แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

กลุ่มงาน/ฝ่าย
รหัสกลุ่มงาน/ฝ่ายเว็บไซต์
1กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการhttp://203.157.185.17/mng2/
2กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขhttp://203.157.185.17/dep_strategy/
3กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
5กลุ่มงานประกันสุขภาพhttp://203.157.185.17/mkuc/
6กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
7กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
8กลุ่มงานทันตสาธารณสุขhttp://203.157.185.17/dent/
9กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
10กลุ่มงานนิติการ
11กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
12กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมิ
13กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
14งานการเจ้าหน้าที่
15งานการเงิน
16งานพัสดุ
17หน่วบบริการ