Untitled Document

ระเบียบวาระการประชุม


คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)
ประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น.-16.30น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ/วาระ
เรื่อง
เอกสาร
วาระก่อนการประชุม วาระก่อนการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
1.2.3 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) (2610) [นายวัฒนะ ศรีวัฒนา]
เอกสารประกอบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ (2537) [นายแพทย์หัสชา เนือยทอง]
เอกสารประกอบ

- กำหนดการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 29 เมษายน 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทาน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พิธีบรรพชาพระสงฆ์/เณร 89 รูป ณ วัดมหาชัย    พระอารามหลวง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พิธีบรรพชาพระสงฆ์/เณร 89 รูป ณ วัดมหาชัย    พระอารามหลวง
วันที่ ๔ พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง เริ่มเวลา 06.30 น. - 20.30 น.
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยช่วงเช้าเริ่มเวลา 08.30-12.00 น. และตอนบ่ายเริ่มใน เวลา 16.10-20.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
วันที่ ๖ พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 2562 ในเวลา 16.10 - 17.50 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์
1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ
1.2.1 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.3 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
1.2.4 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.2.5 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
1.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
1.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

   1.2.8 สาธารณสุขอำเภอ (2539)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 (2540)
ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
3.1.2 รพ. (จับสลาก) Green & Clean Hospital (2581)
- G&C กันทรวิชัย (2582)
เอกสารประกอบ
- G&C เชียงยืน (2583)
เอกสารประกอบ
- G&C บรบือ (2584)
เอกสารประกอบ
- G&C ยางสีสุราช (2585)
เอกสารประกอบ
- G&C รพ.มหาสารคาม (2586)
เอกสารประกอบ
- G&C วาปีปทุม (2587)
เอกสารประกอบ
- G&C สสจ (2588)
เอกสารประกอบ
- G&Cกุดรัง (2589)
เอกสารประกอบ
3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด (2590)
1. พชอ._เมษายน 2562 (2591)
เอกสารประกอบ
2 PCC_เมษายน 2562 (2592)
เอกสารประกอบ
3 รพ.สต.ติดดาว_เมษายน 2562 (2593)
เอกสารประกอบ
4 RDU_เมษายน 2562 (2594)
เอกสารประกอบ
5 TB_เมษายน 2562 (2595)
เอกสารประกอบ
6 HRH_เมษายน 2562 (2596)
เอกสารประกอบ
7 DigitalTransformation_เมษายน 2562 (2597)
เอกสารประกอบ
8 Mother & Child_เมษายน 2562 (2598)
เอกสารประกอบ
9 Green & Clean_เมษายน 2562 (2599)
เอกสารประกอบ
10 Fast Track_เมษายน 2562 (2600)
เอกสารประกอบ
11 ยาเสพติด_เมษายน 2562 (2601)
เอกสารประกอบ
12 CFO_เมษายน 2562 (2602)
เอกสารประกอบ
13 PMQA_เมษายน 2562 (2603)
เอกสารประกอบ
14 HA_เมษายน 2562 (2604)
เอกสารประกอบ
15 NCD CKD_เมษายน 2562 (2605)
เอกสารประกอบ
16 มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม_เมษายน 2562 (2606)
เอกสารประกอบ
17 OV_เมษายน 2562 (2607)
เอกสารประกอบ
18 บุหรี่_เมษายน 2562 (2608)
เอกสารประกอบ
19 แพทย์แผนไทย_เมษายน 2562 (2609)
เอกสารประกอบ
3.1.1 สสอ. (จับสลาก) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (2541)
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โกสุมพิสัย (2542)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ชื่นชม (2543)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม นาดูน (2544)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม บรบือ (2545)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม พยัคฆภูมิพิสัย (2546)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เมืองมหาสารคาม (2547)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม วาปีปทุม (2548)
เอกสารประกอบ
- มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สสจ.มค. (2549)
เอกสารประกอบ
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.5.1 ขอรายชื่อตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 ท่าน, ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 ท่าน เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 (2560)
4.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (2561) [นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ]
4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 1) (2562)
เอกสารประกอบ
4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 2) (2563)
เอกสารประกอบ
4.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2564) [นางสุธิดา คณะมะ]
4.7.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ (2565)
เอกสารประกอบ
4.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (2550) [นางสาวระพีพร คำเจริญ]
4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 64) จังหวัดมหาสารคาม (2551)
เอกสารประกอบ
4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 65) จังหวัดมหาสารคาม (2552)
เอกสารประกอบ
4.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (2553) [นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์]
4.2.1 การจัดซื้อเครื่องมือในการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงเด็ก 0 - 5 ปี (2554)
4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เสนอของบประมาณ CF 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ (2555) [นางเอมอร สุทธิสา]
4.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (2556) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
   4.4.1 การคัดเลือกหน่วยบริการเพื่อประกวด Bright Spot ระดับเขต ปี 2562 (2557)
เอกสารประกอบ
4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (2559) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
 
ระเบียบวาระที่ 5   
เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2566) [นางสุธิดา คณะมะ]
5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (2567)
5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (2568) [นางเอมอร สุทธิสา]
5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD (2569)
5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2570)
5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (2571) [นางโศภิตา จิตรวิกรานต์]
5.3.1 สถานการณ์การเงินการคลังและการปรับแผน Planfin ปี 2562 (2572)
เอกสารประกอบ
5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (2573) [นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์]
5.4.1 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 8 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (2574)
เอกสารประกอบ
5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (2575) [นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี]
5.5.1 รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา (โรคไข้เลือดออก) (PowerPoint) (2576)
เอกสารประกอบ
5.5.1 รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา (โรคไข้เลือดออก) (PDF) (2577)
เอกสารประกอบ
5.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (2578) [นางสาวระพีพร คำเจริญ]
5.6.1 ข้อสั่งการของ CIO จากการประชุมครั้งที่ 2/2562 (รายงานด้วยเอกสาร) (2579)
เอกสารประกอบ
5.6.2 สรุปข้อสั่งการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (2580)
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)