Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (4280) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (4281)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (4282) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.1.1 Active case Finding Covid19 (4308)
เอกสารประกอบ
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (4283) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.2.1 เป้าหมายวิวาห์สร้างชาติ 2563 จังหวัดมหาสารคาม (4304)
เอกสารประกอบ
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (4284) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (4285) [นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม]
1.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (4286) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (4287) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (4288)
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (4289)
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (4290)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 (4291) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4292) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.1.1 ข้าราชการขอย้าย/โอนมารับราชการ (4293)
เอกสารประกอบ
4.1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทการจ้างงาน (เอกสารแนบ 2) (4294)
เอกสารประกอบ
4.1.3 การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนปี 2 ในโรงพยาบาลชุมชน (4295)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (4296) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
4.2.1 โรงพยาบาลมหาสารคามขออนุมัติเงินเหลือจ่าย ปี 2562 เข้าเงินบำรุง 1,020,760 บาท (4297)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (4298) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.1.1 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (4299)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (4300) [นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ]
5.2.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่ปี 2563 (4301)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4302) [นางสุธิดา คณะมะ]
5.3.1 รายงานผลการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 (4303)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)