แสดง 1 ถึง 20 จาก 213 ผลลัพธ์

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติมค.0033.008/ว19102022-06-27นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
2ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมสมัครโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565มค.0033.008/ว16322022-06-27นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
3ข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สธ 0218.04/ว 25342022-06-08นางสุธิดา คณะมะ
4ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ-2022-04-08นายบัญชา อุดมวิเศษ
5ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตาที่ สธ 0307/ว102022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
6ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ที่ อว 64.38/01622022-03-30นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สสจ.กาฬสินธุิ์ที่ กส 0032.009/ว 21302022-02-24นางสุธิดา คณะมะ
8ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม2565/ว0022022-01-28นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
9ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ AIHD Insightsสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนอว 78.18/18572022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
10ข่าวประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานราชการทั่วไปอด 0032/6197072021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการทันตรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากผลของการได้รับรังสีรักษาที่บริเวณลำคอกห 05290.10.1/98042021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
12ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอว 8393/46782021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง"Inspiration TALKS with the expertys:A multidisciplinaryอว.78.03/ว057812021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
14ข่าวประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานราชการทั่วไปอด 0032/182982021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรามค 0032.001.3/-2021-12-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 0218.04/ว49282021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา มค 0032.001.3/-2021-11-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร