Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (4094) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (4095)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (4096) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (4097) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.2.1 การดำเนินงานของ CareManager-Caregiver (4132)
เอกสารประกอบ
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (4098) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (4099) [นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม]
1.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (4100) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (4101) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (4102)
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (4103)
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (4104)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 (4105) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
- สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (4143) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (4106) [นายวิทวัส ละอองทอง]
4.1.1 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 1,000,000 บาท (4107)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4108) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.2.1 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 270,000 บาท (4127)
เอกสารประกอบ
4.2.2 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการจ้าง (4128)
เอกสารประกอบ
4.2.3 ขออนุมัติย้ายข้ามจังหวัด (4129)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (4112) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.1.1 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (4113)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (รายงานด้วยเอกสาร) (4114) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
5.2.1 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 (4115)
เอกสารประกอบ
5.2.2 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 7/2563 (4116)
เอกสารประกอบ
5.2.3 ข้อมูลจำนวนผู้สมัคร ฌกส. อสม.จังหวัดมหาสารคาม (4117)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
6.1 โรงพยาบาลที่ขอรับทันตพทย์จบใหม่ ปี 2563 (4133) [นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ]
เอกสารประกอบ
6.2 ตำแหน่งว่างข้าราชการทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (4142) [นางสุธิดา คณะมะ]
เอกสารประกอบ