Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562

ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
1. มอบเกียรติบัตร เครือข่ายสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานด้านข้อมูลตัวชี้วัดสาธารณสุขประจำปี 2562 (3303)
2. มอบโล่ บุคคลและองค์กรดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (3335)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (3304) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.1.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข-House Model PA 2563 (3331)
เอกสารประกอบ
1.1.2 นโยบายรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 (3332)
เอกสารประกอบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (3305)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (3306) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (3307) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (3308) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (3309) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.5 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (3310) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.5.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน การลดความแออัด ลดระยะรอคอยในการรับยา (3312)
เอกสารประกอบ
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (3313)
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (3314)
1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ (3315)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
2.รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 (3316)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1 รายงานผลการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก EOC (3317) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3318) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.1.1 ขออนุมัติย้าย (3319)
เอกสารประกอบ
4.1.2 เปลี่ยนประเภทการจ้างงาน (3320)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (3321) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
เอกสารประกอบ
4.2.1 ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อมปี 2562 เข้าเงินบำรุง (3322)
4.2.1.1 โรงพยาบาลเชียงยืน 25,140.27 บาท (3323)
4.2.1.2 โรงพยาบาลกุดรัง 10,669 บาท (3324)
4.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (3333) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
4.3.1 หลักการปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2563 (3334)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร) (3325) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.1.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (3326)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รายงานด้วยเอกสาร) (3328) [นายบวร จอมพรรษา]
5.2.1 สรุปผลการดำเนินงานคลินิกทวารวดีแพทย์แผนไทย สสจ.มหาสารคาม (3329)
เอกสารประกอบ
5.2.2 สรุปผลการดำเนินงานอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ OTOP นวดไทย หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง (3330)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (3336) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
5.3.1 แผนปฏิบัติการ หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1 / 2563 (3337)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)