แสดง 41 ถึง 60 จาก 213 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41ข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมายสิ่งปฏิกูล-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
42ข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมายสิ่งปฏิกูล-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
43ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิตต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอว 8393(3).7.4.1/บศ.ว2252021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
44ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 TASP Annual Scientific Meeting 2021 (Virtual Meeting)TASP 038/25642021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
45ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"สธ 0232.05/ว7782021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
46ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการมค 0032.008/ว7352021-02-25นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
47ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564-2021-02-01นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
48ข่าวประชาสัมพันธ์รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา-2021-01-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
49ข่าวประชาสัมพันธ์5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม-2021-01-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
50ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค. -2021-01-07นายบัญชา อุดมวิเศษ
51ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดฉบับ 16covid62021-01-04-
52ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 1 คู่มือ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-2020-12-30นายบัญชา อุดมวิเศษ
53ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 2 เครื่องมือเยี่ยมบ้าน-2020-12-30นายบัญชา อุดมวิเศษ
54ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 3 เครื่องมือ เยี่ยมบ้านชุด checklist การดูแลรายโรคที่บ้านของโรงพยาบาลมหาสารคามดำเนินการ-2020-12-30นายบัญชา อุดมวิเศษ
55ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 4 คู่มือ แนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม-2020-12-30นายบัญชา อุดมวิเศษ
56ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 5 คู่มือ แนวทางการบริการพยาบาลเยี่-2020-12-30-
57ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 6 คู่มือ แนวทางการฉีดยาผู้ป่วยดูแล-2020-12-30-
58ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 7คู่มือ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือ-2020-12-30-
59ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคผนวก 8 นวัตกรรม“การมีส่วนร่วมในการพี่ง-2020-12-30-
60ข่าวประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและการบูรณาการแผนงาน2564.pdf-2020-12-25นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า