Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
- มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 (3941)
- มอบรางวัลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3942)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (3943) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (3944)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (3945) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (3946) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (3947) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (3948) [นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม]
1.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (3949) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (3950) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (3951)
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (3952)
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (3953)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 (3954) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1 การติดตามผลการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดมหาสารคาม (3955) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3956) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.1.1 การย้ายข้ามจังหวัด (3957)
เอกสารประกอบ
4.1.2 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการจ้าง (3958)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (3959) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
4.2.1 แนวทางการปฏิบัติใช้ในการติดตามผลการรักษา Sepsis (3960)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร) (3976) [นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์]
5.1.1 ผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ (3977)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร) (3978) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.2.1 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา (รายงานด้วยเอกสาร) (3980)
เอกสารประกอบ
5.2.2 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา – 19 (COVID – 19 ) (3979)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (รายงานด้วยเอกสาร) (3965) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
5.3.1 การดำเนินงานโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวาปีปทุม หมู่ที่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (3966)
เอกสารประกอบ
5.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ ตำบล แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และแนวทางการดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในร (3967)
เอกสารประกอบ
5.3.3 แจ้งการรับสมัคร อสม. เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ อสม.แห่งประเทศไทย (3968)
เอกสารประกอบ
5.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3969) [นางสุธิดา คณะมะ]
5.4.1 HR กวป.ครั้งที่ 2ตำแหน่งว่าง 1 ก.พ.63 (3971)
เอกสารประกอบ
5.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายงานด้วยเอกสาร) (3972) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
5.5.1 ข้อสั่งการ CIO จากการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (รายงานด้วยเอกสาร) (3973)
เอกสารประกอบ
5.6 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (3974) [นายบวร จอมพรรษา]
5.6.1 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการแพทย์ส่งเสริมการจ่ายยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ปี2563 (รายงานด้วยเอกสาร) (3975)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)