Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562
วันศุกร์ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
1. มอบเกียรติบัตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน ๑๓ คน (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข) (2671)
2. การมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ) (2672)
3. มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานการสอบสวนโรค ปี 2562 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) (2673)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ (2674)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (2743) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
เอกสารประกอบ
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.4 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.6 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (2744)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 (2675)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
การสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน (2748)
เอกสารประกอบ
3.1.1 สสอ. (จับสลาก) รพ.สต.ติดดาว (2676)
- รพ.สต.ติดดาว สสจ มค (2677)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว เมืองมหาสารคาม (2678)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว แกดำ (2698)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว โกสุมพิสัย (2699)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว กันทรวิชัย (2700)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว สสอ.เชียงยืน (2701)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว สสอ.บรบือ (2702)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว นาเชือก (2703)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว พยัคฆภูมิพิสัย (2704)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว_สสอ.วาปีปทุม (2705)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว นาดูน (2706)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต. ติดดาว ยางสีสุราช (2707)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต.ติดดาว กุดรัง (2708)
เอกสารประกอบ
- รพ.สต. ติดดาว ชื่นชม (2709)
เอกสารประกอบ
3.1.2 รพ. (จับสลาก) TB (2710)
- Service Plan TB กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (2711)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB แกดำ (2712)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB รพ.พยัคฆภูมิพิสัย (2713)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB รพ.วาปีปทุม (2714)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB กันทรวิชัย (2715)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB กุดรัง (2716)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB เชียงยืน (2717)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB ยางสีสุราช (2718)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB รพ.บรบือ (2719)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB นาเชือก (2720)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB ชื่นชม (2745)
เอกสารประกอบ
- Service Plan TB นาดูน (2746)
เอกสารประกอบ
3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด (2722)
1. พชอ.2562_29.05.62 (2723)
เอกสารประกอบ
2 PCC พ.ค. 62 (2724)
เอกสารประกอบ
3 Page PA รพ สต ติดดาว พค 62 31 พค 62 มาฆนุช (2725)
เอกสารประกอบ
4 RDU (2726)
เอกสารประกอบ
5 SIM TB เดือน พฤษภาคม .62 (2727)
เอกสารประกอบ
6 Summary One Page_Happy MOPH พ.ค..62 (2728)
เอกสารประกอบ
7 DigitalTransformation_052562 (2729)
เอกสารประกอบ
8 Mother & Child พค62 (2730)
เอกสารประกอบ
9 Green&Clean พค 62 (2731)
เอกสารประกอบ
10 Fast Track (2732)
เอกสารประกอบ
11 One pageสรุปการดำเนินงานด้านยาเสพติด 22 พ.ค. 2562 (2733)
เอกสารประกอบ
12 CFO พ.ค. 62 (2734)
เอกสารประกอบ
13 PMQA พค 62 (2735)
เอกสารประกอบ
14 HA พ.ค. 62 (2736)
เอกสารประกอบ
15 NCD-CKD พ.ค.62 (2737)
เอกสารประกอบ
16 มะเร็งปากมดลูก พค 62 (2738)
เอกสารประกอบ
17 ov cca พ.ค. 62 (2739)
เอกสารประกอบ
18 บุหรี่ พ.ค.62 (2740)
เอกสารประกอบ
19 เมืองสมุนไพร พ.ค.62 (2741)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (2682) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
4.1.1 ขอสนับสนุนงบประมาณ (งบ CF) เพื่อดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม (2683)
4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2684) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.2.1 พิจารณาขอย้ายข้ามจังหวัด 1 ราย (2685)
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (2686) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
5.1.1 จับฉลากพื้นที่ รพ.สต.รับการประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัด ปี 2562 (2687)
5.1.2 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ครั้งที่ 9/๒๕๖๒ วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖2 โรงเรียนบ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (2688)
5.1.3 ตารางการออกประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 (2689)
5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (2690) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.2.1 สถานการณ์ระบาดวิทยา (2691)
5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (2693) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
เอกสารประกอบ
5.3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (2694)
5.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (2695) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
5.4.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ รอบที่ 2/2562 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2696)
เอกสารประกอบ
5.4.2 ข้อสั่งการของ CIO จากการประชุมครั้งที่ 7/2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2697)
เอกสารประกอบ
- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณ (CIO 7-2562) (2747)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)