แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#ปีงบประมาณชื่อ-สกุลDownload
12562กลุ่มงานบริหารทั่วไป1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป.pdf
22562กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.pdf
32562กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ.pdf
42562กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข4. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข.pdf
52562กลุ่มงานประกันสุขภาพ5. กลุ่มงานประกันสุขภาพ.pdf
62562กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ6. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ.pdf
72562กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ7. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ.pdf
82562กลุ่มงานทันตสาธารณสุข8. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข.pdf
92562กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ9.1-9.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด.pdf
102562กลุ่มงานนิติการ10. กลุ่มงานนิติการ.pdf
112562กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก11. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก.pdf
122562กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมิ12. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
132562กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย13. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย.pdf
142562สรุปงานกลุ่มงานทั้งหมด สสจ.มค. ปี 2562สรุปงานกลุ่มงาน สสจ.มค. ปี 2562.pdf