวทางการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุ (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-10นายบัญชา อุดมวิเศษ