Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
1. มอบโล่ รพ.สต. ดีเด่น จำนวน 6 โล่รางวัล และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รพ.สต.ติดดาว Best practice จำนวน 10 รางวัล (3238)
2. มอบรางวัลการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 (3239)
3.มอบเกียรติบัตร การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้างสุข”ลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ฯ (3260)
4.มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 (3241)
5. มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่สถานบริการที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ Green & Clean ระดับดีมาก Plus ปี 2562 (3257)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ [นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์] (3261)
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (3262)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) [นายหัสชา เนือยทอง] (3263)
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์] (3264)
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง] (3265)
1.2.4 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา] (3266)
1.2.5 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) [นายบุญถม ปาปะแพ] (3267)
1.2.5.1 การลดความแออัด ลดระยะรอคอยในการรับยา (3268)
เอกสารประกอบ
1.2.6 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) [นางวัฒนา นันทะแสน] (3269)
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (3270)
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (3271)
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (3272)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (3240)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
การส่งสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน PA (3146)
เอกสารประกอบ
3.1.1 สสอ. (จับสลาก) พชอ./Smart Kids 4.0 (3147)
พชอ_เมือง (3149)
เอกสารประกอบ
พชอ_แกดำ (3150)
เอกสารประกอบ
พชอ_โกสุมพิสัย (3151)
เอกสารประกอบ
พชอ_กันทรวิชัย (3152)
เอกสารประกอบ
พชอ_เชียงยืน (3153)
เอกสารประกอบ
พชอ_บรบือ (3154)
เอกสารประกอบ
พชอ_นาเชือก (3155)
เอกสารประกอบ
พชอ_พยัคฆภูมิพิสัย (3156)
เอกสารประกอบ
พชอ_วาปีปทุม (3157)
เอกสารประกอบ
พชอ_นาดูน (3158)
เอกสารประกอบ
พชอ_ยางสีสุราช (3159)
เอกสารประกอบ
พชอ_กุดรัง (3160)
เอกสารประกอบ
พชอ_ชื่นชม (3161)
เอกสารประกอบ
พชอ_พนย. (3162)
เอกสารประกอบ
3.1.2 รพ. (จับสลาก) CFO (3163)
CFO_มหาสารคาม (3164)
เอกสารประกอบ
CFO_แกดำ (3165)
เอกสารประกอบ
CFO_โกสุมพิสัย (3166)
เอกสารประกอบ
CFO_กันทรวิชัย (3167)
เอกสารประกอบ
CFO_เชียงยืน (3168)
เอกสารประกอบ
CFO_บรบือ (3169)
เอกสารประกอบ
CFO_นาเชือก (3170)
เอกสารประกอบ
CFO_พยัคฆภูมิพิสัย (3171)
เอกสารประกอบ
CFO_วาปีปทุม (3172)
เอกสารประกอบ
CFO_นาดูน (3173)
เอกสารประกอบ
CFO_ยางสีสุราช (3174)
CFO_กุดรัง (3175)
เอกสารประกอบ
CFO_ชื่นชม (3176)
CFO_ประกันสุขภาพ (3177)
เอกสารประกอบ
3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด (3178)
1. พชอ. (3179)
เอกสารประกอบ
2. PCC (3180)
เอกสารประกอบ
3. รพ.สต.ติดดาว (3181)
เอกสารประกอบ
4. RDU (3182)
เอกสารประกอบ
5. TB (3183)
เอกสารประกอบ
6. HRH (3184)
เอกสารประกอบ
7. Digital transformation (3185)
เอกสารประกอบ
8. Mother & Child (3186)
เอกสารประกอบ
9. Green & Clean (3187)
เอกสารประกอบ
10. fast track (3188)
เอกสารประกอบ
11. ยาเสพติด (3191)
เอกสารประกอบ
12. CFO (3192)
เอกสารประกอบ
13. PMQA (3193)
เอกสารประกอบ
14. HA (3194)
เอกสารประกอบ
15. NCD/CKD (3195)
เอกสารประกอบ
16. มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (3196)
เอกสารประกอบ
17. OV&CCA (3197)
เอกสารประกอบ
18. บุหรี่ (3198)
เอกสารประกอบ
19. เมืองสมุนไพร (3199)
เอกสารประกอบ
20. ทันตสาธารณสุข (3200)
เอกสารประกอบ
รพ.มหาสารคาม นำเสนอการขับเคลื่อน PNC Stroke จ.มหาสารคาม (3201)
เอกสารประกอบ
รพ.มหาสารคาม นำเสนอการขับเคลื่อน PNC STEMI จ.มหาสารคาม (3202)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3229) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.1.1 ขออนุมัติย้ายภายในจังหวัด (3230)
เอกสารประกอบ
4.1.2 ขออนุมัติย้ายข้ามจังหวัด (3231)
เอกสารประกอบ
4.1.3 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (3232)
เอกสารประกอบ
4.1.4 บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนประเภทการจ้างงาน (3233)
เอกสารประกอบ
4.1.5 ดำเนินการพิจารณาความชอบ(ขร.,ลจ.) (3259)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (3242) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
4.2.1 การรับเข็มของที่ระลึกพระราชทาน จำนวนของพระราชทานที่ระลึก 5 ประเภท ได้แก่ (3243)
เอกสารประกอบ
4.2.2 การดูแลส่งต่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 12 ราย (3249)
เอกสารประกอบ
4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (3275) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
4.3.1 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง (3276)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร) (3234) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
5.1.1 สถานการณ์การเงินการคลัง (3235)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร) (3236) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.2.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา (3237)
เอกสารประกอบ
5.2.2 รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก (3256)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (รายงานด้วยเอกสาร) (3250) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
5.3.1 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ครั้งที่ 12 / 2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 วัดบ้านหนองเลา หมู่ที่ 9,18 บ้านหนองเลา ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (3251)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
ข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับจังหวัด กรณี อุทกภัย ครั้งที่ 1/2562 (3258)
เอกสารประกอบ