Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562

ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
วีดีทัศน์ "ไขคำตอบ "แปรงฟันแห้ง" คืออะไร ?" (3473) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (3418) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (3419)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (3420) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.1.1 กัญชาทางการแพทย์/สถานการณ์ปัจจุบัน (3421)
เอกสารประกอบ
1.2.1.2 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วย หัวใจ (3471)
เอกสารประกอบ
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (3422) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (3423) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (3424) [นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม]
1.2.4.1 กรอบรายการยาที่อนุมัติให้ รพช. ได้รับการสนับสนุนจากงบ CF (3425)
เอกสารประกอบ
1.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (3426) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (3427) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.6.1 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและน้ำแข็งประจำปีงบประมาณ 2563 (3428)
เอกสารประกอบ
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (3429)
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (3430)
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (3431)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 (3432)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1 กัญชาทางการแพทย์ (3433)
เอกสารประกอบ
3.2 ลดความแออัดโครงการรับยาร้านยา (3434)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3435) [นางสุธิดา คณะมะ]
เอกสารประกอบ
4.1.1 ขออนุมัติย้าย (3436)
เอกสารประกอบ
4.1.2 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลกุดรัง (3437)
เอกสารประกอบ
4.1.3 เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (3438)
เอกสารประกอบ
4.1.4 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (3439)
เอกสารประกอบ
4.1.5 ย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 (3440)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (3441) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
4.2.1 การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในปี 2563 ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม (3442)
เอกสารประกอบ
4.2.2 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วย หัวใจ (3443)
เอกสารประกอบ
4.2.2.1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจำ (3444)
4.2.2.2 การจัดบริการแก่ผู้ต้องขัง (3445)
4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (3446) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
4.3.1 เครื่องพ่นกำจัดยุง จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 425,000 บาท (3448)
4.3.2 เครื่อง Microbiological Safety Cabinet จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 480,000 บาท (3449)
4.4 โรงพยาบาลมหาสารคาม (3450)
เอกสารประกอบ
4.4.1 ขออนุมัติเงิน CF เป็นเงิน 100,000 บาท ในการทำ Colonoscopy (3451)
เอกสารประกอบ
4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ (3463) [นางเอมอร สุทธิสา]
4.5.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ (งบ CF) 5 อำเภอละ 100,000 บาท (3464)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร) (3452) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.1.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (3453)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (รายงานด้วยเอกสาร) (3454) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
5.2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 (3455)
เอกสารประกอบ
5.2.2 แผนการดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบรบือ วิทยาคาร หมู่ที่ 3 ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (3456)
5.2.3 การดำเนินงานหลังรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (3457)
เอกสารประกอบ
5.2.4 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 4 บ้านหนองระเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (3458)
5.2.5 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับเขตและภาคในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 (3459)
เอกสารประกอบ
5.2.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562 (3460)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
การมอบนโยบายและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564 (3472) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
เอกสารประกอบ