Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน (3869)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (3812) [นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์]
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ (3813)
1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (3814) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (3816) [นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์]
1.2.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ของสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 (3837)
เอกสารประกอบ
1.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (3817) [นางรุ่งทิพย์ มั่นคง]
1.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (3818) [นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม]
1.2.4.1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (3819)
เอกสารประกอบ
1.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (3820) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
1.2.5.1 การจัดเก็บรายได้ ในงานทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (3865)
เอกสารประกอบ
1.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (3821) [นายบุญถม ปาปะเพ]
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (3822)
1.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (3823)
1.2.9 สาธารณสุขอำเภอ (3824)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 2 มกราคม 2563 (3826)
เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1 รายงานความก้าวหน้ากัญชาทางการแพทย์ [โรงพยาบาลมหาสารคาม] (3827)
เอกสารประกอบ
3.2 รายงานความก้าวหน้าของทุกกล่องภารกิจ (EOC) การปฏิบัติตามข้อสั่งการ กรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (3862)
EOC-กลุ่มงานควบคุมโรค (3863)
เอกสารประกอบ
EOC-กลุ่มภารกิจบุคลากร (3864)
เอกสารประกอบ
EOC-คบส (3866)
เอกสารประกอบ
3.3 การรายงานการเตรียมความพร้อมกรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของอำเภอ (3860)
- อำเภอกันทรวิชัย (3861)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (3830) [นางแฉล้ม รัตนพันธ์]
4.1.1 การลดต้นทุนมูลค่าคงคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ใน รพ.และ รพ.สต. โดยระบบ zero stock และ controlled minimum stock อำเภอบรบือ (3831)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (3832) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
4.2.1 พิจารณางบประมาณการเตรียมการรับประเมิน PNC Stroke ระดับอำเภอ (3833)
เอกสารประกอบ
4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (3834) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
4.3.1 อนุมัติงบเหลือจ่ายเข้าเงินบำรุงสมทบ รพ.นาเชือก 36,510.70 บาท (3836)
เอกสารประกอบ
4.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3853) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.4.1 ขอย้ายข้ามจังหวัด (3854)
เอกสารประกอบ
4.4.2 ขอย้ายภายในจังหวัด (3855)
เอกสารประกอบ
4.4.3 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการจ้างงาน (3856)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (3838) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
เอกสารประกอบ
5.1.1 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 (เอกสารหมายเลข 1) (3839)
เอกสารประกอบ
5.1.2 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 5 / 2563 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม หมู่ที่ 10 บ้านเปล่งตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 2) (3840)
เอกสารประกอบ
5.1.3 ประกาศผลการคัดเลือก อสม ดีเด่นระดับเขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕6๓ (รายงานด้วยเอกสาร) (3841)
เอกสารประกอบ
5.1.4 แนวทางและวิธีการขอรับค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว พ.ศ.2563 ฌกส. อสม. (รายงานด้วยเอกสาร) (3842)
เอกสารประกอบ
5.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รายงานด้วยเอกสาร) (3843) [นายบวร จอมพรรษา]
5.2.1 การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลมหาสารคาม (3844)
เอกสารประกอบ
5.2.2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 (3845)
เอกสารประกอบ
5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร) (3846) [นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์]
5.3.1 ผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ (3847)
เอกสารประกอบ
5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร) (3848) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
5.4.1 สถานการณ์การเงินการคลัง CFO ไตรมาส 1/2563 (3849)
เอกสารประกอบ
5.4.2 สถานการณ์เงินกองทุน อปท. (3850)
เอกสารประกอบ
5.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายงานด้วยเอกสาร) (3851) [นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า]
5.5.1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2563 ที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 (3852)
เอกสารประกอบ
5.6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด (3857) [นางเอมอร สุทธิสา]
5.6.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM HT และ CKD) (3858)
เอกสารประกอบ
5.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3868) [นางสุธิดา คณะมะ]
5.7.1 บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการ (3867)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)