แสดง 1 ถึง 20 จาก 183 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอว 0630.14/ว 2532021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
2ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิาชาการเรื่อง"NEW Era : bundle of care" จากความรู้สู่การปฏิบัติอว.68104.26.14/64-000722021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
3ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/3942021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564สธ.0232.05/ว11572021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขสธ 0232.05/ว11592021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
6ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนสช.สนพ.ว.0325/25642021-04-16นางสุธิดา คณะมะ
7ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "2021 Approaches in Pediatric Dentist"อว 78.03/ว 014352021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
8ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์no210424/2252021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
9ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข..2021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
10ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
11ข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมายสิ่งปฏิกูล-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
12ข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมายสิ่งปฏิกูล-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
13ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิตต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาอว 8393(3).7.4.1/บศ.ว2252021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
14ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 TASP Annual Scientific Meeting 2021 (Virtual Meeting)TASP 038/25642021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"สธ 0232.05/ว7782021-03-12นางสุธิดา คณะมะ
16ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการมค 0032.008/ว7352021-02-25นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1_1 กุมภาพันธ์ 2564-2021-02-01นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
18ข่าวประชาสัมพันธ์รูปเล่มคู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564_4 มกรา-2021-01-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
19ข่าวประชาสัมพันธ์5. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม-2021-01-22นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
20ข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 ประจำปี 2564 จ.มค. -2021-01-07นายบัญชา อุดมวิเศษ