Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนพฤษศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ห้องประชุมโรงพยาบาลบรบือ
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ITA (3592)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (3554) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (3555)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (3556) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (3557) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (3558) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (3559) [นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม]
1.2.4.1 รพ.สุทธาเวชผ่านการประเมินเป็นสถานพยาบาลหลักประกันสังคม (3560)
เอกสารประกอบ
1.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (3561) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (3562) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (3563)
1.2.7.1 ข้อบ่งขี้ในการใช้ยา กัญชาทางการแพทย์ (3589)
เอกสารประกอบ
1.2.7.2 ติดตามความก้าวหน้าร้านยาลดแออัด (3590)
เอกสารประกอบ
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (3564)
1.2.8.1 ทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.ชื่นชม (3595)
เอกสารประกอบ
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (3565)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (3566)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1 ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT และ CKD) ประจำปี 2563 (3567) [นางเอมอร สุทธิสา]
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3568) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.1.1 ย้ายข้ามจังหวัด (3569)
เอกสารประกอบ
4.1.2 ขอเปลี่ยนประเภทการจ้างงาน (3570)
เอกสารประกอบ
4.1.3 ย้าย พกส.เพิ่มเติม (3571)
เอกสารประกอบ
4.1.4 การขออนุมัติใช้งบประมาณ CF เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 (3593)
เอกสารประกอบ
4.1.4 การขออนุมัติใช้งบประมาณ CF เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 (3572)
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (3578) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
4.2.1 ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเข้าเงินบำรุงสมทบ ปี 2560 โรงพยาบาลแกดำ 2,000 บาท ปี 2561 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 192,707 บาท โรงพยาบาลบรบือ 138,560 บาท ปี 2562 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 303,333.79 บาท โรงพยาบาลยางสีสุราช 499,020.76 บาท โรงพยาบาลบรบือ 297,747.52 บาท (3579)
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร) (3574) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.1.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (3575)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (รายงานด้วยเอกสาร) (3576) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
5.2.1 การดำเนินงานโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม (3577)
เอกสารประกอบ
5.2.2 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (3580)
เอกสารประกอบ
5.2.3 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วย หัวใจ ระหว่าง เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ณ เรือนจำจังหวัด (3581)
เอกสารประกอบ
5.2.4 ผลการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตร 5 แห่งพรบ. ระบบ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6 ตำแหน่ง (3582)
เอกสารประกอบ
5.2.5 การอบรม อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 19–28 ธันวาคม 2562 (3583)
เอกสารประกอบ
5.2.6 การประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 11 – 19 ธันวาคม 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าประกวด ระดับเขตและภาคในระหว่างวันที่ 8–9 มกราคม 2563 (3584)
เอกสารประกอบ
5.2.7 ผลการดำเนินงาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ต่อโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ (3585)
เอกสารประกอบ
5.2.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562 (3586)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร) (3587) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
5.3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง (3588)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)