คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รูปเล่มคู่มือประเมินผล KPIs ปี 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2562