แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัด ระดับกระทรวง

KPI ปี 2564

My logo

KPI ปี 2563

My logo

KPI ปี 2562

My logo

KPI ปี 2561

My logo