Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562

ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (2896)
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (2897)
1.2.1 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (2898)
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (2899)
1.2.3 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (2900)
1.2.4 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (2901)
1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (2902)
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (2903)
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (2904)
1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ (2905)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (2906)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1.1 สสอ. (จับสลาก) PMQA (2907)
PMQA กุดรัง (2928)
เอกสารประกอบ
PMQA ชื่นชม (2929)
เอกสารประกอบ
PMQA พนย.สสจ. (2930)
เอกสารประกอบ
PMQA เมือง (2931)
เอกสารประกอบ
PMQA วาปีปทุม (2932)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.กันทรวิชัย (2933)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.แกดำ (2934)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.โกสุมพิสัย (2935)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.เชียงยืน (2936)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.นาเชือก (2937)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.นาดูน (2938)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.บรบือ (2939)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย (2940)
เอกสารประกอบ
PMQA สสอ.ยางสีสุุราช (2941)
เอกสารประกอบ
3.1.2 รพ. (จับสลาก) OVCCA (2942)
1. OVเมืองเสนอกวปมิย2562 (2943)
เอกสารประกอบ
5. OV CCA รพ.บรบือ 28 มิ.ย.62 กวป..pdf (2944)
เอกสารประกอบ
12. OVCCA กุดรัง (2945)
เอกสารประกอบ
OV&CCA สสจ มค (2946)
เอกสารประกอบ
OV&CCA รพ. เชียงยืน (2947)
เอกสารประกอบ
OV&CCA รพ.กันทรวิชัย (2948)
เอกสารประกอบ
OV&CCA รพ.แกดำ (2949)
เอกสารประกอบ
OV&CCA รพ.ยางสีสุราช (2950)
เอกสารประกอบ
OVCCA พยัคฆภูมิพิสัย (2951)
เอกสารประกอบ
OVCCA อำเภอนาดูน (2952)
เอกสารประกอบ
OV&CCA วาปีปทุม.pdf (2953)
เอกสารประกอบ
OV&CCA นาเชือก.pdf (2954)
เอกสารประกอบ
(2955)
(2956)
3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด (2957)
เอกสารประกอบ
1. พชอ.2562_27.06.62_.pdf (2958)
เอกสารประกอบ
2 สรุป PA คลินิกหมอครอบครัวเดือนมิถุนายน 2562.pdf (2959)
เอกสารประกอบ
3 รพ.สต.ติดดาว.pdf (2960)
เอกสารประกอบ
4 RDU.pdf (2961)
เอกสารประกอบ
5 550643_SIM TB เดือนมิถุนายน .62.pdf (2962)
เอกสารประกอบ
6 Summary One Page_Happy MOPH มิ.ย.62.pdf (2963)
เอกสารประกอบ
7 DigitalTransformation_062562.pdf (2964)
เอกสารประกอบ
8 พัฒนาการเด็ก+มารดาตาย.pdf (2965)
เอกสารประกอบ
9 GREEN & CLEAN Hospital กวป.(มิ.ย.62).pdf (2966)
เอกสารประกอบ
10 Fast Track มิถุนายน62+slide.pdf (2967)
เอกสารประกอบ
11 One pageสรุปการดำเนินงานด้านยาเสพติด 24 มิ ย 2562.pdf (2968)
เอกสารประกอบ
12 onepage_งานประกัน_มิ.ย.pdf (2969)
เอกสารประกอบ
13 บทสรุปผู้บริหารสรุปความก้าวหน้า PMQA_กวป. 28-6-62 U.pdf (2970)
เอกสารประกอบ
14 HA.pdf (2971)
เอกสารประกอบ
15 PAสาขา CKD.6.2562.pdf (2972)
เอกสารประกอบ
16 มะเร็งปากมดลูก.pdf (2973)
เอกสารประกอบ
17 PA ov cca มิ.ย. 2562.pdf (2974)
เอกสารประกอบ
18 PA บุหรี่ มิถุนายน 62.pdf (2975)
เอกสารประกอบ
19 รายงานผลการดำเนินงาน PA เมืองสมุนไพรมิถุนายน.pdf (2976)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2908) [นางสุธิดา คณะมะ]
เอกสารประกอบ
4.1.1 การกำหนดสถานที่ชดใช้ทุน ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโควตาเขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชศาสตร์ (2909)
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (2910) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.1.1 สถานการณ์ระบาดวิทยา (รายงานด้วยเอกสาร) (2911)
เอกสารประกอบ
5.1.2 สัปดาห์รณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปี 2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2912)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (2913) [นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์]
5.2.1 แนวทางการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562” โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (รา (2914)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (2915) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
5.3.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2916)
เอกสารประกอบ
5.3.2 ข้อสั่งการ CIO จากการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2917)
เอกสารประกอบ
5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (2918) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
5.4.1 การออกประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน–๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) (2919)
เอกสารประกอบ
5.4.2 การดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม หมู่ที่ ๔ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ผลการ (2920)
เอกสารประกอบ
5.4.3 การเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ในการบูรณาการปฐมภูมิ ในประเด็น พชอ., คลินิกหมอครอบครัวและรพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ ๗ ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอ โกสุมพิสัย ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2921)
5.4.4 กำหนดการปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) (2922)
เอกสารประกอบ
5.4.5 กำหนดการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูทักษะ Service plan Rally จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) (2923)
เอกสารประกอบ
5.4.6 กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล QA ปี ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) (2924)
5.4.7 การอบรมพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (รายงานด้วยเอกสาร) (2925)
5.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2926) [นางสุธิดา คณะมะ]
5.5.1 การจัดสรรนักเรียนทุน หลักสูตร 2 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจบการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2927)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)