งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 70 ผลลัพธ์

������������������������

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สุ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development)สธ 0604.03/ ว 872022-05-19นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์
2งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565สธ 0443.5/ ว 1282022-02-24นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์
3งานวิจัยขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุททธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 ุร่นที่ 10 (ออนไลน์)อว. 8422/ 33462021-11-04นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์
4งานวิจัยขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สธ 0219/ ว 642021-10-20นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์
5งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2565สธ 0219/ว 41862021-10-20นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์
6งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 25641/25642021-05-03นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์
7งานวิจัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 25602020-08-13นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
8งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)สธ 0232.03/ ว 4512020-02-19นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
9งานวิจัยการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Awardสธ 0604.04/ว 18302019-12-02นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
10งานวิจัยขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563อว 0405/ ว 22502019-10-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
11งานวิจัยขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2019อว 64.13/ วจ 617/25622019-10-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
12งานวิจัยประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"สธ 0207.04/ ว 21702019-10-10นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
13งานวิจัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562มค 0032.002/ ว 24012019-08-07นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
14งานวิจัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 มค 0032.002/ ว 19482019-06-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
15งานวิจัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 25622019-06-04นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
16งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 มค 0032.002/ว 16712019-06-04นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
17งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562มค 0032.002/ ว 14532019-05-16นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
18งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 มค 0032.002/ ว 14522019-05-16นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
19งานวิจัยขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562มค 0032.002/ ว 6112019-03-14นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
20งานวิจัยขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสธ 0701.8.6/ 18652018-12-21นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล